MADONAS NOVADA PAŠVALDĪBAS DOMES SĒDE

 2015.gada 30.jūlijs

  

Nr.p.k.

Lēmuma Nr.

Jautājums

Ziņotājs

1

381

Par Madonas Valsts ģimnāzijas skolnieka xxx dalību Pasaules ģeogrāfijas olimpiādē

Solvita Seržāne

2

382

Par papildus finansējuma piešķiršanu Sarkaņu pamatskolas pedagogu atlaišanas pabalstu un atvaļinājuma kompensāciju izmaksai

Solvita Seržāne

3

383

Par zemes platību precizēšanu

Aigars Šķēls

4

384

Par projekta "Segtā novada pārbūve uz koplietošanas grāvjiem 423513:01 un 423513:06, Madonas novada Ošupes pagastā" apstiprināšanu un līdzfinansējuma nodrošināšanu

Aigars Šķēls

5

385

Par projekta "Novadgrāvju 42166:02 un 42166:04 pārbūve Madonas novada Mārcienas pagastā" apstiprināšanu un līdzfinansējuma nodrošināšanu

Ināra Mālniece

6

386

Par finansējuma piešķiršanu Lazdonas pagasta pārvaldei no Madonas novada pašvaldības budžeta nesadalītajiem  līdzekļiem

Jānis Rieksts

7

387

Par Lazdonas pagasta pārvaldes 2015.gada budžeta grozījumiem

Jānis Rieksts

8

388

Par zemes lietošanas mērķa maiņu

Artūrs Vīle-Bērziņš

9

389

Par grozījumiem Madonas novada pašvaldības domes 30.12.2014. lēmumā Nr.810 ‘’Par grozījumiem Madonas novada pašvaldības pagastu pārvalžu, Madonas pilsētas un to iestāžu amata vienību sarakstos’’ 30.p.- Madonas novadpētniecības un mākslas muzeja amata vienību saraksts (protokols Nr.27, 28.p.)

Līvija Zepa

10

390

Par finanšu līdzekļu piešķiršanu daudzdzīvokļu mājas  pirmā stāva kopmītņu istabu rekonstrukcijai Aronas iela 2, Sauleskalnā

Ivars Miķelsons

11

391

Par aizņēmuma ņemšanu daudzdzīvokļu mājas, Aronas iela 2, Sauleskalns, Bērzaunes pagasts, Madonas novads, pirmā stāva kopmītņu istabu rekonstrukciju par dzīvokļiem

Ivars Miķelsons

12

392

Par grozījumiem Madonas novada pašvaldības domes 30.12.2014. lēmumā Nr.810 ‘’Par grozījumiem Madonas novada pašvaldības pagastu pārvalžu, Madonas pilsētas un to iestāžu amata vienību sarakstos’’ 13.p.- Sarkaņu pagasta pārvaldes amata vienību saraksts (protokols Nr.15, 19.p.)

Andris Simtnieks

13

393

Par pašvaldības nekustamā īpašuma „xxx”, Sarkaņu pagasts Madonas novads atsavināšanu

Andris Simtnieks

14

394

Par līdzfinansējuma pieprasīšanu Satiksmes ministrijai Rūpniecības un Saules ielas lokveida krustojuma atjaunošanai, Madonā
Pielikums 1
Pielikums 2

Edgars Gailums

15

395

Par līdzfinansējuma pieprasīšanu Satiksmes ministrijai Rūpniecības un Saules ielas lokveida krustojuma atjaunošanai, Madonā
Pielikums 1
Pielikums 2

Edgars Gailums

16

396

Par SIA "Latspas" līgumsaistību izpildes nodrošinājuma neizmantoto naudas līdzekļu atmaksu

Nauris Volkovs

17

397

Par atļaujas izsniegšanu iekraut un izkraut kravu 326.zīmes “Apstāties aizliegts” darbības zonā 

Guntis Gailums

18

398

Par kārtību, kādā aprēķināma samaksa par atkritumu apsaimniekošanu 

Guntis Gailums

19

399

Par priekšfinansējuma un līdzfinansējuma piešķiršanu projekta “Piedzīvojumu ekspedīcija Madonas novada jauniešiem “Trīs soļi – 2015” īstenošanai

Indra Kārkliņa

20

400

Par Madonas novada pašvaldības aizņēmuma ņemšanu Kohēzijas fonda projekta „Siltuma pārvades sistēmas efektivitātes paaugstināšana Madonas novada Liezēres pagastā” Ident. Nr.  PCS/3.5.2.1.1/14/06/027 īstenošanai

Indra Kārkliņa

21

401

Par Madonas novada pašvaldības 2015.gada budžeta grozījumiem

Biruta Vindele

22

402

Par saistošo noteikumu Nr.10 “Par aizliegumu ģenētiski modificēto kultūraugu audzēšanai Madonas novadā” apstiprināšanu


‌Pielikums 1

Evita Zāle

23

403

Par grozījumiem lauku apvidus zemes nomas līgumā

Agris Lungevičs

24

404

Par papildinājumiem un grozījumiem Madonas novada pašvaldības Domes 28.11.2013. lēmumā Nr.768 (protokols Nr.26, 29.p.) „Maksas pakalpojumi un samaksas apjomi Madonas novada pašvaldības domes izveidotajās iestādēs Madonas pilsētā” Madonas novada pašvaldības iestādes ”Sporta un atpūtas bāze „Smeceres sils”” maksas pakalpojumos

Agris Lungevičs

25

405

Par kārtību jaunu ūdensvada un kanalizācijas tīklu pieslēgumu izbūves finansēšanai

Āris Vilšķērts

26

406

Par AS ”Madonas ūdens” pamatkapitāla palielināšanu

Āris Vilšķērts

27

407

Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu

Andris Rieba

28

408

Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu

Andris Rieba

29

409

Par zemes gabalu maiņu

Andris Rieba

© 2008-2021 Madonas novads. Visas tiesības aizsargātas. Izgatavoja GlobalPro »
Datu privātuma politika · Sīkdatņu politika