MADONAS NOVADA PAŠVALDĪBAS DOMES SĒDE

 2016.gada 29. septembris

Nr.p.k.

Lēmuma Nr.

Jautājums

Ziņotājs

1

510

Par nekustamā īpašuma “xxx” Barkavas pagastā, zemes vienības lietošanas mērķa maiņu

Mārtiņš Tomiņš

2

511

Par Madonas novada Barkavas pagasta pārvaldes Īpašumu uzturēšanas nodaļas nolikuma apstiprināšanu 
Pielikums 

Mārtiņš Tomiņš

3

512

Par SIA “Barkavas KPS” valdes locekļa  iecelšanas saskaņošanu

Mārtiņš Tomiņš

4

513

Par grozījumiem Madonas novada pašvaldības domes 2013.gada 28.novembra lēmumā Nr.768 (protokols Nr.26, 29.p.) “Par Madonas novada pašvaldības maksas pakalpojumu cenrāžu apstiprināšanu”

Mārtiņš Tomiņš

5

514

Par iesaistīšanos Lubāna aizsargdambju brauktuvju uzturēšanā

Mārtiņš Tomiņš

Aigars Šķēls

6

515

Par SIA „Ošupes KU” saistību pārņemšanu

Guntars Dambenieks

7

516

Par zemes lietošanas mērķu noteikšanu nekustamajam īpašumam “Autoceļš V560”, Ošupes pagastā

Aigars Šķēls

8

517

Par zemes lietošanas mērķu maiņu zemes vienībai Ošupes pagastā

Aigars Šķēls

9

518

Par zemes lietošanas mērķa maiņu zemes gabalam Kalsnavas pagastā

Artis Mūrmanis

10

519

Par zemes lietošanas mērķa maiņu nekustamajam īpašumam “Avots” Kalsnavas pagastā, Madonas novadā

Artis Mūrmanis

11

520

Par zemes lietošanas mērķa maiņu nekustamajam īpašumam “Meža pētīšanas stacija”

Artis Mūrmanis

12

521

Par zemes lietošanas mērķa maiņu nekustamajam īpašumam Kalsnavas pagastā

Artis Mūrmanis

13

522

Par pašvaldības nekustamā īpašuma – dzīvokļa xxx Mārcienā, Mārcienas pagastā, Madonas novadā atsavināšanu

Ināra Mālniece

14

523

Par pašvaldības nekustamā īpašuma – dzīvokļa xxx, Mārcienā, Mārcienas pagastā, Madonas novadā atsavināšanu

Ināra Mālniece

15

524

Par pašvaldības nekustamā īpašuma – xxx Mārcienā, Mārcienas pagastā, Madonas novadā atsavināšanu

Ināra Mālniece

16

525

Par Madonas novada pašvaldības zemes starpgabala “Masīvs 5-141 zemes gabals Nr.236”, Aronas pagastā, Madonas novadā, nosacītās cenas un izsoles noteikumu apstiprināšanu, izsoles komisijas izveidi 
Pielikums 

Viktors Abramovs

17

526

Par zemes vienības izslēgšanu no rezerves zemes fonda un ieskaitīšanu pašvaldībai piekritīgajās zemēs

Andris Dzenovskis

18

527

Par zemesgabalu apvienošanu Praulienas pagastā

Andris Rieba

19

528

Par Madonas novada pašvaldības vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības iestāžu direktoru darba samaksas apstiprināšanu 
Pielikums

Solvita Seržāne

20

529

Par grozījumiem Madonas novada pašvaldības domes 29.12.2015. lēmumā Nr.822 (protokols Nr.27, 15.p.) „Par Madonas novada pašvaldības pagastu pārvalžu, Madonas pilsētas un to iestāžu amata vienību sarakstu apstiprināšanu” 
Pielikums 

Solvita Seržāne

21

530

Par nekustamā īpašuma „Blaumaņa iela”, Madona, Madonas novads” daļas iznomāšanu VA/S “Ceļu satiksmes drošības direkcija”

Edgars Gailums

22

531

Par Madonas novada pašvaldības noteikumu Nr.3 “Par valdes un padomes locekļu amata kandidātu nominēšanu Madonas novada pašvaldības kapitālsabiedrībās’’ apstiprināšanu 
Pielikums 

Agris Lungevičs

23

532

Par lokālplānojuma “Madonas pilsētas teritorijas daļai starp esošo kapsētu, Rūpniecības ielu, Lazdu ielu un zemes vienību ar kadastra Nr. 7001-001-0135 (Lazdu iela 16/1; 16/2;16/3) Madonas novadā” pilnveidošanu

Inese Solozemniece

24

533

Par multifunkcionālā centra „Logs” izveidošanu Sarkaņu pagastā un nolikuma apstiprināšanu 
Pielikums 

Krista Vorslava

25

534

Par papildus finansējuma piešķiršanu Madonas pilsētas kultūras namam

Valda Kļaviņa

26

535

Par finansiālu atbalstu pasaku krājuma izdošanai

Valda Kļaviņa

27

536

Par finansiālu atbalstu biedrībai “Melnais Piens”

Valda Kļaviņa

28

537

Par pieteikšanos uz Madonas pilsētas Kultūras nama direktora amata vienību izsludināšanu

Agris Lungevičs

29

538

Par grozījumiem „Par grozījumiem Madonas novada pašvaldības domes 29.12.2015. lēmumā Nr. 822 (protokols Nr.27, 15.p.) „Par Madonas novada pašvaldības pagastu pārvalžu, Madonas pilsētas un to iestāžu amata vienību sarakstu apstiprināšanu”

Agris Lungevičs

30

539

Par Madonas novada pašvaldības 2016.gada budžeta grozījumiem 
‌Pielikums 

Biruta Vindele

31

540

Par komandējumu Domes priekšsēdētājam Andrejam Ceļapīteram

Andrejs Ceļapīters

32

541

Par pieteikšanos uz Madonas novada bāriņtiesas priekšsēdētāja amata vienību izsludināšanu

Āris Vilšķērsts

 
© 2008-2024 Madonas novads. Visas tiesības aizsargātas. Izgatavoja GlobalPro »
Datu privātuma politika · Sīkdatņu politika · Pielāgot sīkdatnes · Piekļūstamības paziņojums