MADONAS NOVADA PAŠVALDĪBAS ĀRKĀRTAS DOMES SĒDE

2021. gada 18. maijā
Ievietots: 24/05/2021 plkst. 10:59
Labots: 24/05/2021 plkst. 11:02
Nr.p.k.Lēmuma Nr.JautājumsZiņotājs
1183Par finansējuma piešķiršanu Jāņa Simsona Madonas mākslas skolai interaktīva displeja iegādeiAgris Lungevičs
2184Par Madonas novada bāriņtiesas locekliAgris Lungevičs
3185Par mantas nodošanu bezatlīdzības lietošanā nodibinājumam “Latvijas Evaņģēliski luteriskās Baznīcas Diakonijas centrs”
Pielikums 1 Pielikums 2
Agris Lungevičs
4186Par Madonas novada pašvaldības investīciju projekta “Autoceļa Biksēre - Sarkaņu pagastmāja Sarkaņu pagastā, Madonas novadā, atjaunošana” īstenošanu un aizņēmuma ņemšanuAgris Lungevičs
5187Par pašvaldības nekustamā īpašuma Liepziedi, Kalsnavas pagasts, Madonas novads, atsavināšanu, rīkojot izsoli ar pretendentu atlasi
Pielikums
Agris Lungevičs
6188Par nekustamā īpašuma Tirgus Laukums, Vestienas pagasts, Madonas novads izsoles sākumcenas un izsoles noteikumu apstiprināšanu
Pielikums
Agris Lungevičs
7189Par grozījumiem Madonas novada Vestienas pagasta pārvaldes amata vienību un tās pakļautībā esošo iestāžu amata vienību sarakstāAgris Lungevičs
8190Par nekustamā īpašuma Kalna Baloži, Aronas pagasts, Madonas novads, izsoles sākumcenas un izsoles noteikumu apstiprināšanu
Pielikums
Agris Lungevičs
9191Par finansējuma piešķiršanu latvāņu ierobežošanas pasākumiemAgris Lungevičs
10192Par finansējuma piešķiršanu dīķa labiekārtošanaiAgris Lungevičs
11193Par atļauju Imeldai Saulītei savienot Madonas novada bibliotēkas direktores amatu ar projekta koordinatora amatuAgris Lungevičs
12194Par atļauju Imeldai Saulītei savienot Madonas novada bibliotēkas direktores amatu ar Latvijas bibliotēku akreditācijas komisijas locekļa amatuAgris Lungevičs
13195Par miruša īrnieka maksājumu segšanuAgris Lungevičs
14196Par finansiālu atbalstu biedrībai “Pļavu golfa laukums Kalnozoli”Agris Lungevičs
15197Par pašvaldības nekustamā īpašuma Smilgas , Praulienas pagasts, Madonas novads, 1/3 domājamās daļas atsavināšanuAgris Lungevičs
16198Par zemes vienību apvienošanu Klusajā ielā 4 un Klusajā ielā 4A, Ļaudonā, Ļaudonas pagastā, Madonas novadāAgris Lungevičs
17199199 Par zemes vienību apvienošanu, kas ir nekustamo īpašumu Pavasaris 307, Masīvs 5-140 zemes gabals Nr. 309 un “Masīvs 5-140 zemes gabals Nr. 308Agris Lungevičs
18200Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu un nekustamā īpašuma lietošanas mērķa noteikšanu plānotajām zemes vienībām nekustamajā īpašumā “Ozoliņsmiltāji”, Dzelzavas pagastā, Madonas novadā
Pielikums
Agris Lungevičs
19201Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu un nekustamā īpašuma lietošanas mērķa noteikšanu plānotajām zemes vienībām nekustamajā īpašumā “Toce 10”, Ļaudonas pagastā, Madonas novadā
Pielikums
Agris Lungevičs
20202Par jaunu nosaukumu piešķiršanu un nekustamā īpašuma lietošanas mērķa noteikšanu zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem 7046 009 0021 un 7070 009 0128, kas atrodas Bērzaunes pagastā, Madonas novadā Agris Lungevičs
21203Grozījumi 16.02.2021. lēmumā Nr. 62 (protokols Nr.4, 11.p.) “Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu un zemes lietošanas mērķa noteikšanu plānotajām zemes vienībām nekustamajā īpašumā “Vidus Ruļmurēni”, kadastra Nr.7068 013 0061, Liezēres pagastā, Madonas novadā” Agris Lungevičs
22204Par dāvinājuma pieņemšanuAgris Lungevičs
23205Par lokālplānojuma nekustamā īpašuma Rūpniecības ielā 65, zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 7001 001 2013 un Rūpniecības ielā 69, zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 7001 001 0330, Madonā, Madonas novadā, kas groza Madonas novada teritorijas plānojumu, apstiprināšanu un saistošo noteikumu izdošanu
Pielikums 1 Pielikums 2 Pielikums 3 Pielikums 4
Agris Lungevičs
24206Par Madonas novada pašvaldības bērnu un jauniešu nometņu projektu konkursa 2021.nolikuma apstiprināšanu
Pielikums
Agris Lungevičs
25207207 Par bieži sastopamo derīgo izrakteņu smilts-grants un smilts ieguves atļaujas izsniegšanu atradnei “Biksēre”, iecirknim “Puduri”, Sarkaņu pagastā, Madonas novadā Agris Lungevičs
26208Par mācību literatūrai un mācību līdzekļiem paredzēto valsts budžeta līdzekļu sadali Madonas novada pašvaldības izglītības iestādēm 2021.gadā
Pielikums
Agris Lungevičs
27209Par līdzekļu piešķiršanu Madonas Bērnu un jaunatnes sporta skolas pedagogiemAgris Lungevičs
© 2008-2024 Madonas novads. Visas tiesības aizsargātas. Izgatavoja GlobalPro »
Datu privātuma politika · Sīkdatņu politika · Pielāgot sīkdatnes · Piekļūstamības paziņojums