Bāriņtiesa

  Pakalpojuma nosaukums

  Ārpusģimenes aprūpe

  Pakalpojuma apraksts

  Bērna ievietošana audžuģimenē: • Bāriņtiesa lemj par ģimenes vai personas piemērotību audžuģimenes pienākumu veikšanai; • Bāriņtiesa lemj par audžuģimenes statusa piešķiršanu; • Bāriņtiesa lemj par bērna ievietošanu audžuģimenē vai uzturēšanās izbeigšanu tajā. Bērna ievietošana ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā: • Bāriņtiesa lemj par bāreņa vai bez vecāku gādības palikuša bērna ievietošanu ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā. Bāriņtiesa, pieņemot lēmumu par bērna ievietošanu audžuģimenē, norāda laiku, uz kādu bērns ievietojams audžuģimenē. Bāriņtiesa bērna interesēs var pagarināt bērna aprūpes laiku audžuģimenē, pieņemot jaunu lēmumu.

  Atbildīgā iestāde

  Madonas novada bāriņtiesa

  Pakalpojuma saņēmējs

  fiziskas personas

  Pakalpojuma apmaksas veids

  bezmaksas

  Pakalpojuma pieprasīšanas veids

  klātienē

  Adrese, uzziņas, konsultācijas

  Madonas pilsētā, Blaumaņa ielā 3, Madonā, t.nr. 29187948; 26419500, 64807295, 29409996

  Pirmdienās 08.00 – 12.00, trešdienās 13.00 – 19.00;

  Aronas pagastā, Meliatoru iela 3, Kusa, Aronas pagasts, t.nr. 29106947

   pirmdienās 08.00 – 12.00 un  trešdienās 14.00 – 18.00;

  Barkavas pagastā  Brīvības iela 9, Barkava, Barkavas pagasts, t.nr. 26363445

   pirmdienās  8.00- 12.00,  trešdienās 13.00- 18.00;    

  Bērzaunes pagastā, Aronas iela 1, Sauleskalns, Bērzaunes pagasts, t.nr. 26326188

   pirmdienās 8.45-12.00; 2.30-17.15, ceturtdienās 8.45-12.00 un 12.30-18.15;

  Dzelzavas pagastā Liepas, Dzelzava,  Dzelzavas pagasts, t.nr. 26584739  pirmdienās   8.00- 12.00 un   trešdienās  12.00- 17.00;

  Kalsnavas pagastā Pārupes iela 2, Jaunkalsnava, Kalsnavas pagasts, t.nr. 26301270 

  Pirmdienās  9-13  un Otrdienās  14- 18;

  Mārcienas pagastā – Jaunā iela 1, Mārciena, Mārcienas pagasts, t.nr. 26338134 trešdienās 15.00-19.00 un ceturtdienās 8.00-12.00;

  Mētrienas pagastā, Mētru iela 1,  Mētrienā, Mētrienas pagastā,  t.nr. 26448467

  pirmdien un ceturtdien no  plkst.14.00. līdz 18.00;

   

  Lazdonas pagastā,  Meža iela -2, Lazdona, Lazdonas pagasts, t.nr.26367417 Trešdienās no 10.00-15.00;

  Liezēres pagastā, pagasta pārvaldē „Ozolkalnā”, Liezērē, Liezēres pagastā , t.nr. 26409544  

  Pirmdienās 8:00 -12:30 , 13:00-18:00

  Trešdienās  13:00-17:30;

  Ļaudonas pagastā, Dzirnavu ielā 2, Ļaudonā, Ļaudonas pagasts, t.nr. 26530400  Pirmdienās no 8.00-12.00 un  14.00-18.00 Trešdienās no 8.00-12.00;

  Ošupes pagastā, Skolas ielā 4, Degumniekos, Ošupes pagastā, t.nr. 26597292

  pirmdienās 08.00 – 12.00 un Trešdienās 14.00 – 18.00;

  Praulienas pagastā - Kalna iela 2, Prauliena, Praulienas pagasts, t.nr. 26523832

  Pirmdienās  8:00-12:00  un Ceturtdienās  13:00-18:00;

   Sarkaņu pagastā : "Biksēre", Biksēre, Sarkaņu pagasts, t.nr.26367417  Otrdienās  14.00-18.00 un  Ceturtdienās   9.00- 14.00;

  Vestienas pagastā, Pagastmāja, Vestiena, Vestienas pagasts, t.nr.26326188

   trešdienās 11.00-13.30;

  Pārējā laikā vienojoties telefoniski

  Pakalpojuma saņemšanas veids

  klātienē

  Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti

  Iesniegums, kuram jāpievieno:

  Par ģimenes vai personas piemērotību audžuģimenes pienākumu veikšanai: • ģimenes ārsta, kura aprūpē klients atrodas vismaz sešus mēnešus, izziņu par veselības stāvokli (oriģināls); • narkologa atzinums (oriģināls); • psihiatra atzinums (oriģināls). 2. Par audžuģimenes statusa piešķiršanu: • apliecība par audžuģimenes mācību programmas apguvi (kopija).  Ievietojot bērnu ārpusģimenes aprūpes iestādē: • bāriņtiesa pēc savas iniciatīvas pieprasa un apkopo lietā nepieciešamos dokumentus (kuros ir informācija par bērna vecākiem, ziņas par tuvāko radinieku viedokli par iespējām uzņemties bērna audzināšanu, ziņas par iespēju bērnu ievietot audžuģimenē vai pie aizbildņa, bērna viedoklis par iespējamo ārpusģimenes aprūpes veidu, vecāku iesniegums par bērna ievietošanu vecāku veselības stāvokļa dēļ).

  Pakalpojumu regulējošie normatīvie dokumenti

  Civillikums;

  Bāriņtiesu likums;

  Bērnu tiesību aizsardzības likums;

  Ministru kabineta 2006.gada 19.decembra noteikumi Nr.1037 "Bāriņtiesas darbības noteikumi"

  Ministru kabineta 2006.gada 19.decembra noteikumi Nr.1036 "Audžuģimenes noteikumi";

  Madonas novada bāriņtiesas nolikums

  Pakalpojuma atbildes saņemšanas laiks

  22 darba dienas

  Apstrīdēšanas/pārsūdzības kārtība

  Administratīvo aktu var pārsūdzēt Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas Administratīvajā rajona tiesā pēc pieteicēja deklarētās dzīvesvietas adreses vai nekustamā īpašuma atrašanās vietas.

   
  © 2008-2023 Madonas novads. Visas tiesības aizsargātas. Izgatavoja GlobalPro »
  Datu privātuma politika · Sīkdatņu politika · Pielāgot sīkdatnes · Piekļūstamības paziņojums