SOCIĀLĀ APRŪPE MĀJĀS; ILGSTOŠA SOCIĀLĀ APRŪPE UN SOCIĀLĀ REHABILITĀCIJA INSTITŪCIJĀ

iesūtīts: 2017.08.29 14:19
Sociālie pakalpojumi - pasākumu kopums, kas vērsts uz to personu pamatvajadzību apmierināšanu, kurām ir objektīvas grūtības aprūpēt sevi vecuma vai funkcionālo traucējumu dēļ, un ietver sevī pakalpojumus personas dzīvesvietā un ilgstošas sociālās aprūpes institūcijās.

Kas ir sociālā aprūpe mājās?

Aprūpē mājās – pakalpojumi mājās pamatvajadzību apmierināšanai personām, kuras objektīvu apstākļu dēļ nevar sevi aprūpēt.

Aprūpes mājās pakalpojumi var tikt nodrošināti uz nenoteiktu laiku vai uz noteiktu laiku piemēram, personas atveseļošanās periodā.

Pakalpojuma samaksa

Pēc sociālā darbinieka vajadzību pēc sociālajiem pakalpojumiem novērtēšanas tiek noteikts personas aprūpes līmenis un tam atbilstošs līdzdalības maksājums par saņemtajiem pakalpojumiem:

 • I aprūpes līmenis – 11,00 €
 • II aprūpes līmenis – 15,00 €
 • III aprūpes līmenis – 21,00 €
 • IV aprūpes līmenis – 25,00 €

Līdzmaksājums noteikts ar Domes lēmumu Nr.731 (prot.Nr.25 19.11.2013.)

No pašvaldības budžeta līdzekļiem tiek segti sociālās aprūpes pakalpojumi personas dzīvesvietā 100% apmērā, ja atbilstoši noteiktajai kārtībai Sociālais dienests klientu atzinis par trūcīgu, un 50% apmērā, ja atbilstoši noteiktajai kārtībai Sociālais dienests klientu ir atzinis par maznodrošinātu, ja klientam nav maksātspējīgu apgādnieku.

 

Kas ir ilgstoša sociālā aprūpe un sociālā rehabilitācija institūcijā?

Ilgstoša sociālā aprūpe un sociālā rehabilitācija institūcijā (pansionātā) – sociālā institūcija, kas nodrošina personai pensijas vecumā, personām ar invaliditāti, krīzes situācijā nonākušām personā, kura vecuma vai veselības stāvokļa dēļ nespēj sevi aprūpēt, pilnu aprūpi un sociālo rehabilitāciju.

Pakalpojuma samaksa

 • Pilngadīgai personai, kura ir pensijas vai valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta saņēmēja, pēc ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā pakalpojuma saņemšanas, rīcībai paliek 15% no šīs personas pensijas.
 • Gadījumos, kad sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas mēneša summa ir lielāka par personas pensiju vai valsts nodrošinājuma pabalstu, tad šo starpību sedz personas likumīgie apgādnieki.
 • Ja personai nav likumīgo apgādnieku vai tiem ir trūcīgās vai maznodrošinātās personas (ģimenes) statuss, tad starpību starp ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijas noteiktu mēneša summu par pakalpojuma saņemšanu apmaksā pašvaldība.Kur vērsties, lai saņemtu sociālās aprūpes pakalpojumu?

Persona vai viņas pilnvarots pārstāvis telefoniski informē vai vēršas Madonas novada pašvaldības sociālajā dienestā vai pie sociālā darbinieka tajā pagasta pārvaldē, kuras teritorijā deklarēta personas dzīvesvieta un/vai viņa faktiski dzīvo un iesniedz šādus dokumentu:

 • Rakstisku iesniegumu, norādot problēmu un tās risināšanai vēlamo pakalpojuma veidu.
 • Iztikas līdzekļu deklarāciju (personas un viņas likumīgo apgādnieku ienākumus apliecinošus dokumentus).
 • Ģimenes ārsta izziņu par personas veselības stāvokli (veidlapa 027/u) un e-receptes.
 • Psihiatra atzinumu par speciālo (psihisko) kontrindikāciju neesamību un piemērotāko sociālā pakalpojuma veidu personai ar garīga rakstura traucējumiem, ja sociālo pakalpojumu vēlas saņemt persona ar garīga rakstura traucējumiem vai bērns ar garīgās attīstības traucējumiem, vai ģimenes ārsta izziņā jābūt ierakstam – nav psihiatra uzskaitē.
 • Invaliditāti apliecinoša dokumenta kopijuja sociālo pakalpojumu vēlas saņemt persona ar invaliditāti.
 • COVID 19 analīze ( derīga 48 stundas).
 • Plaušu rentgens.
 • BAC analīze.

Sociālais darbinieks var lūgt iesniegt arī citus dokumentus, ja tie nepieciešami lēmuma pieņemšanai.

Sociālais dienests 10 darba dienu laikā no klienta iesnieguma saņemšanas novērtē personas vajadzību pēc pieprasītā pakalpojuma, novērtē pašaprūpes un līdzdarbības iespējas, izvērtē personas sociālo situāciju un pieņem lēmumu par sociālās aprūpes mājās pakalpojuma piešķiršanu vai atteikumu.

 
Pārsūti Draugiem.lv Pārsūti Facebook Pārsūti Twitter Pārsūti LinkedIn
© 2008-2021 Madonas novads. Visas tiesības aizsargātas. Izgatavoja GlobalPro »
Datu privātuma politika · Sīkdatņu politika