MADONAS NOVADA PAŠVALDĪBAS DOMES SĒDE

2024. gada 31. janvārī
Ievietots: 07/02/2024 plkst. 14:52
Labots: 07/02/2024 plkst. 15:24
Nr.p.k.Lēmuma Nr.JautājumsZiņotājs
12Par ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu Madonas novadāAigars Šķēls
23Par bieži sastopamo derīgo izrakteņu smilts grants un smilts ieguves atļaujas izsniegšanu atradnei “Lāči”, Cesvaines pagastā, Madonas novadāAigars Šķēls
34Par dzīvokļa īpašuma Rīgas iela 32-18, Ērgļi, Madonas novads, nodošanu atsavināšanaiAigars Šķēls
45Par nekustamā īpašuma “Gaitas”-5, Jumurdas pagasts, Madonas novads, nodošanu atsavināšanaiAigars Šķēls
56Par nekustamā īpašuma “Dīķēni 1”, Vestienas pagasts, Madonas novads, nodošanu atsavināšanai, rīkojot izsoliAigars Šķēls
67Par nekustamā īpašuma Nākotnes iela 2-11, Vestiena, Vestienas pagasts, Madonas novads, nodošanu atsavināšanai, rīkojot izsoliAigars Šķēls
78Par nekustamā īpašuma “Ozolkalns 2”, Liezēres pagasts, Madonas novads, nodošanu atsavināšanaiAigars Šķēls
89Par nekustamā īpašuma Dzelzceļa iela 1-4, Jaunkalsnava, Kalsnavas pagasts, Madonas novads, nodošanu atsavināšanai, rīkojot izsoliAigars Šķēls
910Par nekustamā īpašuma Dzelzceļa iela 1-3, Jaunkalsnava, Kalsnavas pagasts, Madonas novads, nodošanu atsavināšanai, rīkojot izsoliAigars Šķēls
1011Par pašvaldības nekustamo īpašumu Bērzaunes pagastā, Madonas novadā, nostiprināšanu zemesgrāmatāAigars Šķēls
1112Par nekustamā īpašuma Celtnieku iela 1-2, Degumnieki, Ošupes pagasts, Madonas novads, nodošanu atsavināšanai, rīkojot izsoliAigars Šķēls
1213Par nekustamā īpašuma “Jaunvanadziņi”, Ošupes pagasts, Madonas novads, nostiprināšanu zemesgrāmatā un nodošanu atsavināšanaiAigars Šķēls
1314Par nekustamā īpašuma “Pļavas Roznieki”, Sarkaņu pagasts, Madonas novads, nodošanu atsavināšanaiAigars Šķēls
1415Par nekustamā īpašuma “Pagasta mežs”, Sarkaņu pagastā, Madonas novadā, nodošanu atsavināšanai, rīkojot izsoliAigars Šķēls
1516Par nekustamā īpašuma “Vāverēni”, Sarkaņu pagastā, Madonas novadā, nostiprināšanu zemesgrāmatā un nodošanu atsavināšanai, rīkojot izsoliAigars Šķēls
1617Par speciālistam izīrējamas dzīvojamās telpas statusa noteikšanu pašvaldības dzīvojamai telpai adresē J.Ramaņa iela 7-2, Biksēre, Sarkaņu pagasts, Madonas novadsAigars Šķēls
1718Par dzīvokļu īpašumu nostiprināšanu zemesgrāmatāAigars Šķēls
1819Par Rezerves zemes fondā ieskaitītu zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 7001 001 1428, Madonā, Madonas novadāAigars Šķēls
1920Par Rezerves zemes fondā ieskaitītu zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 7092 003 0169, Sausnējas pagastā, Madonas novadāAigars Šķēls
2021Par palīdzības – līdzfinansējuma piešķiršanu daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Raiņa iela 25A, Madona, Madonas novads, piesaistītā zemes gabala labiekārtošanas pasākumu veikšanaiAigars Šķēls
2122Par Madonas novada pašvaldības iestāžu “Madonas novada Lazdonas pagasta pārvalde”, “Madonas pilsētas īpašumu uzturēšanas dienests”, “Madonas Bērnu un jauniešu centrs” reorganizāciju, izveidojot jaunu pašvaldības iestādi “Madonas novada Madonas apvienības pārvalde” Aigars Šķēls
2223Par Madonas novada pašvaldības iestādes “Madonas novada Madonas apvienības pārvalde” nolikuma apstiprināšanu
Pielikums
Aigars Šķēls
2324Par grozījumiem Madonas novada pašvaldības iestādes “Madonas Bērnu un jauniešu centrs” nolikumāAigars Šķēls
2426Par Madonas novada pašvaldības iestādes “Madonas novada Madonas apvienības pārvalde” vadītāja iecelšanu amatāAgris Lungevičs
2527Par pārvaldes vadītāja Liezēres pagastā iecelšanu amatāAgris Lungevičs
2628Par pārvaldes vadītāja Aronas, Dzelzavas un Sarkaņu pagastā iecelšanu amatāAgris Lungevičs
2729Par pārvaldes vadītāja Vestienas pagastā iecelšanu amatāAgris Lungevičs
2830Par Madonas novada pašvaldības līdzdalības izbeigšanu SIA “Madonas laukceltnieks”Agris Lungevičs
2931Par projekta Nr. 23-05-AL23-A019.2203-000009 “Velotrases izbūve Ērgļu ciemā” izmaksu apstiprināšanu un aizņēmuma ņemšanuAgris Lungevičs
3032Par nekustamā īpašuma “Lejiņu lauks”, Ošupes pagastā, Madonas novadā, otro izsoli
Pielikums
Agris Lungevičs
3133Par Madonas novada pašvaldības ceļu un ielu tīkla finansēšanai ņemto kredītu pamatsummas atmaksāšanu no mērķdotācijas pašvaldības autoceļiem un ielāmxAgris Lungevičs
3234Par papildu mērķdotāciju sadalījumu 2024. gadā, par līdz 2023. gada 1. oktobrim īpašumā pārņemtajiem valsts vietējo autoceļu posma kilometriem Madonas novada pašvaldības pagastu pārvaldēm, apvienību pārvaldēm
Pielikums
Agris Lungevičs
3335Par Madonas novada pašvaldības autoceļu un ielu uzturēšanai paredzēto naudas līdzekļu sadalījumu Madonas novada pašvaldības pagastu pārvaldēm, apvienību pārvaldēm un Madonas pilsētai 2024. gadā
Pielikums
Agris Lungevičs
3436Par pašvaldības kustamās mantas – apaļkoka un zaru Aronas pagastā -atsavināšanu, izsoles sākumcenas un noteikumu apstiprināšanu
Pielikums
Agris Lungevičs
3537Par NVO iniciatīvu projektu konkursa 2024. gada nolikuma apstiprināšanu
Pielikums
Agris Lungevičs
3638Par pārvaldes uzdevuma – sociālā pakalpojuma “Aprūpe mājās” – deleģēšanu biedrībai “Latvijas Samariešu apvienība
Pielikums
Agris Lungevičs
3739Par klienta līdzdalības maksājumu par sociālo pakalpojumu “Aprūpe mājāsAgris Lungevičs
3840Par Sociālās jomas projektu konkursa 2024. gada nolikuma apstiprināšanu
Pielikums
Agris Lungevičs
3941Par finansiālu atbalstu A Līces grāmatas “Nākamā pietura” izdošanaiAgris Lungevičs
4042Par valsts mērķdotācijas sadali Madonas novada pašvaldības vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības iestāžu pedagoģisko darbinieku darba samaksai un sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām no 2024. gada 1. janvāra līdz 31. augustam
Pielikums 1 Pielikums 2
Agris Lungevičs
4143Par valsts mērķdotācijas sadali Madonas novada pašvaldības izglītības iestāžu bērnu no piecu gadu vecuma izglītošanā nodarbināto pirmsskolas izglītības pedagoģisko darbinieku darba samaksai un sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām no 2024. gada 1. janvāra līdz 31. augustam
Pielikums
Agris Lungevičs
4244Par valsts mērķdotācijas sadali Madonas novada pašvaldības interešu un profesionālās ievirzes izglītības iestāžu pedagoģisko
Pielikums
Agris Lungevičs
4345Par Madonas novada pašvaldības izglītības iestāžu pedagoģisko darbinieku amata vienību saraksta apstiprināšanu
Pielikums
Agris Lungevičs
4446Par finansējuma piešķiršanu biedrībai “Mēs saviem bērniem”Agris Lungevičs
4547Par atbrīvošanu no telpu nomas maksas tautas namā “Kalnagravas”Agris Lungevičs
4648Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7068 005 0123, kas atrodas Liezēres pagastā, Madonas novadā, platības precizēšanu
Pielikums
Ramona Vucāne
4749Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7070 003 0043, kas atrodas Ļaudonas pagastā, Madonas novadā, platības precizēšanu
Pielikums
Ramona Vucāne
4850Par zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem 7042 010 0088 un 7042 010 0797, Aronas pagastā, Madonas novadā, apvienošanu
Pielikums
Ramona Vucāne
4951Par zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem 7070 007 0125, 7070 007 0153, 7070 007 0304, 7070 007 0310, 7070 007 0314 un 7070 007 0305, Ļaudonas pagastā, Madonas novadā, apvienošanu
Pielikums
Ramona Vucāne
5052Par zemes ierīcības projekta nosacījumu apstiprināšanu zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7092 003 0135 Sausnējas pagastā, Madonas novadā, sadalīšanai
Pielikums
Ramona Vucāne
5153Par Madonas novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr. 1 “Grozījumi Madonas novada pašvaldības 21.09.2021. saistošajos noteikumos Nr. 4 “Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Madonas novadā”” apstiprināšanu
Pielikums 1 Pielikums 2
Ramona Vucāne
5254Par Madonas novada pašvaldības 2024. gada budžetu
Pielikums 1 Pielikums 2 Pielikums 3 Pielikums 4 Pielikums 5 Pielikums 6
Liene Ankrava
5355Par ziedojumu izlietošanuVilnis Špats
5456Par zemes ierīcības projekta izstrādes nosacījumu apstiprināšanu nekustamā īpašuma Smilšu iela 8, Madona, Madonas novads, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7001 001 1819 sadalīšanai un nodošanu atsavināšanai, rīkojot izsoli
Pielikums
Ramona Vucāne
5557Par Madonas novada pašvaldības autoceļu un ielu sadalījumu uzturēšanas klasēs ziemas sezonai (no 16. oktobra līdz 15. aprīlim) apstiprināšanu
Pielikums
Agris Lungevičs
© 2008-2024 Madonas novads. Visas tiesības aizsargātas. Izgatavoja GlobalPro »
Datu privātuma politika · Sīkdatņu politika · Pielāgot sīkdatnes · Piekļūstamības paziņojums