MADONAS NOVADA PAŠVALDĪBAS DOMES SĒDE

2016.gada 28. janvāris

Nr.p.k.

Lēmuma Nr.

Jautājums

Ziņotājs

1

17

Par projekta "Pašvaldības nozīmes koplietošanas grāvja 423523:01 pārbūve Madonas novada Ošupes pagastā" apstiprināšanu un līdzfinansējuma nodrošināšanu

Aigars Šķēls

2

18

Par grozījumiem lauku apvidus zemes nomas līgumā

Aigars Šķēls

3

19

Par AS “Madonas ūdens” pamatkapitāla palielināšanu

Guntars Dambenieks

4

20

Par ūdens patēriņa normām

Guntars Dambenieks

5

21

Par valsts nekustamā īpašuma “Rosība”, Barkavas pagastā, Madonas novadā, pārņemšanu pašvaldības īpašumā

Mārtiņš Tomiņš

6

22

Par projekta "Pašvaldības nozīmes koplietošanas grāvju 41495:18 un 41495:30 atjaunošana Madonas novada Liezēres pagastā" apstiprināšanu un līdzfinansējuma nodrošināšanu

Viktors Abramovs

7

23

Par dāvinājuma pieņemšanu

Andrejs Piekalns

8

24

Par dāvinājuma pieņemšanu

Andrejs Piekalns

9

25

Par projekta "Pašvaldības nozīmes koplietošanas grāvju 423133:07 un 423133:08 pārbūve Madonas novada Praulienas pagastā" apstiprināšanu un līdzfinansējuma nodrošināšanu

Valdis Gotlaufs

10

26

Par Mārcienas pamatskolas reorganizāciju par Mārcienas sākumskolu

Solvita Seržāne

11

27

Par Madonas novada pašvaldības autoceļu un ielu uzturēšanai paredzēto naudas līdzekļu sadalījumu starp Madonas novada pašvaldības pagastu pārvaldēm un Madonas pilsētu 2016. gadā

Edgars Gailums

12

28

Par bieži sastopamo derīgo izrakteņu smilts-grants un smilts ieguves atļaujas izsniegšanu atradnei „Saules iela”, Madonas pilsētā, Madonas novadā

Edgars Gailums

13

29

Par grozījumiem Madonas novada pašvaldības domes 28.04.2011. lēmumā “Par medību tiesību nomas izsoles paraugnolikuma apstiprināšanu” (protokols Nr. 9, 50.p.)

Helmuts Pujats

14

30

Par priekšlikumu valsts zinātniskajam institūtam "Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts" aizliegt rūpniecisko zveju Sāvienas ezerā Madonas novadā

Helmuts Pujats

15

31

Par papildinājumiem Madonas novada pašvaldības domes 28.11.2013.lēmumā Nr.768 (protokols Nr.26, 29.p.) “Maksas pakalpojumi un samaksas apjomi Madonas novada pašvaldības domes izveidotajās iestādēs Madonas pilsētā” Madonas novada pašvaldības iestādes “Sporta un atpūtas bāze “Smeceres sils” maksas pakalpojumos

Gunārs Ikaunieks

16

32

Par SIA “WOLTEC” 28.12.2015. iesniegumu līguma Nr.2.4.6./06-15  “Pirmsskolas izglītības iestādes ēkas rekonstrukcija par pansionātu” termiņa  pagarināšanai

Indra Kārkliņa

17

33

Par biznesa ideju konkursa “Madona var labāk!” 2016.gada nolikumu

Romāns Hačatrjans

18

34

Par grozījumiem Madonas novada pašvaldības domes 26.11.2009. nolikumā „Par darba samaksu un sociālajām garantijām Madonas novada pašvaldībā un tai pakļautajās institūcijās”

Āris Vilšķērsts

19

35

Par grozījumiem 2015.gada 22.decembra domes lēmumā Nr.806 “Par Madonas novada pašvaldības administrācijas amata vienību saraksta apstiprināšanu 2016.gadam”

Āris Vilšķērsts

20

36

Par Madonas novada pašvaldības 2016.gada budžetu 

Pielikums 1 
Pielikums 2 
Pielikums 3 
Pielikums 4 
Pielikums 5 
Pielikums 6 

Sarmīte Kalniņa

 
© 2008-2024 Madonas novads. Visas tiesības aizsargātas. Izgatavoja GlobalPro »
Datu privātuma politika · Sīkdatņu politika · Pielāgot sīkdatnes · Piekļūstamības paziņojums