Madonas novada pašvaldībai piekrītošā nekustamā īpašuma - neapbūvēta zemesgabala daļas nekustamajā īpašumā “Silmalas Atmatas”, kadastra numurs 7086 017 0062, zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 70860170062, Praulienas pagastā, Madonas novadā, nomas tiesību izsole

iesūtīts: 2023.08.14 11:27
Madonas novada pašvaldība rīko mutisku zemes nomas tiesību izsoli ar augšupejošu soli Madonas novada pašvaldībai piekrītošam neapbūvētam zemesgabalam:

Nosaukums, adrese: “Silmalas Atmatas”, Praulienas pagastā, Madonas novadā

Kadastra numurs: 7086 017 0062

Kadastra apzīmējums: 70860170062

Zemesgabala daļas iznomājamā platība: 3,14 ha platībā

Zemesgabala lietošanas mērķis - zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība.

Zemesgabalu raksturojoša informācija – apgrūtinājumi:

-      Ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar elektrisko tīklu gaisvadu līniju ārpus pilsētām un ciemiem ar nominālo spriegumu līdz 20 kilovoltiem

-      Ūdensnotekas kā arī uz tās esošas hidrotehniskas būves un ierīces ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija lauksaimniecībā izmantojamās zemēs.

Iznomāšanas mērķis – lauksaimniecība.

Nomas līguma darbības termiņš: 10 (desmit) gadi.

Izsoles sākuma nomas maksa 248,06 EUR (divi simti četrdesmit astoņi euro, 6 centi) gadā bez PVN.

Izsoles solis 10,00 EUR (desmit euro, 00 centi).

 

Izsole notiks 2023. gada 25. augustā plkst. 14:30 Madonas novada pašvaldībā, Saieta laukums 1, Madona, 1. stāva “Mazā apspriežu zāle”, Nr. 116.

 

Aicinām iepazīties ar izsoles noteikumiem šeit:

· izsoles noteikumi

· īpašuma grafiskais attēls

· nomas līguma projekts

 

vai arī klātienē Madonas novada Centrālās administrācijas telpās (Saieta laukums 1, Madona).

 

Pieteikumus zemesgabala nomas tiesību izsolei var iesniegt Madonas novada Centrālajā administrācijas, Lietvedības nodaļā (101.kab.), Saieta laukums 1, Madona, Madonas novads, vai elektroniski uz pasts@madona.lv, sākot no izsoles informācijas publicēšanas dienas tīmekļvietnē www.madona.lv līdz 2023. gada 24. augustam plkst.17:00.

 

Zemesgabalu var apskatīt darba dienās, iepriekš zvanot un vienojoties par apskates laiku ar Praulienas pagasta pārvaldes vadītāju Ilonu Zalāni, tel. Nr. 29424912, e-pasts: ilona.zalane@madona.lv

 
Pārsūti Draugiem.lv Pārsūti Facebook Pārsūti Twitter Pārsūti LinkedIn
© 2008-2024 Madonas novads. Visas tiesības aizsargātas. Izgatavoja GlobalPro »
Datu privātuma politika · Sīkdatņu politika · Pielāgot sīkdatnes · Piekļūstamības paziņojums