Paziņojums par lokālplānojuma publisko apspriešanu

iesūtīts: 2018.01.05 14:03
Saskaņā ar Madonas novada pašvaldības domes 2017.gada 30.decembra lēmumu Nr.731 (domes sēdes protokols Nr.27, 11.p.) publiskai apspriešanai ir nodotas lokālplānojuma nekustamā īpašuma “Lejas Ruļļi”, Lazdonas pagasts Madonas novadā, zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem 7066 001 0028 un 7066 001 0029, kas groza Madonas novada teritorijas plānojumu, un tā Vides pārskata pirmās redakcijas.

Publiskās apspriešanas laiks tiek noteikts no 2018.gada 04.janvāra līdz 02.februārim.

Visi interesenti ar Lokālplānojuma un tā Vides pārskata pirmo redakciju var iepazīties Madonas novada pašvaldībā Saieta laukumā 1, 204.kab., Madonā, Madonas novadā un Madonas novada pašvaldības mājas lapā sadaļā “Pašvaldība - Sabiedrības līdzdalība”.

Sabiedriskā apspriedes ir sanāksme notiks 2018.gada 24.janvārī plkst.16.00 3.stāva zālē Saieta laukumā 1, Madonā, Madonas novadā.

Rakstiskus priekšlikumus un ierosinājumus par lokālplānojuma un vides pārskata pirmo redakciju iesniegt Madonas novada pašvaldībā, Saieta laukumā 1, 101.kab., Madonā, LV-4801 vai elektroniski pa e-pastu: dome@madona.lv līdz 2018.gada 02.februārim, fiziskām personām norādot vārdu, uzvārdu, dzīves vietas adresi, juridiskām personām norādot reģistrācijas numuru, reģistrācijas un darbības vietas adresi.

Kontaktpersonas lokālplānojuma izstrādei: Madonas novada pašvaldības Attīstības nodaļas teritorijas plānotāja Ilona Gleizde, e-pasts: ilona.gleizde@madona.lv, tel. 25615880, adrese: Saieta laukums 1, 204.kabinets, Madona, Madonas novads, LV-4801.Paskaidrojuma raksts
Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi
Grafiskā daļa
Vides pārskats
Pārsūti Draugiem.lv Pārsūti Facebook Pārsūti Twitter Pārsūti LinkedIn
© 2008-2022 Madonas novads. Visas tiesības aizsargātas. Izgatavoja GlobalPro »
Datu privātuma politika · Sīkdatņu politika