MADONAS NOVADA PAŠVALDĪBAS DOMES SĒDE

2023. gada 28. septembrī
Ievietots: 05/10/2023 plkst. 11:55
Labots: 05/10/2023 plkst. 12:30
Nr.p.k.Lēmuma Nr.JautājumsZiņotājs
1555Par Medību koordinācijas komisijas sastāva apstiprināšanuAigars Šķēls
2556Par īpašuma tiesību atjaunošanuAigars Šķēls
3557Par nekustamā īpašuma “Kujasmūrnieki”, Praulienas pagasts, Madonas novads, nostiprināšanu zemesgrāmatā un nodošanu atsavināšanaiAigars Šķēls
4558Par nekustamā īpašuma “Nāburgi”, Sarkaņu pagasts, Madonas novads, nodošanu atsavināšanai, rīkojot izsoli ar pretendentu atlasiAigars Šķēls
5559Par nekustamā īpašuma Toces iela 18, Ļaudona, Ļaudonas pagasts, Madonas novads, nostiprināšanu zemesgrāmatā un nodošanu atsavināšanaiAigars Šķēls
6560Par Rezerves zemes fondā ieskaitītu zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 7013 004 0119 Lubānā, Madonas novadāAigars Šķēls
7561Par Madonas novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr. 13 “Madonas novada pašvaldībai piederošo un tās nomāto dzīvojamo telpu īres maksas noteikšanas kārtība” izdošanu
Pielikums 1 Pielikums 2
Aigars Šķēls
8562Par pašvaldības nekustamā īpašuma nodošanu bezatlīdzības lietošanā biedrībai “Madonas dzīvnieku draugi”
Pielikums
Aigars Šķēls
9563Par grozījumiem Madonas novada pašvaldības domes 26.08.2021. lēmumā Nr. 165 “Par Apbalvojumu piešķiršanas komisijas izveidošanu un sastāva apstiprināšanu”Agris Lungevičs
10564Par līdzekļu piešķiršanu Cesvaines apvienības pārvaldei Cesvaines pagasta Kraukļu bibliotēkas zāles grīdas remontamAgris Lungevičs
11565Par finansējuma piešķiršanu Aiviekstes mājas 12 skursteņa remontamAgris Lungevičs
12566Par dzīvokļa īpašuma Rūpnīcas iela 161, Jaunkalsnava, Kalsnavas pagasts, Madonas novads, atsavināšanu, rīkojot izsoli
Pielikums
Agris Lungevičs
13567Par dzīvokļa īpašuma Draudzības iela 8-4, Jaunkalsnava, Kalsnavas pagasts, Madonas novads, atsavināšanu, rīkojot izsoli
Pielikums
Agris Lungevičs
14568Par finansējuma piešķiršanu energoefektivitātes pasākumu ieviešanai ēkai Gaiziņa ielā 7, Bērzaunē, Bērzaunes pagastāAgris Lungevičs
15569Par dzīvokļa īpašuma Meža iela 2-19, Mārciena, Mārcienas pagasts, Madonas novads, atsavināšanu, rīkojot izsoli
Pielikums
Agris Lungevičs
16570Par dzīvokļa īpašuma Bērzu iela 13A-1, Aizpurve, Dzelzavas pagasts, Madonas novads, atsavināšanu, rīkojot izsoli
Pielikums
Agris Lungevičs
17571Par nekustamā īpašuma Bērzu iela 13A-2, Aizpurve, Dzelzavas pagasts, Madonas novads, atsavināšanuAgris Lungevičs
18572Par 2023.gada prioritārā investīciju projekta “Tautas nama “Kalnagravas” telpu vienkāršotā atjaunošana” īstenošanuAgris Lungevičs
19573Par finansējuma piešķiršanu Mētrienas pagasta autoceļu uzturēšanaiAgris Lungevičs
20574Par finansējuma piešķiršanu Praulienas pagasta autoceļu uzturēšanaiAgris Lungevičs
21575Par autotransporta dāvinājumu Bobrinecas pašvaldībaiAgris Lungevičs
22576Par finanšu līdzekļu piešķiršanu Lazdonas pagasta pārvaldeiAgris Lungevičs
23577Par finansējuma piešķiršanu Ērgļu vidusskolas fasādes tehniskai apsekošanaiAgris Lungevičs
24578Par pašvaldības nekustamā īpašuma “Pumpuri 3”-8, Liezēres pagasts, Madonas novads, otro izsoli
Pielikums
Agris Lungevičs
25579Par nekustamā īpašuma Brīvības iela 6A, Cesvainē, Madonas novadā, atsavināšanuAgris Lungevičs
26580Par telpu nekustamajā īpašumā ar adresi Ošupe 1, Ošupe, Ošupes pagasts, Madonas novads, nomas tiesību izsoli
Pielikums
Agris Lungevičs
27581Par nekustamā īpašuma “Madava”, Barkavas pagasts, Madonas novads, atsavināšanuAgris Lungevičs
28582Par finansējuma piešķiršanu Barkavas Svētā Staņislava Romas Katoļu baznīcas apgaismojuma elektrības apmaksaiAgris Lungevičs
29583Par finansējuma piešķiršanu Ošupes pagasta pārvaldes telpu remontamAgris Lungevičs
30584Par finansējuma piešķiršanu Barkavas pamatskolas datorklases remontamAgris Lungevičs
31585Par finansējuma piešķiršanu Barkavas pagasta pārvaldes autotransporta remontamAgris Lungevičs
32586Par nekustamā īpašuma “Brūklenāji”, Kalsnavas pagasts, Madonas novads, atsavināšanuAgris Lungevičs
33587Par nekustamā īpašuma “Mežmaliņas”, Kalsnavas pagasts, Madonas novads, atsavināšanuAgris Lungevičs
34588Par nekustamā īpašuma Liepu iela 2, Madona, Madonas novads, atsavināšanu, rīkojot izsoli
Pielikums
Agris Lungevičs
35589Par nekustamā īpašuma Liepu iela 3, Madona, Madonas novads, atsavināšanu, rīkojot izsoli
Pielikums
Agris Lungevičs
36590Par nekustamā īpašuma Liepu iela 4, Madona, Madonas novads, atsavināšanu, rīkojot izsoli
Pielikums
Agris Lungevičs
37591Par nekustamā īpašuma Salu iela 3, Madona, Madonas novads, atsavināšanu, rīkojot izsoli
Pielikums
Agris Lungevičs
38592Par nekustamā īpašuma Salu iela 5, Madona, Madonas novads atsavināšanu, rīkojot izsoli
Pielikums
Agris Lungevičs
39593Par nekustamā īpašuma Lakstīgalu iela 1, Madona, Madonas novads, atsavināšanu, rīkojot izsoli
Pielikums
Agris Lungevičs
40594Par nekustamā īpašuma Lakstīgalu iela 2, Madona, Madonas novads, atsavināšanu, rīkojot izsoli
Pielikums
Agris Lungevičs
41595Par nekustamā īpašuma Lakstīgalu iela 3, Madona, Madonas novads, atsavināšanu, rīkojot izsoli
Pielikums
Agris Lungevičs
42596Par nekustamā īpašuma Lakstīgalu iela 4, Madona, Madonas novads atsavināšanu, rīkojot izsoli
Pielikums
Agris Lungevičs
43597Par nekustamā īpašuma Lakstīgalu iela 5, Madona, Madonas novads atsavināšanu, rīkojot izsoli
Pielikums
Agris Lungevičs
44598Par nekustamā īpašuma Lakstīgalu iela 7, Madona, Madonas novads, atsavināšanu, rīkojot izsoli
Pielikums
Agris Lungevičs
45599Par nekustamā īpašuma Lakstīgalu iela 9, Madona, Madonas novads, atsavināšanu, rīkojot izsoli
Pielikums
Agris Lungevičs
46600Par nekustamā īpašuma Lakstīgalu iela 10, Madona, Madonas novads atsavināšanu, rīkojot izsoli
Pielikums
Agris Lungevičs
47601Par nekustamā īpašuma Lakstīgalu iela 11, Madona, Madonas novads, atsavināšanu, rīkojot izsoli
Pielikums
Agris Lungevičs
48602Par nekustamā īpašuma Lakstīgalu iela 13, Madona, Madonas novads, atsavināšanu, rīkojot izsoli
Pielikums
Agris Lungevičs
49603Par palīdzības – līdzfinansējuma piešķiršanu energoefektivitātes pasākumu veikšanai daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā Rūpniecības iela 18C, Madona, Madonas novadsAgris Lungevičs
50604Par palīdzības – līdzfinansējuma piešķiršanu energoefektivitātes pasākumu veikšanai daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā Veidenbauma iela 1, Madona, Madonas novadsAgris Lungevičs
51605Par palīdzības – līdzfinansējuma piešķiršanu energoefektivitātes pasākumu veikšanai daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā Raiņa iela 25A, Madona, Madonas novadsAgris Lungevičs
52606Par Madonas novada pašvaldības 2023. gada budžeta grozījumiem
Pielikums 1 Pielikums 2 Pielikums 3
Agris Lungevičs
53607Par ERAF projekta Nr. 9.3.1.119I041 Pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plāna īstenošanai Madonas novadā izmaksāmAgris Lungevičs
54608Par Madonas novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr. 15 “Pabalsti bārenim vai bez vecāku gādības palikušajam bērnam un audžuģimenei Madonas novadā” izdošanu
Pielikums 1 Pielikums 2
Agris Lungevičs
55609Par pārvaldes uzdevuma deleģēšanu „Biedrībai bērniem, jauniešiem un pieaugušajiem ar dažādiem funkcionāliem traucējumiem
Pielikums
Agris Lungevičs
56610Par sporta deju festivāla – sacensības “Madonas rudens – 2023” atbrīvošanu no Madonas pilsētas kultūras nama telpu nomas maksasAgris Lungevičs
57611Par papildus finansiāla atbalsta piešķiršanu “Ģitāristu sesijas 2023” organizēšanaiAgris Lungevičs
58612Par ceļa servitūta līguma slēgšanu piekļuves nodrošināšanai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 7066 001 0109, kas atrodas Lazdonas pagastā, Madonas novadā
Pielikums
Agris Lungevičs
59613Par nekustamā īpašuma “V884”, Lazdonas pagastā, Madonas novadā, sadalīšanu, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7066 001 0049 sadalīšanu, nosaukuma piešķiršanu un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanu
Pielikums
Agris Lungevičs
60614Par zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem 7042 010 0161, 7042 010 0972 un 7042 010 0794, Aronas pagastā, Madonas novadā, apvienošanu
Pielikums
Agris Lungevičs
61615Par zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem 7086 005 0001 un 7086 005 0003, Praulienas pagastā, Madonas novadā, apvienošanu
Pielikums
Agris Lungevičs
62616Par finansējuma piešķiršanu Ērgļu apvienības pārvaldei rotējošā karuseļa iegādei Agris Lungevičs
63617Par priekšfinansējuma piešķiršanu Erasmus+ projektamAgris Lungevičs
64618Par finansējumu piešķiršanu Madonas Valsts ģimnāzijas 20 gadu jubilejas pasākumamAgris Lungevičs
65619Par grozījumiem Madonas novada pašvaldības domes 28.02.2023. lēmumā Nr. 133 “Par Madonas novada pašvaldības izglītības iestāžu uzturēšanas izmaksu apstiprināšanu 2023. gadam”
Pielikums
Agris Lungevičs
66620Par grozījumiem Madonas novada pašvaldības domes 28.02.2023. lēmumā Nr. 133 “Par Madonas novada pašvaldības izglītības iestāžu uzturēšanas izmaksu apstiprināšanu 2023. gadam” (ēdināšanas izdevumi)
Pielikums
Agris Lungevičs
67621Par finansējuma piešķiršanu biedrībai “Mēs saviem bērniem”Agris Lungevičs
68622Par finansējumu piešķiršanu J. Norviļa Madonas mūzikas skolai instrumentu iegādeiAgris Lungevičs
69623Par grozījumiem Madonas novada pašvaldības domes 24.01.2023. lēmumā Nr. 6 “Par Madonas novada pašvaldības iestāžu amata vienību sarakstu apstiprināšanu”Agris Lungevičs
70624Par Madonas novada pašvaldības Bērnu tiesību aizsardzības sadarbības grupas sastāva apstiprināšanuValda Kļaviņa
71625Par grozījumiem Madonas novada pašvaldības izglītības iestāžu, kuras īsteno pirmsskolas izglītības programmas, pedagoģisko darbinieku amatu vienību skaita noteikšanas kārtībāValda Kļaviņa
72626Par grozījumiem Madonas novada pašvaldības noteikumos Nr. 31 “Par valsts budžeta mērķdotācijas un pašvaldības finansējuma aprēķina un sadales kārtību Madonas novada pašvaldības izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai”Valda Kļaviņa
73627Par valsts mērķdotācijas sadali Madonas novada pašvaldības vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības iestāžu pedagoģisko darbinieku darba samaksai un sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām no 2023. gada 1. septembra līdz 31. decembrim
Pielikums 1 Pielikums 2
Valda Kļaviņa
74628Par valsts mērķdotācijas sadali Madonas novada pašvaldības izglītības iestāžu bērnu no piecu gadu vecuma izglītošanā nodarbināto pirmsskolas izglītības pedagoģisko darbinieku darba samaksai un sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām no 2023. gada 1. septembra līdz 31. decembrim
Pielikums
Valda Kļaviņa
75629Par valsts mērķdotācijas sadali Madonas novada pašvaldības interešu un profesionālās ievirzes izglītības iestāžu pedagoģisko darbinieku darba samaksai un sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām no 2023. gada 1. septembra līdz 31. decembrim
Pielikums
Valda Kļaviņa
76630Par Madonas novada pašvaldības izglītības iestāžu pedagoģisko darbinieku amata vienību sarakstu apstiprināšanu
Pielikums
Valda Kļaviņa
77631Par grozījumiem Madonas novada pašvaldības noteikumos Nr. 26 “Kārtība, kādā piešķir un izlieto pašvaldības budžetā paredzētos līdzekļus Madonas novada pašvaldības izglītības iestāžu izglītojamo ēdināšanas pakalpojumu sniegšanai”Valda Kļaviņa
78632Par ēdināšanas izdevumu segšanu Madonas novada teritorijā deklarētajiem Jēkabpils Agrobiznesa koledžas Barkavas struktūrvienības izglītojamajiem no pašvaldības budžeta līdzekļiemValda Kļaviņa
79633Par stipendijas piešķiršanu studijām rezidentūrā Rīgas Stradiņa universitātēValda Kļaviņa
80634Par grozījumiem Madonas novada pašvaldības domes 29.09.2022. lēmumā Nr. 653 “Madonas pilsētas iestāžu sniegtie maksas pakalpojumi un to cenrādis” Liene Ankrava
81635Par Overnight (Speciālās likmes pie norēķinu konta automātiskais vienas nakts) depozīta līguma slēgšanu ar AS Swedbank, AS SEB banka un AS Citadele bankaLiene Ankrava
82636Par speciālistam izīrējamo dzīvojamo telpu – dzīvokļa īpašumu adresē Rūpniecības iela 20-2-11, Madona, Madonas novadsGuntis Ķeveris
83637Par Latvijas Republikas zemessardzes 2. Vidzemes brigādes atbrīvošanu no telpu nomas maksasVilnis Špats
84638Par finasējuma piešķiršanu autobusa SETRAS 213 UL, reģistrācijas Nr. GH 1579 remontamEdgars Lācis
85639Par Apbalvojumu piešķiršanas komisijas nolikuma izdošanu
Pielikums
Zigfrīds Gora
86640Par Madonas novada pašvaldības pārstāvi nodibinājumā “Vidzemes attīstības aģentūra”Agris Lungevičs
87641Par finansējuma piešķiršanu Dambja ielas seguma atjaunošanas būvdarbiem Ļaudonā, Ļaudonas pagastāAigars Šķēls
© 2008-2024 Madonas novads. Visas tiesības aizsargātas. Izgatavoja GlobalPro »
Datu privātuma politika · Sīkdatņu politika · Pielāgot sīkdatnes · Piekļūstamības paziņojums