Pašvaldība

  Pakalpojuma nosaukums

  Par piekrišanu vai atteikumu zemes iegūšanai īpašumā

  Pakalpojuma apraksts

   Pašvaldība izsniedz izziņu par piekrišanas došanu zemes iegūšanai īpašumā (iesniedzama Zemesgrāmatu nodaļā) personām, kuras var iegūt īpašumā zemi ar ierobežojumiem, kas noteikti likuma “Par zemes reformu Latvijas Republikas pilsētā”' 5.nodaļā un likuma “Par zemes privatizāciju lauku apvidos” 28.-30.pantā (nepilsoņi, nerezidenti).

  Atbildīgā iestāde

   Madonas novada pašvaldības Lietvedības nodaļa

  Pakalpojuma saņēmējs

   fiziskas personas un  juridiskas personas vai to pilnvarotās personas

   Pakalpojuma apmaksas veids

   bezmaksas

   Pakalpojuma pieprasīšanas veids

   klātienē; pasts; e-pasts (parakstīts ar drošu elektronisko parakstu)

  Adrese, uzziņas, konsultācijas

   Evita Zāle, Juridiskās nodaļas vadītāja. evita.zale@madona.lv, tālrunis – 26486811;64860095, adrese –  Saieta laukums 1, Madona, 315.kab.

  Pakalpojuma saņemšanas veids

  klātienē; pasts

  Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti

   1. Iesniegums (veidlapa) 2. Darījuma akta kopija (pirkuma līgums, dāvinājuma līgums u.c. ) 3. Pilnvaras kopija (uzrādot oriģinālu), ja dokumentus iesniedz pilnvarotā persona.

  Pakalpojumu regulējošie normatīvie dokumenti

   09.07.1992. likums “Par zemes privatizāciju lauku apvidos”

  20.11.1991.likums “Par zemes reformu Latvijas Republikas pilsētās”

  Pakalpojuma atbildes saņemšanas laiks

  5 darba dienas

  Apstrīdēšanas/pārsūdzības kārtība

  Pārsūdzēt var viena mēneša laikā no dokumenta spēkā stāšanās dienas, pieteikumu iesniedzot Administratīvās rajona tiesas attiecīgajā tiesu namā.

  Kategorijas

  Pašvaldība

     
  © 2008-2023 Madonas novads. Visas tiesības aizsargātas. Izgatavoja GlobalPro »
  Datu privātuma politika · Sīkdatņu politika · Pielāgot sīkdatnes · Piekļūstamības paziņojums