Šī lapa ir izdrukāta no Madona.lv
Interneta adrese:
https://www.madona.lv/lat/socialie-pakalpojumi?fu=read&id=6761

SOCIĀLĀ APRŪPE MĀJĀS

2022.07.27 09:19

Sociālie pakalpojumi - pasākumu kopums, kas vērsts uz to personu pamatvajadzību apmierināšanu, kurām ir objektīvas grūtības aprūpēt sevi vecuma vai funkcionālo traucējumu dēļ, un ietver sevī pakalpojumus personas dzīvesvietā un ilgstošas sociālās aprūpes institūcijās.

Kas ir sociālā aprūpe mājās?

Aprūpe mājās – pakalpojumi mājās pamatvajadzību apmierināšanai personām, kuras objektīvu apstākļu dēļ nevar sevi aprūpēt. Aprūpes mājās pakalpojumi var tikt nodrošināti uz nenoteiktu laiku vai uz noteiktu laiku piemēram, personas atveseļošanās periodā.

Pakalpojuma samaksa

Madonas novada pašvaldības 2021. gada 25. novembra saistošo noteikumu Nr. 19 “Par sociālajiem pakalpojumiem Madonas novadā” (turpmāk – Saistošie noteikumi)  5. punktā noteikti sociālie pakalpojumi, ko sniedz Madonas novada pašvaldība, tajā skaitā 5.1.5. apakšpunktā noteiktais pakalpojums “Aprūpe mājās”. Saistošo noteikumu 32.1. apakšpunktā paredzēts, ka līdzdalības maksājums atbilstoši aprūpes līmenim var tikt noteikts ar Pašvaldības domes lēmumu, paredzot, ka trūcīgas personas ir atbrīvotas no līdzdalības maksājuma un maznodrošinātas personas maksā 50% no līdzdalības maksājuma. Saistošo noteikumu 26. punktā  noteikts, ka  pakalpojums tiek piešķirts, izvērtējot personas individuālās vajadzības un resursus un nosakot veicamo darbu saskaņā ar noteikto aprūpes līmeni atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem: I aprūpes līmenis – līdz 4 (četrām) stundām nedēļā; II aprūpes līmenis – līdz 6 (sešām) stundām nedēļā; III aprūpes līmenis – līdz 8 (astoņām) stundām nedēļā; IV aprūpes līmenis – līdz 10 (desmit) stundām nedēļā.  

Madonas novada pašvaldībā pakalpojumu sniedz biedrība „Latvijas Samariešu apvienība”, noslēdzot Deleģējuma līgumu no 2024. gada 1. marta uz trīs gadiem.   Pakalpojuma izmaksas:

 

No 2024. gada 1. aprīļa klienta līdzdalības maksājumu par aprūpes mājās pakalpojumu: