Šī lapa ir izdrukāta no Madona.lv
Interneta adrese:
https://www.madona.lv/lat/socialie-pakalpojumi?fu=read&id=6761

SOCIĀLĀ APRŪPE MĀJĀS; ILGSTOŠA SOCIĀLĀ APRŪPE UN SOCIĀLĀ REHABILITĀCIJA INSTITŪCIJĀ

2017.08.29 14:19

Sociālie pakalpojumi - pasākumu kopums, kas vērsts uz to personu pamatvajadzību apmierināšanu, kurām ir objektīvas grūtības aprūpēt sevi vecuma vai funkcionālo traucējumu dēļ, un ietver sevī pakalpojumus personas dzīvesvietā un ilgstošas sociālās aprūpes institūcijās.

Kas ir sociālā aprūpe mājās?

Aprūpē mājās – pakalpojumi mājās pamatvajadzību apmierināšanai personām, kuras objektīvu apstākļu dēļ nevar sevi aprūpēt.

Aprūpes mājās pakalpojumi var tikt nodrošināti uz nenoteiktu laiku vai uz noteiktu laiku piemēram, personas atveseļošanās periodā.

Pakalpojuma samaksa

Pēc sociālā darbinieka vajadzību pēc sociālajiem pakalpojumiem novērtēšanas tiek noteikts personas aprūpes līmenis un tam atbilstošs līdzdalības maksājums par saņemtajiem pakalpojumiem:

Līdzmaksājums noteikts ar Domes lēmumu Nr.731 (prot.Nr.25 19.11.2013.)

No pašvaldības budžeta līdzekļiem tiek segti sociālās aprūpes pakalpojumi personas dzīvesvietā 100% apmērā, ja atbilstoši noteiktajai kārtībai Sociālais dienests klientu atzinis par trūcīgu, un 50% apmērā, ja atbilstoši noteiktajai kārtībai Sociālais dienests klientu ir atzinis par maznodrošinātu, ja klientam nav maksātspējīgu apgādnieku.

 

Kas ir ilgstoša sociālā aprūpe un sociālā rehabilitācija institūcijā?

Ilgstoša sociālā aprūpe un sociālā rehabilitācija institūcijā (pansionātā) – sociālā institūcija, kas nodrošina personai pensijas vecumā, personām ar invaliditāti, krīzes situācijā nonākušām personā, kura vecuma vai veselības stāvokļa dēļ nespēj sevi aprūpēt, pilnu aprūpi un sociālo rehabilitāciju.

Pakalpojuma samaksaKur vērsties, lai saņemtu sociālās aprūpes pakalpojumu?

Persona vai viņas pilnvarots pārstāvis telefoniski informē vai vēršas Madonas novada pašvaldības sociālajā dienestā vai pie sociālā darbinieka tajā pagasta pārvaldē, kuras teritorijā deklarēta personas dzīvesvieta un/vai viņa faktiski dzīvo un iesniedz šādus dokumentu:

Sociālais darbinieks var lūgt iesniegt arī citus dokumentus, ja tie nepieciešami lēmuma pieņemšanai.

Sociālais dienests 10 darba dienu laikā no klienta iesnieguma saņemšanas novērtē personas vajadzību pēc pieprasītā pakalpojuma, novērtē pašaprūpes un līdzdarbības iespējas, izvērtē personas sociālo situāciju un pieņem lēmumu par sociālās aprūpes mājās pakalpojuma piešķiršanu vai atteikumu.