MADONAS NOVADA PAŠVALDĪBAS DOMES SĒDE

2013. gada 26.septembris

    

Nr.p.k.

Lēmums Nr.

Jautājums

Ziņotājs

1

569

Par finansējuma piešķiršanu J.Norviļa Madonas mūzikas skolai

Solvita Seržāne

2

570

Par finansējuma piešķiršanu J.Norviļa Madonas mūzikas skolai

Solvita Seržāne

3

571

Par grozījumiem Dzelzavas internātpamatskolas amata vienību sarakstā

Solvita Seržāne

4

572

Par grozījumiem Degumnieku pamatskolas amata vienību sarakstā

Solvita Seržāne

5

573

Par papildus finansējumu piešķiršanu skolēnu dienasgrāmatu iegādei

Solvita Seržāne

6

574

Par valsts mērķdotācijas un pašvaldības finansējuma sadali Madonas novada pašvaldības vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības iestāžu pedagoģisko darbinieku darba samaksai un sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām 2013.gada septembra, oktobra, novembra un decembra mēnesim 
Pielikums

Solvita Seržāne

7

575

Par valsts mērķdotācijas sadali Madonas novada pašvaldības izglītības iestāžu bērnu no piecu gadu vecuma izglītošanā nodarbināto pirmsskolas izglītības pedagoģisko darbinieku darba samaksai un sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām 2013.gada septembra, oktobra, novembra un decembra mēnesim 
Pielikums

Solvita Seržāne

8

576

Par valsts mērķdotācijas sadali Madonas novada pašvaldības interešu un profesionālās ievirzes izglītības iestāžu pedagoģisko darbinieku darba samaksai un sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām 2013.gada septembra, oktobra, novembra un decembra mēnesim 
Pielikums

Solvita Seržāne

9

577

Par grozījumiem lēmumā „Madonas novada pašvaldības vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības iestāžu direktoru darba samaksas apstiprināšana” (28.12.2012.; prot.Nr.27, 16.p.)

Solvita Seržāne

10

578

Par grozījumiem lēmumā „Madonas novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestāžu vadītāju darba samaksas apstiprināšana” (28.12.2012.; prot.Nr.27, 18.p.)

Solvita Seržāne

11

579

Par papildus finansējuma piešķiršanu Madonas novada pašvaldības izglītības iestāžu pedagoģisko darbinieku darba samaksai un sociālās apdrošināšanas obligātajām 2013.gada septembra, oktobra, novembra un decembra mēnesim

Solvita Seržāne

12

580

Par grozījumiem Madonas novada pašvaldības domes 28.12.2012. lēmumā (protokols Nr.27, 29.p) par pamatskolu amata vienību sarakstiem

Solvita Seržāne

13

581

Par grozījumiem 28.02.2013. domes lēmumā „Par Madonas novada pašvaldības izglītības iestāžu uzturēšanas izmaksu apstiprināšanu 2013.gadā” (prot.Nr.4, 41.p.) 
Pielikums

Solvita Seržāne

14

582

Par SIA „Kusas nami” pamatkapitāla palielināšanu

Biruta Vindele

15

583

Par dzīvokļa īpašuma xxx, Kalsnavas pagastā ierakstīšanu zemesgrāmatā un atsavināšanas ierosinājumu

Artis Mūrmanis

16

584

Par Madonas novada pašvaldības bilancē esošo pamatlīdzekļu norakstīšanu

Andris Simtnieks

17

585

Par Liezēres pagasta pārvaldes grāmatvedības uzskaitē esoša pamatlīdzekļa norakstīšanu

Jānis Sirmais

18

586

Par zemes lietošanas mērķa noteikšanu

Rihards Saulītis

19

587

Par projekta „Sociālās dzīvojamās mājas rekonstrukcija Ceriņu ielā -1, Jaunkalsnavā” ietvaros noslēgtā būvdarbu līguma Nr. 2.4.6./15-13 izpildes termiņu

Indra Kārkliņa

20

588

Par Jaunatnes lietu komisijas izveidošanu

Andris Sakne

21

589

Par pārstāvja deleģēšanu dalībai sadarbības sanāksmēs Nacionālā veselības dienesta Vidzemes nodaļā

Andris Sakne

22

590

Par Attīstības programmas īstenošanas uzraudzības darba grupas izveidošanu

Silvija Šīre

23

591

Par xxx iesnieguma izskatīšanu

Helmuts Pujats

24

592

Par finansējuma piešķiršanu biedrībai „Pie Kraujas” projekta „Dzīvo aktīvi, dzīvo Madonā” līdzfinansēšanai

Romāns Hačatrjans

25

593

Par sadarbības līgumu ar SIA „Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centru” 
Pielikums

Romāns Hačatrjans

26

594

Par biznesa ideju konkursa “Madona var labāk!” nolikuma apstiprināšanu
Pielikums

Romāns Hačatrjans

27

595

Par deputātu J.Adamovičas, V.Rakstiņa un A.Gotlaufas iesniegumu

Romāns Hačatrjans

28

596

Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu

Andris Rieba

29

597

Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu

Andris Rieba

30

598

Par Madonas novada pašvaldības 2013.gada budžeta grozījumiem

Biruta Vindele

31

599

Par Madonas novada pašvaldības kapitālsabiedrības SIA „Barkavas KPS” pamatkapitāla palielināšanu

Staņislavs Smelters

32

600

Par grozījumiem Madonas novada Barkavas pagasta pārvaldes amata vienību sarakstos

Staņislavs Smelters

33

601

Par ēdināšanas izdevumu segšanu Madonas novada teritorijā deklarētajiem Barkavas Profesionālās vidusskolas audzēkņiem no pašvaldības budžeta līdzekļiem

Solvita Seržāne

34

602

Par finansējuma piešķiršanu ēdināšanas izdevumu segšanai Madonas novada teritorijā deklarētajiem Barkavas Profesionālās vidusskolas audzēkņiem

Solvita Seržāne


 
© 2008-2024 Madonas novads. Visas tiesības aizsargātas. Izgatavoja GlobalPro »
Datu privātuma politika · Sīkdatņu politika · Pielāgot sīkdatnes · Piekļūstamības paziņojums