MADONAS NOVADA PAŠVALDĪBAS ĀRKĀRTAS DOMES SĒDE

2020. gada 22. septembrī
Ievietots: 25/09/2020 plkst. 09:07
Labots: 25/09/2020 plkst. 09:11
Nr.p.k.Lēmuma Nr.JautājumsZiņotājs
1348Par grozījumiem 30.12.2019. Madonas novada pašvaldības domes lēmumā Nr.616 “Par Madonas novada pašvaldības pagastu pārvalžu, Madonas pilsētas un to iestāžu un Madonas novada pašvaldības administrācijas amata vienību sarakstu apstiprināšanu” pielikumā Nr.24 Agris Lungevičs
2349Par pašvaldības īpašuma Celtnieku iela 4 dzīvoklis Nr.5 Degumnieki, Ošupes pagasts, atsavināšanu un izsoles noteikumu apstiprināšanu
Pielikums
Agris Lungevičs
3350Par zemes vienību Barkavas pagastā ar kadastra apzīmējumu 70440080305 un kadastra apzīmējumu 70440080231 atzīšanu par starpgabaliem Agris Lungevičs
4351Par atbrīvošanu no Madonas pilsētas kultūras nama telpu nomas maksas biedrību “Mēs saviem bērniem” festivāla “Zem vienas saules” noriseiAgris Lungevičs
5352Par finansējuma piešķiršanu grāmatas “Garšas. Skaņas Pilsētas” izdošanaiAgris Lungevičs
6353Par pašvaldībai piederošu dzīvokļu parādu samaksuAgris Lungevičs
7354Par pašvaldības dzīvokļa īpašuma Veidenbauma iela 1A-14, Madona, atsavināšanu un nosacītās cenas apstiprināšanuAgris Lungevičs
8355Par pašvaldības dzīvokļa īpašuma ar adresi Saules iela 55-11, Madona, atsavināšanu un nosacītās cenas apstiprināšanuAgris Lungevičs
9356Par pašvaldības dzīvokļa īpašuma ar adresi Valdemāra bulvāris 14-32, Madona atsavināšanu un nosacītās cenas apstiprināšanuAgris Lungevičs
10357Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu un nekustamā īpašuma lietošanas mērķa noteikšanu plānotajām zemes vienībām nekustamajā īpašumā “Mālnieki”, Aronas pagastā, Madonas novadā
Pielikums
Agris Lungevičs
11358Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu un nekustamā īpašuma lietošanas mērķa noteikšanu plānotajām zemes vienībām nekustamajā īpašumā “Kurmi”, Liezēres pagastā, Madonas novadā
Pielikums
Agris Lungevičs
12359Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu un zemes lietošanas mērķa noteikšanu plānotajām zemes vienībām nekustamajam īpašumam “Upstaine”, Praulienas pagastā, Madonas novadā
Pielikums
Agris Lungevičs
13360Par Madonas novada attīstības programmas 2021.–2027.gadam izstrādes uzsākšanu
Pielikums
Agris Lungevičs
14361Par Madonas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2021.–2035.gadam izstrādes uzsākšanu
Pielikums
Agris Lungevičs
15362Par 2015.gada 29.decembra lēmuma Nr.809 (protokols Nr.27, 2.p.) “Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu” atcelšanuAgris Lungevičs
16363Par konfiscētās kustamās mantas kompensāciju
Pielikums
Agris Lungevičs
17364Par palīdzības – līdzfinansējuma piešķiršanu energoefektivitātes pasākumu veikšanai daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā Saules ielā 40, MadonāAgris Lungevičs
18365Par projekta Nr.5.6.2.0/19/I/020 “Industriālās zonas, biznesa attīstības centra un uzņēmējdarbības infrastruktūras izveide Madonas novadā” būvniecības izmaksām un aizņēmuma ņemšanu objektam “Sauleskalna industriālās zonas izbūve Bērzaunes pagastā, Madonas novadā” Agris Lungevičs
19366Par grozījumiem Madonas novada pašvaldības domes lēmumā Nr. 321 (protokols Nr.17, 17.p.) “Par projekta Nr.8.1.2.0/17/I/017 “Vispārējās izglītības iestāžu mācību vides uzlabošana Madonas novadā” būvniecības izmaksām un aizņēmuma ņemšanu objektam “Madonas Valsts ģimnāzijas ēku kompleksa un stadiona pārbūve” Agris Lungevičs
20367Par programmai “Latvijas skolas soma” paredzēto valsts budžeta līdzekļu sadali Madonas novada pašvaldības vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības iestādēm
Pielikums
Agris Lungevičs
21368Par finansējuma piešķiršanu izglītības portāla “Uzdevumi.lv” lietotāju licenču iegādei
Pielikums
Agris Lungevičs
22369Par finansējuma piešķiršanu interneta resursu “Letonika.lv” licenču iegādei
Pielikums
Agris Lungevičs
23370Par mācību līdzekļu un mācību literatūrai paredzēto valsts budžeta līdzekļu sadali Madonas novada pašvaldības izglītības iestādēm 2020.gada II pusgadā
Pielikums
Agris Lungevičs
24371Par pašvaldības finansējuma piešķiršanu mācību līdzekļu iegādei Madonas novada pašvaldības izglītības iestādēm 2020.gada II pusgadā
Pielikums
Agris Lungevičs
25372Par grozījumiem 27.02.2020. domes lēmumā Nr.91 “Par Madonas novada pašvaldības izglītības iestāžu uzturēšanas izmaksu apstiprināšanu 2020.gadā” (prot.Nr.5, 12.p.)
Pielikums 1 Pielikums 2
Agris Lungevičs
26373Par mācību jomu un mācību priekšmetu metodisko apvienību darbības nolikuma apstiprināšanu
Pielikums
Agris Lungevičs
27374Par finansiālu atbalstu Kristiāna Dāvida pamatskolaiAgris Lungevičs
28375Par finansējuma piešķiršanu mācību līdzekļu un mācību literatūras iegādei Kristiāna Dāvida pamatskolai 2020.gada II pusgadāAgris Lungevičs
29376Par finansējuma piešķiršanu peldbaseina inventāra atjaunošanai Madonas pilsētas pirmsskolas izglītības iestādei “Saulīte”Agris Lungevičs
30377Par kārtības “Izglītības iestāžu, kas īsteno pirmsskolas izglītības programmas, pedagoģisko darbinieku amata vienību skaita noteikšanas kārtība” apstiprināšanu
Pielikums
Agris Lungevičs
31378Par finansējuma piešķiršanu biedrībai “Mēs saviem bērniem”Agris Lungevičs
© 2008-2023 Madonas novads. Visas tiesības aizsargātas. Izgatavoja GlobalPro »
Datu privātuma politika · Sīkdatņu politika · Pielāgot sīkdatnes · Piekļūstamības paziņojums