MADONAS NOVADA PAŠVALDĪBAS DOMES SĒDE

  2013. gada 22.oktobris

    

Nr.p.k.

Lēmums Nr.

Jautājums

Ziņotājs

1

603

Par finansējuma piešķiršanu skolēnu pārvadājumiem

Ilze Dreimane

2

604

Par grozījumiem Ļaudonas pagasta pārvaldes 2013.gada budžetā

Ilze Dreimane

3

605

Par pašvaldības nekustamā īpašuma „xx”, Sarkaņu pagastā, Madonas novadā atsavināšanu

Andris Simtnieks

4

606

Par pašvaldības nekustamā īpašuma „xxx”, Sarkaņu pagastā, Madonas novadā atsavināšanu

Andris Simtnieks

5

607

Par pašvaldības nekustamā īpašuma „xxx”, Sarkaņu pagastā, Madonas novadā atsavināšanu

Andris Simtnieks

6

608

Par grozījumiem Barkavas pagasta pārvaldes 2013. gada budžetā

Staņislavs Smelters

7

609

Par Lazdonas pagasta pārvaldes 2013.gada budžeta grozījumiem

Jānis Rieksts

8

610

Par izmaiņu veikšanu Madonas novada pašvaldībai piederošo zemes gabalu robežām: “Ievas” (70760080315), Centra iela (70760080347), “Liepas 2” (70760080159), “Robežnieki” (70760080389), “Lejasskola 3” (70760080201)

Andris Dzenovskis

9

611

Par nomas maksas apturēšanu uz laiku

Aigars Šķēls

10

612

Par zemes platības noteikšanu ēku un būvju uzturēšanai

Aigars Šķēls

11

613

Par nekustamā īpašuma atsavināšanu

Aigars Šķēls

12

614

Par Dzelzavas internātpamatskolas 2013.gada budžeta līdzekļu pārkārtošanu

Aigars Šķēls

13

615

Par grozījumiem Mārcienas pagasta pārvaldes 2013.gada budžetā

Ināra Mālniece

14

616

Par grozījumiem Madonas novada pašvaldības domes 2010. gada 27. maija lēmumā (protokols Nr. 12, 14.p.) „Par Vestienas pagasta pārvaldes sniegtajiem maksas pakalpojumiem un samaksas apjomiem”

Artūrs Vīle-Bērziņš

15

617

Par SIA „Kusas nami” pamatkapitāla palielināšanu

Andrejs Piekalns

16

618

Par Praulienas pagasta pārvaldes grāmatvedības uzskaitē esošā Tehniski ekonomiskā pamatojuma (TEP) ūdenssaimniecības sistēmas sakārtošanai norakstīšanu

Rihards Saulītis

17

619

Par aizņēmuma ņemšanu projekta “Sociāli ekonomiskās attīstības, biznesa un sadarbības veicināšana pierobežas reģionos” (ELRII-233, FOSTER SME) priekšfinansēšanai un līdzfinansēšanai

Dace Āriņa

18

620

Par finansējuma piešķiršanu Blaumaņa ielas 3 - 3.stāva remontam

Guntis Ķeveris

19

621

Par pamatlīdzekļu norakstīšanu

Guntis Ķeveris

20

622

Par papildus finansējuma piešķiršanu sporta pasākumiem

Guntis Ķeveris

21

623

Par S.F. iesniegumu

Voldemārs Šmugais

22

624

Par līdzfinansējuma piešķiršanu biedrības „Ābele” apstiprinātajam Lauku atbalsta dienesta LEADER programmas projektam „Virtuves aprīkojuma iegāde lauku sieviešu biedrībai „Ābele” ID Nr. 13-05-LL15-L413201-000017

Indra Kārkliņa

23

625

Par aizņēmuma ņemšanu projekta „Kultūras un sporta infrastruktūras attīstība Barkavā” ID Nr. 11-05-L32100-000146 ietvaros, papildus darbu finansēšanai

Indra Kārkliņa

24

626

Par līdzekļu piešķiršanu projekta "Slēpošanas inventārs sporta stundām Kusas pamatskolā" līdzfinansēšanai

Maija Rieksta

25

627

Par līdzekļu piešķiršanu projekta "Slēpošanas inventāra iegāde Andreja Eglīša Ļaudonas vidusskolai" līdzfinansēšanai

Maija Rieksta

26

628

Par līdzekļu piešķiršanu projekta "Slēpošanas inventāra iegāde Madonas novada pašvaldības Liezēres pamatskolai" līdzfinansēšanai

Maija Rieksta

27

629

Par līdzekļu piešķiršanu projekta "Sporta inventāra iegāde Madonas pilsētas 1.vidusskolas 5.-9.klašu skolēniem" līdzfinansēšanai

Maija Rieksta

28

630

Par pašvaldības dzīvokļa īpašuma Raiņa ielā 37A-11, Madona atsavināšanu

Āris Vilšķērsts

29

631

Par kredīta ņemšanu KF (Kohēzijas fonda) projekta Nr. 3DP/3.5.1.2.1/12/IPIA/VIDM/018 „Normatīvo aktu prasībām neatbilstošās Madonas novada Aronas pagasta izgāztuves „Lindes” rekultivācija” priekšfinansēšanai un līdzfinansēšanai

Silvija Šīres

30

632

Par finansējumu būvdarbiem „Madonas novada Praulienas pagasta Praulienas ciema ūdenssaimniecības attīstība II kārta” izstrādē”

Gints Hermanis

31

633

Par grozījumiem 30.08.2012. lēmumā (protokols Nr.19, 21.p.) „Par finansējumu būvdarbiem „Ūdenssaimniecības attīstība Madonas novada Bērzaunes pagasta Bērzaunes ciema II kārta ” izstrādē

Gints Hermanis

32

634

Par finansējumu būvdarbiem „Ūdenssaimniecības attīstība Madonas novada Mārcienas pagasta ciemā, Mārciena II kārta” izstrādē

Gints Hermanis

33

635

Par galvojuma sniegšanu SIA „Mārcienas komunālais uzņēmums”

Gints Hermanis

34

636

Par mācību līdzekļu iegādei paredzēto valsts budžeta līdzekļu sadali 2013.gadam 

Pielikums 

Solvita Seržāne

35

637

Par biedrības „Mēs saviem bērniem” iesniegumu

Solvita Seržāne

36

638

Par degvielas izdevumu apmaksu Barkavas pagastā deklarētajiem audzēkņiem uz Madonas novada pašvaldības profesionālās ievirzes izglītības iestādēm

Solvita Seržāne

37

639

Par ceļa izdevumu apmaksu izglītojamajiem

Solvita Seržāne

38

640

Par finansējuma piešķiršanu Madonas Valsts ģimnāzijas internāta ēkas aprīkojuma iegādei

Solvita Seržāne

39

641

Par papildus finansējuma piešķiršanu Madonas pilsētas pirmsskolas izglītības iestādei „Priedīte”

Solvita Seržāne

40

642

Par papildus finansējuma piešķiršanu Madonas mākslas skolai

Solvita Seržāne

41

643

Par papildinājumiem 29.10.2009. lēmumā ”Par maksas pakalpojumiem un samaksas apjomiem Madonas novada pašvaldības domes izveidotajās iestādēs Madonas pilsētā” (protokols Nr.13; 13.p)

Solvita Seržāne

42

644

Par degvielas izdevumu apmaksu Ļaudonas pagastā deklarētajiem audzēkņiem uz Madonas novada pašvaldības profesionālās ievirzes izglītības iestādēm

Solvita Seržāne

43

645

Par studiju kredīta galvošanu E.D.

Solvita Seržāne

44

646

Par studējošā kredīta galvošanu R.V.

Solvita Seržāne

45

647

Par grozījumiem Madonas novada pašvaldības domes 26.11.2009. nolikumā „Par darba samaksu un sociālajām garantijām Madonas novada pašvaldībā un tai pakļautajās institūcijās”

Āris Vilšķērsts

46

648

Par universiāla tipa vieglā automobiļa, kurš pielāgots invalīdu ratiņkrēslā pārvadāšanai, iegādi Madonas novada pašvaldības Sociālajam dienestam

Andris Sakne

47

649

Par zemes gabalu maiņu

Jānis Vilcāns

48

650

Par zemes lietošanas mērķa noteikšanu

Jānis Vilcāns

49

651

Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu

Jānis Vilcāns

50

652

Par pirmpirkuma tiesību izmantošanu uz nekustamo īpašumu ar kadastra apzīmējumu Nr. 70460010063

Āris Vilšķērsts

51

653

Par līdzfinansējuma piešķiršanu biedrības „Vitas Zirgu Skola” apstiprinātajam Lauku atbalsta dienesta LEADER programmas projektam „Atbalsts jāšanas sporta skolas izveidei” ID Nr. 13-05-LL15-L413201-000006

Indra Kārkliņa

52

654

Par grozījumiem Madonas novada pašvaldības 2011.gada 27.janvāra saistošajos noteikumos Nr.2 „Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu noteikšanu Madonas novada pašvaldībā” 

Pielikums 

Āris Vilšķērsts

53

655

Par finansējuma piešķiršanu pašvaldības mājas Parka ielā 6, Madonā remontdarbiem

Guntis Ķeveris

© 2008-2024 Madonas novads. Visas tiesības aizsargātas. Izgatavoja GlobalPro »
Datu privātuma politika · Sīkdatņu politika · Pielāgot sīkdatnes · Piekļūstamības paziņojums