Pašvaldība

Pakalpojuma nosaukums

Atļauja publisku izklaides un svētku pasākuma organizēšanai

Pakalpojuma apraksts

 

Lai pieteiktu publisku pasākumu un saņemtu atļauju tā rīkošanai, pasākuma organizators pašvaldībai ne vēlāk kā 15 dienas pirms plānotā pasākuma norises sākuma iesniedz iesniegumu.

Atļauja publisku pasākumu rīkošanai nav nepieciešama, ja tos rīko valsts vai pašvaldības iestāde. Ja publisku pasākumu rīko valsts iestāde, tā informē pašvaldību, kuras administratīvajā teritorijā paredzēts šo pasākumu rīkot, par tā norises vietu un laiku.

Atbildīgā iestāde

Madonas novada pašvaldības Lietvedības nodaļa

Pakalpojuma saņēmējs

Pakalpojuma saņēmējs ir rīcībspējīga fiziskā persona, juridiskā persona vai arī valsts vai pašvaldības iestāde, kas plāno un organizē publisku pasākumu.

Pakalpojuma apmaksas veids

Iemaksājama pašvaldības nodeva, saskaņā ar Madonas novada pašvaldības saistošajiem noteikumiem Nr.13 „Par pašvaldības noteiktajām nodevām Madonas novadā”.

Nodeva jāsamaksā pirms pakalpojuma saņemšana skaidrā naudā Madonas novada pašvaldības kasē Saieta laukumā 1, Madonā vai ieskaitāma Madonas novada pašvaldības norādītajā norēķinu kontā.

Pakalpojuma pieprasīšanas veids

Klātienē, pa pastu.

 Adrese, uzziņas, konsultācijas

Madonas novada pašvaldības Lietvedības nodaļa    

adrese –  Saieta laukums 1, Madona, 101.kab.

tālrunis – 64860090

e-pasts: pasts@madona.lv

Pakalpojuma saņemšanas veids

Klātienē, pa pastu.

Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti

Iesniegums publiska izklaides un svētku pasākuma organizēšanai publiskā vietā Madonas novadā (veidlapa)

Iesniegumam jāpievieno (pēc nepieciešamības):

•         Līguma ar kārtības uzturētājiem kopija (uzrādot oriģinālu);

•         Līguma ar personām, kas atbildīgas par publiskā pasākuma tehnisko drošību, kopija (uzrādot oriģinālu);

•         Līguma ar personām, kas atbildīgas par publiskā pasākuma sabiedrisko kārtību un drošību (uzrādot oriģinālu);

•         Bīstamo iekārtu valdītāja to lietošanai nepieciešamo atļauju un citu šo iekārtu ekspluatācijai nepieciešamo dokumentu kopijas (uzrādot oriģinālu);

•         Pasākuma norises vietas īpašnieka (-u) rakstveida piekrišana tā rīkošanai, ja viņš nav pasākuma organizators;

•         Detalizēts pasākuma plāns;

•         Saskaņojums par atkritumu izvešanu;

•         Satiksmes organizācijas shēma (gadījumos, ja paredzēts slēgt vai ierobežot transporta kustību);

•         Rakstisks saskaņojums par bezpilota gaisa kuģa lidojumu no personas, kura atbildīga par pasākuma organizēšanu (gadījumos, ja tiks izmantots bezpilota gaisa kuģis);

•         Publiskā pasākuma organizatora civiltiesiskās apdrošināšanas polise (pie atļaujas saņemšanas).

Pakalpojumu regulējošie normatīvie dokumenti

•         Publisku izklaides un svētku pasākumu drošības likums.

•         Likums „Par bīstamo iekārtu tehnisko uzraudzību”.

•         Sporta likums.

•         Ministru kabineta 08.05.2007. noteikumi Nr.298 „Noteikumi par publiska pasākuma organizatora civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu”.

•         Ministru kabineta 16.02.2010. noteikumi Nr.136 „Publisko atrakciju iekārtu drošības prasības un tehniskās uzraudzības kārtība”.

•         Ministru kabineta 30.10.2007. noteikumi Nr.735 “Noteikumi par valsts vai pašvaldības zemes nomu”.

•         Ministru kabineta 22.11.2016. noteikumi Nr.737 “Kārtība, kādā veicami bezpilota gaisa kuģu un tādu cita veida lidaparātu lidojumi, kuri nav kvalificējami kā gaisa kuģi”.

•         Ministru kabineta 27.06.2006. noteikumi Nr.526 “Kārtība, kādā pasākuma organizators nodrošina neatliekamo medicīnisko palīdzību publiskā pasākumā”.

•         Ministru kabineta 26.10.2004. noteikumi Nr.895 “Kārtība, kādā organizējamas dzīvnieku sacensības, tirgi, izsoles, izstādes un citi pasākumi ar dzīvnieku piedalīšanos”.

•         Madonas novada pašvaldības 29.04.2010. saistošie noteikumi Nr.14 “Par sabiedrisko kārtību Madonas novadā”.

•         Madonas novada pašvaldības 29.04.2010. saistošie noteikumi Nr.13 “Par pašvaldības noteiktajām nodevām Madonas novadā”.

•         Madonas novada pašvaldības domes 31.07.2014. lēmums Nr.452 Par grozījumiem domes 28.11.2013. lēmumā Nr.768 “Maksas pakalpojumi un samaksas apjomi Madonas novada pašvaldības domes izveidotajās iestādēs Madonas pilsētā”.

Pakalpojuma atbildes saņemšanas laiks

 5 darba dienas

 Kategorija 
 
© 2008-2024 Madonas novads. Visas tiesības aizsargātas. Izgatavoja GlobalPro »
Datu privātuma politika · Sīkdatņu politika · Pielāgot sīkdatnes · Piekļūstamības paziņojums