MADONAS NOVADA PAŠVALDĪBAS DOMES SĒDE

2021. gada 30. septembrī
Ievietots: 08/10/2021 plkst. 21:25
Labots: 10/10/2021 plkst. 23:30
Nr.p.k.Lēmuma Nr.JautājumsZiņotājs
1255Par Madonas novada vēlēšanu komisijas priekšsēdētāja un locekļu ievēlēšanu
Pielikums
Agris Lungevičs
2256Par nekustamā īpašuma “Magones”, Indrānu pagastā, Madonas novadā, atsavināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu ar pirmpirkuma tiesību izmantotājuTālis Salenieks
3257Par Madonas sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisijas nolikuma apstiprināšanu
Pielikums
Aigars Šķēls
4258Par nolikuma “Nolikums par licencēto makšķerēšanu Rāceņu ezerā” apstiprināšanu ar saistošajiem noteikumiem Nr.8
Pielikums 1 Pielikums 2
Aigars Šķēls
5259Par dzīvokļa īpašumu Nr. 2 “Dālijas”, Cesvaines pagasts, Madonas novads, nodošanu atsavināšanai, rīkojot izsoliAigars Šķēls
6260Par pašvaldības nekustamā īpašuma Raiņa iela 16A, Madona, Madonas novads, nodošanu atsavināšanai, rīkojot izsoli ar pretendentu atlasiAigars Šķēls
7261Par pašvaldības nekustamā īpašuma Spriņģēni, Kalsnavas pagasts, Madonas novads, nodošanu atsavināšanaiAigars Šķēls
8262Par pašvaldības nekustamā īpašuma ar kadastra numuru 7082 011 0008, Ošupes pagasts, Madonas novads, nodošanu atsavināšanaiAigars Šķēls
9263Par nekustamā īpašuma Muižas klēts, Praulienas pagastā, nodošanu atsavināšanai, rīkojot izsoliAigars Šķēls
10264Par pašvaldības nekustamā īpašuma Stacijas iela 13, Mārciena, Mārcienas pagasts, Madonas novads, nodošanu atsavināšanaiAigars Šķēls
11265Par pašvaldības nekustamā īpašuma Gatves, Praulienas pagasts, Madonas novads, nodošanu atsavināšanaiAigars Šķēls
12266Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa noteikšanu zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 7050 005 0459, kas atrodas Dzelzavas pagastā, Madonas novadā, un zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 7062 011 0435, kas atrodas Kalsnavas pagastā, Madonas novadā Aigars Šķēls
13267Par nekustamā īpašuma “Ielejas” un “Zaļenieki” nostiprināšanu zemesgrāmatā un nodošanu atsavināšanaiAigars Šķēls
14268Par nekustamā īpašuma Stacijas iela 6, Ērgļi, Ērgļu pagasts, Madonas novads, ierakstīšanu zemesgrāmatāAigars Šķēls
15269Par Rezerves zemes fondā ieskaitītu zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 70270090166Aigars Šķēls
16270Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu un nekustamā īpašuma lietošanas mērķa noteikšanu jaunveidotajām zemes vienībām nekustamajā īpašumā “Soklēni”, Jumurdas pagastā, Madonas novadā
Pielikums
Aigars Šķēls
17271Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu un nekustamā īpašuma lietošanas mērķa noteikšanu jaunveidotajām zemes vienībām nekustamajā īpašumā “Ezersēta”, Vestienas pagastā, Madonas novadā
Pielikums
Aigars Šķēls
18272Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu un nekustamā īpašuma lietošanas mērķa noteikšanu jaunveidotajām zemes vienībām nekustamajā īpašumā “Aizelkšņi”, Kalsnavas pagastā, Madonas novadā
Pielikums 1 Pielikums 2
Aigars Šķēls
19273Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu un nekustamā īpašuma lietošanas mērķa noteikšanu jaunveidotajām zemes vienībām nekustamajā īpašumā Lazdu ielā 5, Madonā, Madonas novadā
Pielikums 1 Pielikums 2
Aigars Šķēls
20274Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu un nekustamā īpašuma lietošanas mērķa noteikšanu jaunveidotajām zemes vienībām nekustamajā īpašumā “Lejas Patmalnieki”, Mārcienas pagastā, Madonas novadā
Pielikums 1 Pielikums 2
Aigars Šķēls
21275Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7074 004 0184 iekļaušanu nekustamā īpašuma “Patmalnieki” (kadastra numurs 7074 004 0025) sastāvā un nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņuAigars Šķēls
22276Par jauna nosaukuma piešķiršanu un nekustamā īpašuma lietošanas mērķa noteikšanu zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem 7086 016 0161 un 7086 015 0030, kas atrodas Praulienas pagastā, Madonas novadā Aigars Šķēls
23277Par jaunu nosaukumu piešķiršanu un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu maiņu zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem 7042 004 0082, 7042 005 0067 un 7042 004 0081, kas atrodas Aronas pagastā, Madonas novadā Aigars Šķēls
24278Par jauna nosaukuma piešķiršanu un nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 7074 004 0036, kas atrodas Mārcienas pagastā, Madonas novadāAigars Šķēls
25279Par jauna nekustamā īpašuma nosaukuma piešķiršanu un nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 7082 011 0073, kas atrodas Ošupes pagastā, Madonas novadāAigars Šķēls
26280Par jauna nosaukuma piešķiršanu un nekustamā īpašuma lietošanas mērķa noteikšanu zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 7042 003 0060, kas atrodas Aronas pagastā, Madonas novadāAigars Šķēls
27281Par platību precizēšanu zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem 7062 011 0492 un 7062 011 0493, kas atrodas Kalsnavas pagastā, Madonas novadā
Pielikums 1 Pielikums 2
Aigars Šķēls
28282Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu un nekustamā īpašuma lietošanas mērķa noteikšanu jaunveidotajām zemes vienībām nekustamajā īpašumā “Rudzupuķes”, Barkavas pagastā, Madonas novadā
Pielikums
Dace Haide Dzelzkalēja
29283Par grozījumiem 2021. gada 26. augusta lēmumā Nr. 127 “Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu un nekustamā īpašuma lietošanas mērķa noteikšanu jaunveidotajām zemes vienībām nekustamajā īpašumā “Kalna Zeltiņi”, Mārcienas pagastā, Madonas novadā”
Pielikums
Dace Haide Dzelzkalēja
30284Par “Madonas novada pašvaldības izglītības iestāžu, kuras īsteno pirmsskolas izglītības programmas, pedagoģisko darbinieku amata vienību skaita noteikšanas kārtība” apstiprināšanu
Pielikums
Valda Kļaviņa
31285Par grozījumiem Madonas novada pašvaldības domes 16.02.2021. lēmumā Nr.74 “Par Madonas novada pašvaldības izglītības iestāžu uzturēšanas izmaksu apstiprināšanu 2021.gadam” (prot.Nr. 4,23. p.)
Pielikums 1 Pielikums 2 Pielikums 3 Pielikums 4 Pielikums 5
Valda Kļaviņa
32286Par valsts mērķdotācijas sadali Madonas novada pašvaldības vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības iestāžu pedagoģisko darbinieku darba samaksai un sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām no 2021.gada 1.septembra līdz 31.decembrim
Pielikums 1 Pielikums 2
Valda Kļaviņa
33287Par valsts mērķdotācijas sadali Madonas novada pašvaldības izglītības iestāžu bērnu no piecu gadu vecuma izglītošanā nodarbināto pirmsskolas izglītības pedagoģisko darbinieku darba samaksai un sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām no 2021.gada 1.septembra līdz 31.decembrim
Pielikums
Valda Kļaviņa
34288Par Madonas novada pašvaldības vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības iestāžu direktoru darba samaksas apstiprināšanu
Pielikums
Valda Kļaviņa
35289Par valsts mērķdotācijas sadali Madonas novada pašvaldības interešu un profesionālās ievirzes izglītības iestāžu pedagoģisko darbinieku darba samaksai un sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām no 2021.gada 1.septembra līdz 31.decembrim
Pielikums
Valda Kļaviņa
36290Par grozījumiem Madonas novada pašvaldības domes 30.12.2020. lēmumā Nr.564 “Par Madonas novada pašvaldības pagasta pārvalžu, Madonas pilsētas un to iestāžu un Madonas novada pašvaldības centrālās administrācijas amata vienību sarakstu apstiprināšanu
Pielikums
Valda Kļaviņa
37291Par Cesvaines, Ērgļu un Lubānas apvienību izglītības iestāžu pedagoģisko darbinieku amata vienību apstiprināšanu
Pielikums
Valda Kļaviņa
38292Par grozījumiem Madonas novada pašvaldības domes 27.03.2014. lēmumā Nr.161 “Par Madonas Valsts ģimnāzijas nolikuma apstiprināšanu”Valda Kļaviņa
39293Par grozījumu Madonas novada pašvaldības domes 28.02.2018. lēmumā Nr.73 “Par J.Norviļa Madonas mūzikas skolas nolikuma apstiprināšanu”Valda Kļaviņa
40294Par finansējuma piešķiršanu biedrībai “Mēs saviem bērniem”Valda Kļaviņa
41295Par finansējuma piešķiršanu Madonas pilsētas pirmsskolas izglītības iestādēm Nodarbinātības Valsts aģentūras projektā iesaistīto skolēnu darba samaksai un sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksāmValda Kļaviņa
42296Par stipendijas piešķiršanu studijām rezidentūrāValda Kļaviņa
43297Par Madonas novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.9“Grozījumi Madonas novada pašvaldības 2021.gada 2.jūlija saistošajos noteikumos Nr.2 “Madonas novada pašvaldības nolikums”” apstiprināšanu
Pielikums 1 Pielikums 2
Gerda Kvanta
44298Par slēguma pārskatu apstiprināšanuLiene Ankrava
45299Par Madonas novada pašvaldības 2021.gada budžeta grozījumiem
Pielikums 1 Pielikums 2
Dina Bojaruņeca
46300Par grozījumiem Madonas novada pašvaldības 20.07.2021. lēmumā Nr.54 (protokols Nr.5, 24.p.) ar Madonas novada pašvaldības iestāžu “Madonas novada Cesvaines apvienības pārvalde”, “Madonas novada Ērgļu apvienības pārvalde” un “Madonas novada Lubānas apvienības pārvalde” amata vienību sarakstu apstiprināšanuVilnis Špats
© 2008-2024 Madonas novads. Visas tiesības aizsargātas. Izgatavoja GlobalPro »
Datu privātuma politika · Sīkdatņu politika · Pielāgot sīkdatnes · Piekļūstamības paziņojums