Bāriņtiesa

  Pakalpojuma nosaukums

   Mantisko interešu aizsardzība

  Pakalpojuma apraksts

  Bāriņtiesa, aizstāvot bērna vai aizgādnībā esošas personas mantiskās intereses, lemj par šādiem pakalpojumiem: • Atļauju pieņemt vai atraidīt bērna/aizgādnībā esošas personas vārdā viņam piekritušo mantojumu. • Par bērnam/ aizgādnībā esošai personai piederošas mantas pārdošanu par tirgus vērtību vai izsolē. • Par mantojuma sadalīšanu, bērna/aizgādnībā esošas personas mantas (ja tās vērtība nepārsniedz 14 228 euro) atsavināšanu, ieķīlāšanu vai apgrūtināšanu ar citām tiesībām. • Īpašuma iegūšanu bērnam/aizgādnībā esošai personai. • Bērnam/aizgādnībā esošai personai piederošā nekustamā īpašuma (ja tā vērtība pārsniedz 14 228 euro) atsavināšanas, ieķīlāšanas vai apgrūtināšanas ar lietu tiesībām lietderīgumu. • Lemj par mantojuma pārvaldīšanas un lietošanas tiesību atņemšanu, ja pār-dzīvojušais laulātais bērnam piekritušo mantojumu pārvalda vai lieto nekārtīgi. • Par vecāka atstādināšanu no bērna mantas pārvaldības, ja vecāks pārvalda bērna mantu neatbilstoši bērna interesēm un veic citus mantisko interešu aiz-sardzības pasākumus. • Ieceļ aizbildni tiesisku darījumu noslēgšanai starp bērnu un vecākiem.

  Atbildīgā iestāde

  Madonas novada bāriņtiesa

  Pakalpojuma saņēmējs

  fiziskas personas

  Pakalpojuma apmaksas veids

  bezmaksas

  Pakalpojuma pieprasīšanas veids

  klātienē

  Adrese, uzziņas, konsultācijas

  Madonas pilsētā, Blaumaņa ielā 3, Madonā, t.nr. 29187948; 26419500, 64807295, 29409996

  Pirmdienās 08.00 – 12.00, trešdienās 13.00 – 19.00;

  Aronas pagastā, Meliatoru iela 3, Kusa, Aronas pagasts, t.nr. 29106947

   pirmdienās 08.00 – 12.00 un  trešdienās 14.00 – 18.00;

  Barkavas pagastā  Brīvības iela 9, Barkava, Barkavas pagasts, t.nr. 26363445

   pirmdienās  8.00- 12.00,  trešdienās 13.00- 18.0;     

  Bērzaunes pagastā, Aronas iela 1, Sauleskalns, Bērzaunes pagasts, t.nr. 26326188

   pirmdienās 8.45-12.00; 2.30-17.15, ceturtdienās 8.45-12.00 un 12.30-18.15;

  Dzelzavas pagastā Liepas, Dzelzava,  Dzelzavas pagasts, t.nr. 26584739   pirmdienās   8.00- 12.00 un   trešdienās  12.00- 17.00;

  Kalsnavas pagastā Pārupes iela 2, Jaunkalsnava, Kalsnavas pagasts, t.nr. 26301270 

  Pirmdienās  9-13  un ;Otrdienās  14- 18

  Mārcienas pagastā – Jaunā iela 1, Mārciena, Mārcienas pagasts, t.nr. 26338134 trešdienās 15.00-19.00 un ceturtdienās 8.00-12.00;

  Mētrienas pagastā, Mētru iela 1,  Mētrienā, pagasta pārvaldes ēkā,  t.nr. 26448467

  pirmdien un ceturtdien no  plkst.14.00. līdz 18.00;

  Lazdonas pagastā,  Meža iela -2, Lazdona, Lazdonas pagasts, t.nr.26367417 Trešdienās no 10.00-15.00;

  Liezēres pagastā, pagasta pārvaldē „Ozolkalnā”, Liezērē, Liezēres pagastā , t.nr. 26409544  

  Pirmdienās 8:00 -12:30 , 13:00-18:00

  Trešdienās  13:00-17:30

  Ļaudonas pagastā, Dzirnavu ielā 2, Ļaudonā, Ļaudonas pagasts, t.nr. 26530400  Pirmdienās no 8.00-12.00 un  14.00-18.00 Trešdienās no 8.00-12.00;

  Ošupes pagastā, Skolas ielā 4, Degumniekos, Ošupes pagastā, t.nr. 26597292

  pirmdienās 08.00 – 12.00 un Trešdienās 14.00 – 18.00;

  Praulienas pagastā - Kalna iela 2, Prauliena, Praulienas pagasts, t.nr. 26523832

  Pirmdienās  8:00-12:00  un Ceturtdienās  13:00-18:0;

    Sarkaņu pagastā : "Biksēre", Biksēre, Sarkaņu pagasts, t.nr.26367417   Otrdienās     14.00-18.00 un    Ceturtdienās   9.00- 14.00;

  Vestienas pagastā, Pagastmāja, Vestiena, Vestienas pagasts, t.nr.26326188

   trešdienās 11.00-13.30.

  Pārējā laikā vienojoties telefoniski

  Pakalpojuma saņemšanas veids

  klātienē

  Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti

  Abu vecāku (aizbildņa), aizgādņa iesniegumi. • Atbilstoši pieprasītajam pakalpojumam iesniegumam klāt pievieno: • Zemesgrāmatu apliecības kopiju; • Izziņu par nekustamā īpašuma apsaimniekošanas izdevumu apmaksu; • Darījuma līguma projekts. • Nekustamā īpašuma novērtējuma kopiju. • Lēmuma pieņemšanai Bāriņtiesa var pieprasīt papildus informāciju

  Pakalpojumu regulējošie normatīvie dokumenti

  Pakalpojuma atbildes saņemšanas laiks

  22 darba dienas

  Apstrīdēšanas/pārsūdzības kārtība

  Administratīvo aktu var pārsūdzēt Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas Administratīvajā rajona tiesā pēc pieteicēja deklarētās dzīvesvietas adreses vai nekustamā īpašuma atrašanās vietas.

   
  © 2008-2023 Madonas novads. Visas tiesības aizsargātas. Izgatavoja GlobalPro »
  Datu privātuma politika · Sīkdatņu politika · Pielāgot sīkdatnes · Piekļūstamības paziņojums