Paziņojums par Madonas novada pašvaldībai piekrītošā nekustamā īpašuma - neapbūvēta zemesgabala daļas nekustamajā īpašumā “Bez adreses”, kadastra numurs 7092 003 0174, zemes vienībā “Bez adreses” ar kadastra apzīmējumu 70920030110, Sausnējas pagastā, Madonas novadā, nomas tiesību izsoli

iesūtīts: 2023.10.24 11:11
Madonas novada pašvaldība rīko mutisku zemes nomas tiesību izsoli ar augšupejošu soli Madonas novada pašvaldībai piekrītošam neapbūvētam zemesgabalam:

Nosaukums, adrese: “Bez adreses”, Sausnējas pagastā, Madonas novadā

Kadastra numurs: 7092 003 0174

Kadastra apzīmējums: 7092 003 0110

Zemesgabala daļas iznomājamā platība: 25,3 ha platībā

Zemesgabala lietošanas mērķis - zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība.

Zemesgabalu raksturojoša informācija – apgrūtinājumi nav noteikti

Iznomāšanas mērķis – lauksaimniecība.

Nomas līguma darbības termiņš: 10 (desmit) gadi.

Izsoles sākuma nomas maksa 1669,80 EUR (viens tūkstotis seši simti sešdesmit deviņi euro, 80 centi) gadā bez PVN.

Izsoles solis 50,00 EUR (piecdesmit euro, 00 centi).

Izsole notiks 2023. gada 3. novembrī plkst. 15:00 Madonas novada pašvaldībā, Saieta laukums 1, Madona, 1. stāva “Mazā apspriežu zāle”, Nr. 116.

Aicinām iepazīties ar izsoles noteikumiem šeit:

izsoles noteikumi

īpašuma grafiskais attēls

nomas līguma projekts

vai arī klātienē Madonas novada Centrālās administrācijas telpās (Saieta laukums 1, Madona).

Pieteikumus zemesgabala nomas tiesību izsolei var iesniegt Madonas novada Centrālajā administrācijas, Lietvedības nodaļā (101.kab.), Saieta laukums 1, Madona, Madonas novads, vai elektroniski uz pasts@madona.lv, sākot no izsoles informācijas publicēšanas dienas tīmekļvietnē www.madona.lv līdz 2023. gada 2. novembrim plkst.17:00.

Zemesgabalu var apskatīt darba dienās, iepriekš zvanot un vienojoties par apskates laiku ar Ērgļu apvienības pārvaldes vadītāju Elitu Ūdri, tālr. 20243405, e-pasts: elita.udre@madona.lv .

 
Pārsūti Draugiem.lv Pārsūti Facebook Pārsūti Twitter Pārsūti LinkedIn
© 2008-2024 Madonas novads. Visas tiesības aizsargātas. Izgatavoja GlobalPro »
Datu privātuma politika · Sīkdatņu politika · Pielāgot sīkdatnes · Piekļūstamības paziņojums