MADONAS NOVADA PAŠVALDĪBAS ĀRKĀRTAS DOMES SĒDE

Nr.p.k.

Lēmuma Nr.

Jautājums

Ziņotājs

1

157

Par līdzfinansējuma piešķiršanu biedrības „Kontaktligzda” izstrādātajam projekta pieteikumam „Atklātās slidotavas izveide Ošupes pagasta Degumniekos”

Aigars Šķēls

2

158

Par Ošupes pagasta pārvaldes transportlīdzekļu atsavināšanu 

Pielikums 

Aigars Šķēls

3

159

Par dzīvokļa īpašuma xxx, Ošupe, Ošupes pagasts ierakstīšanu zemesgrāmatā un  atsavināšanas ierosinājumu

Aigars Šķēls

4

160

Par grozījumiem Madonas novada pašvaldības domes 29.12.2016. lēmumā Nr.720 “Par Madonas novada pašvaldības pagastu pārvalžu, Madonas pilsētas un to iestāžu un Madonas novada pašvaldības administrācijas amatu vienību saraksta apstiprināšanu” – Vestienas pagasta pārvaldē

Artūrs Vīle-Bērziņš

5

161

Par zemes lietošanas mērķa noteikšanu zemes vienības daļai “xxx”, Vestienas pagastā, Madonas novadā,  ar kadastra apzīmējumu xxxx

Artūrs Vīle-Bērziņš

6

162

Par dāvinājuma pieņemšanu

Andrejs Jankovskis

7

163

Par platību precizēšanu pašvaldībai piekritīgai zemes vienībai

Andrejs Piekalns

8

164

Par piedalīšanos Valsts Kultūrkapitāla fonda izsludinātajā 2.projektu konkursā Tradicionālās kultūras nozarē ar projekta pieteikumu par grāmatas "Viļumsona stelles un raksti" izdošanu

Inese Mailīte

9

165

Par ūdens apgādes pakalpojumu parādu apmaksu

Guntis Ķeveris

10

166

Par biedrības “Engures sportam’’ iesniegumu

Romāns Hačatrjans

11

167

Par naudas balvas piešķiršanu Madonas novadā dzīvojošajiem Černobiļas AES avārijas seku likvidēšanas dalībniekiem

Inga Arāja

12

168

Par aizņēmuma  ņemšanu tehniskās dokumentācijas izstrādei, projektam “Energoefektivitātes paaugstināšana Madonas novada Liezēres pamatskolas bērnudārza ēkā”

Indra Kārkliņa

13

169

Par aizņēmuma  ņemšanu tehniskās dokumentācijas izstrādei LEADER projektam “Ļaudonas pagasta kultūras nama atjaunošana” Ident. Nr. 16-05-AL23-A019.2203-000007

Indra Kārkliņa

14

170

Par līdzfinansējuma piešķiršanu biedrības „Mēs - Barkavas pagastam” apstiprinātajam Lauku atbalsta dienesta LEADER programmas projektam „Barkavas radošo aktivitāšu parka izveide” ID Nr. 16-05-AL23-A019.2202-000011

Indra Kārkliņa

15

171

Par SIA „Latvijas Mobilais Telefons” lauksaimniecībā izmantojamās zemes „LMT Tornis”, Liezēres pagastā, Madonas novadā, ar kadastra Nr. 70680120142, lietošanas mērķa (kategorijas) maiņas ieceres atbilstību Madonas novada teritorijas plānojumam

Agnese Silupa

16

172

Par xxx lauksaimniecībā izmantojamās zemes „xxx”, Praulienas pagastā, Madonas novadā, ar kadastra Nr. xxx, lietošanas mērķa (kategorijas) maiņas ieceres atbilstību Madonas novada teritorijas plānojumam

Agnese Silupa

17

173

Par SIA „Latvijas Mobilais Telefons” lauksaimniecībā izmantojamās zemes „LMT Tornis”, Ļaudonas pagastā, Madonas novadā, ar kadastra Nr. 70700070481, lietošanas mērķa (kategorijas) maiņas ieceres atbilstību Madonas novada teritorijas plānojumam

Agnese Silupa

18

174

Par SIA „Latvijas Mobilais Telefons” lauksaimniecībā izmantojamās zemes „LMT Sakari”, Sarkaņu pagastā, Madonas novadā, ar kadastra Nr. 70900040082, lietošanas mērķa (kategorijas) maiņas ieceres atbilstību Madonas novada teritorijas plānojumam

Agnese Silupa

19

175

Par Barkavas pamatskolas nolikuma apstiprināšanu 
Pielikums 

Solvita Seržāne

20

176

Par transporta izdevumu apmaksu Praulienas pagastā deklarētajam izglītojamajam

Solvita Seržāne

21

177

Par mācību līdzekļu un mācību literatūrai paredzēto valsts budžeta līdzekļu sadali Madonas novada pašvaldības izglītības iestādēm 2017.gada I pusgadā 
Pielikums 

Solvita Seržāne

22

178

Par pašvaldības finansējuma piešķiršanu mācību līdzekļu iegādei Madonas novada pašvaldības izglītības iestādēm 2017.gada I pusgadā 
Pielikums 

Solvita Seržāne

23

179

Par finansējuma piešķiršanu mācību līdzekļu un mācību literatūras  iegādei Kristiāna Dāvida pamatskolai 2017.gada I pusgadā

Solvita Seržāne

24

180

Par finansējuma piešķiršanu mācību braucienam uz Baltkrieviju

Solvita Seržāne

25

181

Par no nekustamā īpašuma xxx, Madonā atdalāmas zemes vienības iegādi

Āris  Vilšķērsts

26

182

Par dzīvokļa īpašuma xxx, Madonā ierakstīšanu zemesgrāmatā un  atsavināšanas ierosinājumu

Evita Zāle

27

183

Par finansējuma piešķiršanu un pamatkapitāla palielināšanu

Uldis Lielvalodis

28

184

Par lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu teritorijas plānojuma grozījumiem nekustamā īpašumā Saules ielā  63D, Madonas pilsētā un Madonas pilsētas daļai starp Gaujas ielu un Saules ielu, Madonas novadā un darba uzdevuma apstiprināšanu

Ilona Gleizde

 
© 2008-2024 Madonas novads. Visas tiesības aizsargātas. Izgatavoja GlobalPro »
Datu privātuma politika · Sīkdatņu politika · Pielāgot sīkdatnes · Piekļūstamības paziņojums