MADONAS NOVADA PAŠVALDĪBAS ĀRKĀRTAS DOMES SĒDE


2014. gada 24. jūlijsNr.p.k.

Lēmuma Nr.

Jautājums

Ziņotājs

1

381

Par līdzfinansējuma nodrošināšanu biedrības „Madonas novada gaļas ražotāju apvienība” projekta „Mobilās kautuves iegāde biedrības „Madonas novada gaļas ražotāju apvienība pakalpojumu sniegšanai” īstenošanai

Romāns Hačatrjans

2

382

Par līdzfinansējuma nodrošināšanu biedrības „Madonas novada gaļas ražotāju apvienība” projekta „Iekārtu iegāde mobilās kautuves darbības nodrošināšanai” īstenošanai

Romāns Hačatrjans

3

383

Par kravas automašīnas Mercedes Sprinter 416 nomu biedrībai „Madonas novada gaļas ražotāju apvienība’’ mobilās kautuves projekta īstenošanai

Romāns Hačatrjans

4

384

Par apsaimniekošanas maksas un siltināšanas maksas segšanu par pašvaldībai piederošajiem neizīrētajiem dzīvokļiem Jaunkalsnavā un Aiviekstē

Ilze Dreimane

5

385

Par pašvaldības nekustamā īpašuma Strauta ielā 11, Jāņukalnā, Kalsnavas pagastā, Madonas novadā nodošanu atsavināšanai, nosacītās cenas un izsoles noteikumu apstiprināšanu
‌Pielikums

Ilze Dreimane

6

386

Par grozījumiem 2014.gada 29.maija Madonas novada pašvaldības domes lēmumā Nr.280 „Par dzīvokļa īpašuma „Kalna iela xxx”- xxx, Jaunkalsnavā, Madonas novada Kalsnavas pagastā, ierakstīšanu zemesgrāmatā, atsavināšanas ierosinājumu un nosacītās cenas apstiprināšanu

Ilze Dreimane

7

387

Par nekustamā īpašuma - dzīvokļa īpašuma xxx, Madonas novada Kalsnavas pagastā, nosacītās cenas apstiprināšanu

Ilze Dreimane

8

388

Par nekustamā īpašuma nodokļa parādu dzēšanu

Ilze Dreimane

9

389

Par dalības maksas segšanu bērnu un jauniešu ar īpašām vajadzībām vasaras nometnē „Upe” xxx

Ilze Dreimane

10

390

Par zemes piekritību pašvaldībai

Ilze Dreimane

11

391

Par grozījumiem Kalsnavas pagasta pārvaldes 2014.gada budžetā

Ilze Dreimane

12

392

Par Liezēres pagasta pārvaldes vadītāju

Modris Zomerovskis

13

393

Par grozījumiem Ošupes pagasta pārvaldes 2014.gada budžetā

Aigars Šķēls

14

394

Par finansējuma piešķiršanu Bērzaunes pagasta PII „Vārpiņa” 5.grupas sanitāro telpu remontam

Ivars Miķelsons

15

395

Par grozījumiem Barkavas pagasta pārvaldes 2014.gada budžetā

Staņislavs Smelters

16

396

Par papildinājumiem Madonas novada pašvaldības domes 28.11.2013. lēmumā Nr. 768 „Par Madonas novada pašvaldības maksas pakalpojumu cenrāžu apstiprināšanu’’ pielikums Nr.5 „Dzelzavas pagasta pārvaldē sniegtie maksas pakalpojumi un to izcenojumi’’ ( protokols Nr.26, 29.p.)

Andrejs Jankovskis

17

397

Par Madonas novada pašvaldības SIA „Dzelzava” reorganizācijas lēmuma precizēšanu

Andrejs Jankovskis

18

398

Par Dzelzavas pagasta pārvaldes 2014.gada budžeta grozījumiem

Andrejs Jankovskis

19

399

Par grozījumiem Mārcienas pagasta pārvaldes 2014.gada budžetā

Ināra Mālniece

20

400

Par zemes vienību piekritību pašvaldībai

Andrejs Piekalns

21

401

Par pašvaldībai piekritīgo zemju platību precizēšanu

Andrejs Piekalns

22

402

Par zemes vienības atdalīšanu un lietošanas mērķa maiņu

Andrejs Piekalns

23

403

Par grozījumiem Ļaudonas pagasta pārvaldes 2014.gada budžetā

Ilze Dreimane

24

404

Par aizņēmuma ņemšanu LEADER projekta “Sporta laukuma izveide Aiviekstē, Kalsnavas pagastā, Madonas novadā” Ident. Nr. 13-05-LL15-L413201-000012 priekšfinansēšanai un līdzfinansēšanai

Indra Kārkliņa

25

405

Par SIA „Madonas slimnīca" iesniegumu par auto stāvlaukuma paplašināšanu

Edgars Gailums

26

406

Par grozījumiem Madonas novada pašvaldības Domes 28.11.2013. lēmumā Nr.768 (protokols Nr.26, 29.p.) „Maksas pakalpojumi un samaksas apjomi Madonas novada pašvaldības domes izveidotajās iestādēs Madonas pilsētā”

Jānis Kļaviņš

27

407

Par atbrīvošanu no īres maksas

Jānis Kļaviņš

28

408

Par finansiālo atbalstu grāmatas izdošanai

Jānis Kļaviņš

29

409

Par komandējumu dalībai starptautiskajā konkursā

Jānis Kļaviņš

30

410

Par valsts budžeta mērķdotāciju Madonas novada tautas mākslas kolektīvu vadītājiem

Jānis Kļaviņš

31

411

Par xxx lauksaimniecībā izmantojamās zemes „x” Bērzaunes pagastā, Madonas novadā, ar kadastra Nr. xxx, mērķa (kategorijas) maiņas ieceres atbilstību Madonas novada teritorijas plānojumam

Silvija Šīre

32

412

Par SIA „xxx” lauksaimniecībā izmantojamās zemes „xxx” Praulienas pagastā, Madonas novadā, ar kadastra Nr. xxx, mērķa (kategorijas) maiņas ieceres atbilstību Madonas novada teritorijas plānojumam

Silvija Šīre

33

413

Par xxx lauksaimniecībā izmantojamās zemes „xxx” Sarkaņu pagastā, Madonas novadā, ar kadastra Nr. xxx, mērķa (kategorijas) maiņas ieceres atbilstību Madonas novada teritorijas plānojumam

Silvija Šīre

34

414

Par SIA ”xxx” lauksaimniecībā izmantojamās zemes „xxx” Aronas pagastā, Madonas novadā, ar kadastra Nr. xxx un Nr. xxx mērķa (kategorijas) maiņas ieceres atbilstību Madonas novada teritorijas plānojumam

Silvija Šīre

35

415

Par SIA ”xxx” lauksaimniecībā izmantojamās zemes „xxx” Bērzaunes pagastā, Madonas novadā, ar kadastra Nr. xxx un Nr. xxx mērķa (kategorijas) maiņas ieceres atbilstību Madonas novada teritorijas plānojumam

Silvija Šīre

36

416

Par SIA ”xxx” lauksaimniecībā izmantojamās zemes „xxx” Bērzaunes pagastā, Madonas novadā, ar kadastra Nr. xxx un Nr. xxx mērķa (kategorijas) maiņas ieceres atbilstību Madonas novada teritorijas plānojumam

Silvija Šīre

37

417

Par SIA ”xxx” lauksaimniecībā izmantojamās zemes „xxx” Bērzaunes pagastā, Madonas nov., ar kadastra Nr. xxx mērķa (kategorijas) maiņas ieceres atbilstību Madonas novada teritorijas plānojumam

Silvijas Šīre

38

418

Par SIA ”xxx” lauksaimniecībā izmantojamās zemes „xxx” Aronas pagastā, Madonas nov., ar kadastra Nr. xxx un Nr. xxx mērķa (kategorijas) maiņas ieceres atbilstību Madonas novada teritorijas plānojumam

Silvija Šīre

39

419

Par lauksaimniecībā izmantojamās zemes „xxx” Bērzaunes pagastā, Madonas novadā, ar kadastra Nr. xxx mērķa (kategorijas) maiņas ieceres atbilstību Madonas novada teritorijas plānojumam

Silvija Šīre

40

420

Par xxx lauksaimniecībā izmantojamās zemes „xxx” Aronas pagastā, Madonas novadā, ar kadastra Nr. xxx, mērķa (kategorijas) maiņas ieceres atbilstību Madonas novada teritorijas plānojumam

Silvija Šīre

41

421

Par SIA ”xxx” lauksaimniecībā izmantojamās zemes „xxx” Aronas pagastā, Madonas novadā, ar kadastra Nr. xxx mērķa (kategorijas) maiņas ieceres atbilstību Madonas novada teritorijas plānojumam

Silvija Šīre

42

422

Par pašvaldības nekustamā īpašuma – dzīvokļa īpašuma ar adresi Gaujas iela 4-4, Madona, atsavināšanu

Guntis Ķeveris

43

423

Par zemes gabala nomu ar apbūves tiesībām

Andris Rieba

44

424

Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu

Andris Rieba

45

425

Par nekustamā īpašuma Raiņa ielā 25C, Madonā atsavināšanas ierosinājumu

Ivars Grandāns

46

426

Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu

Andris Simtnieks

47

427

Par lauku apvidus zemes Barkavas pagastā piekritību Madonas novada pašvaldībai un zemes platību precizēšanu

Staņislavs Smelters

48

428

Par pašvaldības tiesiskā valdījumā vai lietojumā esošo zemes vienību platību precizēšanu

Staņislavs Smelters

49

429

Par 2014. gada 29.maija Madonas novada pašvaldības domes lēmuma Nr. 285 „Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa noteikšanu” (protokols Nr.11, 7.p.) atcelšanu

Staņislavs Smelters

50

430

Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu

Artūrs Vīle-Bērziņš

51

431

Par zemes vienību piekritību pašvaldībai

Artūrs Vīle-Bērziņš

52

432

Par grozījumiem Vestienas pagasta pārvaldes amatu vienību sarakstā - ārsta palīga (feldšera) amata vienības izveidi Vestienas pagastā

Artūrs Vīle-Bērziņš

53

433

Par SIA „OM Sports” iesniegumu

Māris Gailums

54

434

Par Latvijas Longborda federācijas iesniegumu

Māris Gailums

55

435

Par priekšfinansējuma piešķiršanu projekta “Velovēstnieku ekspedīcija “Izaicinājums – 2014” pa jaunatnes iniciatīvu skartajām vietām Madonas novadā” īstenošanai

Indra Kārkliņa

56

436

Par finansējuma piešķiršanu kartinga trases pilnveidošanai
‌Pielikums

Guntis Ķeveris

57

437

Par grozījumiem 26.06.2014. Domes lēmumā Nr. 366 (protokols Nr. 13, 14.p.) „Par piedalīšanos izsludinātajā ierobežotā projektu iesniegumu atlasē aktivitātē “Publisko interneta pieejas punktu attīstība””

Elita Staune

58

438

Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu

Andris Rieba

59

439

Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu

Andris Rieba

60

440

Par Madonas novada pašvaldības Domes 2014.gada 26.jūnija lēmuma Nr.373 „Par zemes nomu Ūdens ielā 2, Madonā” (protokols Nr.13, 21.p.) atcelšanu

Romāns Hačatrjans

61

441

Par atkritumu apsaimniekošanas plānu

Āris Vilšķērsts

62

442

Par finansējuma piešķiršanu TDA „Vidzeme” un pašvaldības pārstāvju lidojumam, lai piedalītos koncertos Boržomi pilsētas svētkos Gruzijā

Jānis Kļaviņš

63

443

Par finansējuma piešķiršanu Aviācijas svētkiem

Jānis Kļaviņš

64

444

Par bieži sastopamo derīgo izrakteņu atļaujas izdošanu Madonas novada pašvaldības aģentūrai „Mētrienas komunālā saimniecība”

Andris Dzenovskis

© 2008-2024 Madonas novads. Visas tiesības aizsargātas. Izgatavoja GlobalPro »
Datu privātuma politika · Sīkdatņu politika · Pielāgot sīkdatnes · Piekļūstamības paziņojums