Madonas novada Aronas pagasta pārvalde pārdod

iesūtīts: 2017.03.29 16:29
(ar pretendentu atlasi) atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu (zemes starpgabalu) “Vējziedi”, Aronas pagasts, Madonas novads.

Starpgabals sastāv no vienas zemes vienības 0,0386 ha platībā, nav izmantojams patstāvīgi funkcionējošas apbūves veidošanai, ja tas netiek pievienots kādam no blakus esošajiem zemes īpašumiem. Nekustamā īpašuma turpmākās izmantošanas nosacījumi – individuālo dzīvojamo māju apbūve, kods 0601.

Pirmpirkuma tiesības uz minēto īpašumu ar kadastra Nr.7042 010 0976 un kadastra apzīmējumu 7042 010 0920 ir piegulošo zemes gabalu īpašniekiem, kuriem ir tiesības mēneša laikā no šī sludinājuma publikācijas dienas iesniegt pieteikumu par nekustamā īpašuma pirkšanu. Ja norādītajā termiņā no minētajām personām ir saņemts viens pieteikums, izsoli nerīko un ar šo personu slēdz pirkuma līgumu par nosacīto cenu.

Izsole notiks 2017.gada 9.maija plkst. 10.00 Aronas pagasta pārvaldes administrācijas ēkā (2.stāvā), Melioratoru ielā 3, Kusā,, Aronas pagastā, Madonas novadā.

Izsoles sākumcena- EUR 672,00. Nodrošinājuma nauda- EUR 67,00.

Izsolei reģistrēties var Aronas pagasta pārvaldē (2.stāvā), Melioratoru ielā 3, Kusā, Aronas pagastā, Madonas novadā, līdz 2017.gada 9.maija  plkst.900, darba dienās no plkst.800 līdz 1200 un no plkst.1300-1600).

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties mājaslapās: www.madona.lv, www.aronaspagasts.lv, vai Aronas pagasta pārvaldē Melioratoru ielā 3, Kusā, Aronas pagastā, Madonas novadā, pie lietvedes. Ar izsoles objektu var iepazīties, iepriekš piesakoties un saskaņojot laiku ar pagasta pārvaldes vadītāju Andreju Piekalns pa tālruni 26562846.

Izsoles noteikumi

 
Pārsūti Draugiem.lv Pārsūti Facebook Pārsūti Twitter Pārsūti LinkedIn
© 2008-2021 Madonas novads. Visas tiesības aizsargātas. Izgatavoja GlobalPro »
Datu privātuma politika · Sīkdatņu politika