MADONAS NOVADA PAŠVALDĪBAS DOMES SĒDE

2022. gada 29. decembrī
Ievietots: 29/12/2022 plkst. 10:51
Labots: 29/12/2022 plkst. 10:51
Nr.p.k.Lēmuma Nr.JautājumsZiņotājs
1824Par dzīvokļu īpašumu Meža ielā 5, Mārcienā, Madonas novadā, nostiprināšanu zemesgrāmatāEdgars Lācis
2825Par grozījumiem Madonas novada pašvaldības domes 30.11.2022. lēmumā Nr.807 “Par Madonas novada pašvaldības iestāžu, apvienību pārvalžu, pagastu pārvalžu un to pakļautībā esošo iestāžu amatu vienību sarakstu apstiprināšanu” Reinis Silups
3826Par Madonas novada pašvaldības 22.11.2022. saistošo noteikumu Nr. 41 “Par pašvaldības noteiktajām nodevām Madonas novadā” precizēšanu
Pielikums 1 Pielikums 2 Pielikums 3
Helmuts Pujats
4827Par Madonas novada pašvaldības 30.11.2022. saistošo noteikumu Nr. 43 “Par kārtību, kādā tiek izsniegta atļauja vīna, raudzēto dzērienu vai pārējo alkoholisko dzērienu ražošanai Madonas novadā” precizēšanu
Pielikums 1 Pielikums 2 Pielikums 3
Helmuts Pujats
5828Par mantas nodošanu bezatlīdzības lietošanā biedrībai “Biedrība bērniem, jauniešiem un pieaugušajiem ar dažādiem funkcionāliem traucējumiem “Mēs saviem bērniem””
Pielikums
Andris Sakne
6829Par grozījumiem Madonas novada pašvaldības domes 29.09.2022. lēmumā Nr. 653 “Par Madonas novada pašvaldības maksas pakalpojumu cenrāžu apstiprināšanu”Artūrs Grandāns
7830Par Lubānas vidusskolas virtuves telpu Krasta ielā 6, Lubānā, nomas maksas publiskas funkcijas vai deleģēta valsts pārvaldes uzdevuma veikšanai apstiprināšanu
Pielikums 1 Pielikums 2
Aigars Šķēls
8831Par Madonas novada pašvaldības īpašumā vai valdījumā esošo nekustamo īpašumu, kas tiek izīrēti kā dzīvojamās telpas, īres procesa administrēšanuAigars Šķēls
9832Par Madonas novada pašvaldības noteikumu “Kārtība, kādā piešķir, izlieto un apmaksā pašvaldības budžetā paredzētos līdzekļus Madonas novada pašvaldības izglītības iestāžu izglītojamajiem “B” kategorijas autovadītāju apmācībai” apstiprināšanu
Pielikums
Aigars Šķēls
10833Par Madonas novada pašvaldības noteikumu Nr. 39 “Madonas novada pašvaldības kapitālsabiedrību un kapitāla daļu pārvaldības noteikumi” apstiprināšanu
Pielikums
Aigars Šķēls
11834Par Pašvaldības iepirkumu komisijas nolikuma apstiprināšanu
Pielikums
Aigars Šķēls
12835Par noteikumu “Iepirkumu organizēšanas kārtība” apstiprināšanu
Pielikums 1 Pielikums 2 Pielikums 3 Pielikums 4
Aigars Šķēls
13836Par grozījumiem lēmumā Nr.353 (prot.Nr.13, 30.p.) “Par valsts vietējo autoceļu pārņemšanu Madonas novadā”Aigars Šķēls
14837Par zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem 7060 001 0045, 7060 001 0064 un 7060 001 0063, Jumurdas pagastā, Madonas novadā, apvienošanu
Pielikums
Aigars Šķēls
15838Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7068 007 0126, Liezēres pagastā, Madonas novadā, sadalīšanu
Pielikums
Aigars Šķēls
16839Par pašvaldības autoceļu un ielu uzskaitīšanu Madonas novada pašvaldības bilancē
Pielikums
Aigars Šķēls
17840Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanu jaunveidotajām zemes vienībām nekustamajā īpašumā “Zanderi”, Dzelzavas pagastā, Madonas novadā
Pielikums
Ramona Vucāne
18841Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanu jaunveidotajām zemes vienībām nekustamajos īpašumā “Zanderi 1” un “Lapenieki” Dzelzavas pagastā, Madonas novadā
Pielikums
Ramona Vucāne
19842Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanu jaunveidotajām zemes vienībām nekustamajā īpašumā “Jaunbaldones”, Dzelzavas pagastā, Madonas novadā
Pielikums
Ramona Vucāne
20843Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanu jaunveidotajām zemes vienībām nekustamajā īpašumā “Vizbuļi”, Barkavas pagastā, Madonas novadā
Pielikums 1 Pielikums 2
Ramona Vucāne
21844Par lokālplānojuma, kas groza Madonas novada teritorijas plānojumu Vītolu ielā 8A, Kusā, Aronas pagastā, Madonas novadā, 1.redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanaiRamona Vucāne
22845Par sadarbības līguma slēgšanu ar Varakļānu novada pašvaldību
Pielikums
Agris Lungevičs
23846Par grozījumu Ērgļu pirmsskolas izglītības iestādes “Pienenīte” vadītāja amata konkursa nolikumāSolvita Seržāne
24847Par Ritas Šeibes iecelšanu par Ērgļu pirmsskolas izglītības iestādes “Pienenīte” vadītāja amata pienākumu izpildītājuSolvita Seržāne
25848Par finanšu līdzekļu piešķiršanu pašvaldības pārvaldēmLiene Ankrava
26849Par Madonas novada pašvaldības 2022.gada budžeta grozījumiem
Pielikums 1 Pielikums 2 Pielikums 3 Pielikums 4 Pielikums 5
Dina Bojaruņeca, Liene Ankrava
© 2008-2024 Madonas novads. Visas tiesības aizsargātas. Izgatavoja GlobalPro »
Datu privātuma politika · Sīkdatņu politika · Pielāgot sīkdatnes · Piekļūstamības paziņojums