MADONAS NOVADA PAŠVALDĪBAS DOMES SĒDE

2021. gada 28. oktobrī
Ievietots: 04/11/2021 plkst. 17:08
Labots: 04/11/2021 plkst. 17:15
Nr.p.k.Lēmuma Nr.JautājumsZiņotājs
1343Par grāmatas “Lubānas vidusskola laika lokos” pārdošanas cenas noteikšanuTālis Salenieks
2344Par pašvaldības nekustamā īpašuma - dzīvokļa īpašuma “Aiviekstes māja 32” - 8, Aiviekste, Kalsnavas pagasts, Madonas novads, atsavināšanu Artis Mūrmanis
3345Par dzīvokļa īpašumu Nr.5, Avotu iela 2A, Madona, Madonas novads, atsavināšanuGuntis Ķeveris
4346Par lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu un darba uzdevuma apstiprināšanu teritorijas plānojuma grozījumiem Madonas pilsētas ielu sarkano līniju precizēšanai, nekustamajos īpašumos Kalna ielā 31, Kalna ielā 32, Kalna ielā 34, Rūpniecības ielas daļā, Gaujas ielā 33, Daugavas ielas daļā, Daugavas ielā 25, ietverot priekšlikumus atsevišķu zemes vienību funkcionālā zonējuma grozīšanai
Pielikums
Ramona Vucāne
5347Par pašvaldības nekustamā īpašuma pirkuma līguma pārjaunojumuEvita Zāle
6348Par Ērgļu sociālās aprūpes centra nolikuma apstiprināšanu
Pielikums
Andris Sakne
7349Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanu jaunveidotajām zemes vienībām nekustamajā īpašumā “Dreimaņi”, Vestienas pagastā, Madonas novadā
Pielikums 1 Pielikums 2
Dace Haide Dzelzkalēja
8350Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanu jaunveidotajām zemes vienībām nekustamajā īpašumā “Brūklenāji”, Ērgļu pagastā, Madonas novadā
Pielikums
Dace Haide Dzelzkalēja
9351Par Madonas novada pašvaldības SIA “Lubānas KP” reorganizācijas sadalīšanas ceļā uzsākšanuAigars Šķēls
10352Par ēkas Meža iela 23, Mārciena, Mārcienas pagasts, Madonas novads, lietošanas veida maiņuAigars Šķēls
11353Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas, maiņas un precizēšanas kārtību Madonas novada pašvaldības administratīvajā teritorijāAigars Šķēls
12354Par grozījumiem Madonas novada pašvaldības 20.04.2021. lēmumā Nr. 156 “Par lauksaimniecības zemes nomas pakalpojuma maksas cenrāža apstiprināšanu”Aigars Šķēls
13355Par grozījumiem Madonas novada pašvaldības domes 26.08.2021. lēmumā Nr. 167 “Par Dzīvokļu jautājumu komisijas izveidošanu un sastāva apstiprināšanu”Aigars Šķēls
14356Par zemes ierīcības projekta izstrādes nosacījumu apstiprināšanu zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem 7001 001 1473 un 7001 001 1474 sadalīšanu un savstarpējo robežu pārkārtošanu
Pielikums
Aigars Šķēls
15357Par nekustamā īpašuma “Sāvienas Dravnieki”, kas atrodas Ļaudonas pagastā, Madonas novadā, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7070 013 0006 lietošanas tiesību izbeigšanu un sadalīšanu
Pielikums
Aigars Šķēls
16358Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7058 016 0125, Meirānos, Indrānu pagastā, Madonas novadā, sadalīšanu
Pielikums 1 Pielikums 2
Aigars Šķēls
17359Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7074 004 0148, Mārcienā, Mārcienas pagastā, Madonas novadā, sadalīšanu
Pielikums 1 Pielikums 2
Aigars Šķēls
18360Par dzīvokļa īpašuma Augu iela 24-4, Madona, Madonas novads, nostiprināšanu zemesgrāmatā Aigars Šķēls
19361Par dzīvokļa īpašumu Avotu iela 2A-7, Madona, Madonas novads, nodošanu atsavināšanai Aigars Šķēls
20362Par jauna nekustamā īpašuma Jaunzemi 3, Ļaudonas pagasts, Madonas novads, izveidošanu un nostiprināšanu zemesgrāmatā Aigars Šķēls
21363Par pašvaldības nekustamā īpašuma Kantoris-Dzirnaviņas, Bērzaunes pagasts, Madonas novads, nostiprināšanu zemesgrāmatā Aigars Šķēls
22364Par dzīvokļa īpašuma Dārza iela 1-25, Lazdona, Lazdonas pagasts, Madonas novads, nostiprināšanu zemesgrāmatā Aigars Šķēls
23365Par dzīvokļa īpašuma Dārza iela 1-23, Lazdona, Lazdonas pagasts, Madonas novads, nostiprināšanu zemesgrāmatāAigars Šķēls
24366Par pašvaldības nekustamā īpašuma Retēji, Aronas pagasts, Madonas novads, nostiprināšanu zemesgrāmatā un nodošanu atsavināšanaiAigars Šķēls
25367Par dzīvokļa īpašuma “Aiviekstes māja 24”-8, Aiviekste, Kalsnavas pagasts, Madonas novads, nostiprināšanu zemesgrāmatāAigars Šķēls
26368Par pašvaldības nekustamā īpašuma Ziedulejas, Kalsnavas pagasts, Madonas novads, nostiprināšanu zemesgrāmatā un nodošanu atsavināšanaiAigars Šķēls
27369Par jauna nekustamā īpašuma Silaģērķi, Kalsnavas pagasts, Madonas novads, izveidošanu un nostiprināšanu zemesgrāmatāAigars Šķēls
28370Par pašvaldības nekustamā īpašuma Silavas, Kalsnavas pagasts, Madonas novads, nostiprināšanu zemesgrāmatā un nodošanu atsavināšanaiAigars Šķēls
29371Par pašvaldības nekustamā īpašuma Bērzu iela 3, Madona, Madonas novads, nodošanu atsavināšanaiAigars Šķēls
30372Par pašvaldības nekustamā īpašuma Priedkalnītes, Cesvaines pagasts, Madonas novads, nostiprināšanu zemesgrāmatā un nodošanu atsavināšanaiAigars Šķēls
31373Par nekustamā īpašuma “Kraukļu tautas nams”- 1A, Kraukļi, Cesvaines pagasts, Madonas novads, nostiprināšanu zemesgrāmatā un nodošanu atsavināšanaiAigars Šķēls
32374Par pašvaldības nekustamā īpašuma Tālumi, Praulienas pagasts, Madonas novads, nostiprināšanu zemesgrāmatā un nodošanu atsavināšanaiAigars Šķēls
33375Par pašvaldības nekustamā īpašuma Līdumnieki 1, Mētrienas pagasts, Madonas novads nostiprināšanu zemesgrāmatā un nodošanu atsavināšanaiAigars Šķēls
34376Par pašvaldības nekustamā īpašuma Rožkalni, Mētrienas pagasts, Madonas novads, nostiprināšanu zemesgrāmatāAigars Šķēls
35377Par pašvaldības nekustamā īpašuma Riteņi , Sarkaņu pagasts, Madonas novads, 1-30 domājamās daļas nodošanu atsavināšanai Aigars Šķēls
36378Par pašvaldības nekustamā īpašuma Silakalni, Sarkaņu pagasts, Madonas novads, nostiprināšanu zemesgrāmatā un nodošanu atsavināšanaiAigars Šķēls
37379Par pašvaldības nekustamā īpašuma “Smecere” daļas maiņu pret nekustamā īpašuma “Smecernieki” daļu, Lazdonas pagastā
Pielikums
Aigars Šķēls
38380Par Madonas novada pašvaldības iestādes “Madonas novada bāriņtiesa” izveidošanuAgris Lungevičs
39381Par Madonas pašvaldības iestādes “Madonas novada bāriņtiesa” nolikuma apstiprināšanu
Pielikums
Inga Lediņa
40382Par Madonas novada pašvaldības iestādes “Madonas novada bāriņtiesa” amata vienību saraksta apstiprināšanu
Pielikums
Agris Lungevičs
41383Par grupu dzīvokļa pakalpojuma izveidi Madonas novadāAigars Šķēls, Laine Zālīte
42384Par jaunizveidojamās pašvaldības iestādes “Madonas novada Sociālais dienests” vadītāja iecelšanu amatāZigfrīds Gora
43385Par Madonas novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr. 14 “Grozījumi Madonas novada pašvaldības 21.09.2021. saistošajos noteikumos Nr. 6 “Par atbalstu ēdināšanas izdevumu segšanai attālinātā mācību procesa vai karantīnas laikā”” apstiprināšanu
Pielikums 1 Pielikums 2
Zigfrīds Gora
44386Par SIA “Bērzaunes komunālais uzņēmums” siltumenerģijas pakalpojuma tarifa apstiprināšanu Sauleskalna ciemam
Pielikums
Aigars Šķēls
45387Par SIA “Bērzaunes komunālais uzņēmums” siltumenerģijas pakalpojuma tarifa apstiprināšanu Jaunkalsnavas, Bērzaunes, Iedzēnu un Mārcienas ciemos
Pielikums
Aigars Šķēls
46388Par projekta Nr. 8.1.2.0 “Vispārējās izglītības iestāžu mācību vides uzlabošana Madonas novadā” būvniecības izmaksām objektam “Madonas pilsētas vidusskolas ēku kompleksa un stadiona pārbūve”Inese Solozemniece
47389Par aizņēmuma ņemšanu investīciju projekta “Ērgļu vidusskolas ēkas vienkāršotā fasādes atjaunošana” īstenošanaiInese Solozemniece
48390Par Madonas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2021.-2035. gadam un Madonas novada attīstības programmas 1.redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai
Pielikums 1 Pielikums 2 Pielikums 3 Pielikums 4 Pielikums 5 Pielikums 6
Ramona Vucāne
49391Par Madonas novada pašvaldības institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības nolikuma apstiprināšanu
Pielikums 1 Pielikums 2 Pielikums 3
Evita Zāle, Gerda Kvanta
50392Par finansējuma piešķiršanu dzīvojamās mājā Brīvības ielā 9, Ļaudonā, Madonas novadā, jumta remontam, avārijas seku likvidēšanaiVita Robalte
© 2008-2024 Madonas novads. Visas tiesības aizsargātas. Izgatavoja GlobalPro »
Datu privātuma politika · Sīkdatņu politika · Pielāgot sīkdatnes · Piekļūstamības paziņojums