.

Paziņojums par pašvaldības nekustamā īpašuma “Mežaine”, Ošupes pagasts, Madonas novads, otro izsoli ar pretendentu atlasi

iesūtīts: 2022.09.14 10:41
Madonas novada pašvaldība atkārtoti nodod mutiskā izsolē ar augšupejošu soli ar pretendentu atlasi pašvaldības nekustamo īpašumu “Mežaine”, Ošupes pagasts, Madonas novads (kadastra Nr. 7082 013 0266). Īpašumam ir starpgabala statuss. Nekustamais īpašums sastāv no zemes vienības (kadastra apzīmējums 70820130324) – 2,85 ha platībā.

Izsoles sākotnējā cena – 4960,00 EUR, izsoles solis 100,00 EUR, nodrošinājums- drošības nauda 10% apmērā no nosacītās cenas, kas ir 496,00 EUR. Drošības nauda jāieskaita Madonas novada pašvaldības norēķinu kontā LV37UNLA0030900130116, SEB banka, norādot maksājuma mērķi “Drošības nauda objekta “Mežaine”, Ošupes pagasts, izsolei”. Personai, kura nosolījusi augstāko cenu, divu nedēļu laikā jāsamaksā 20% (divdesmit procenti) no nosolītās augstākās cenas, atņemot no tās iemaksāto drošības naudu, bet atlikusī pirkuma maksa jāsamaksā 5 gadu laikā, maksājot katru mēnesi pirkuma maksas daļu saskaņā ar līguma Maksājumu grafiku, ņemot vērā to, ka par atlikto maksājumu jāmaksā procenti ar likmi 6% (seši procenti) gadā no nesamaksātās atlikušās Pirkuma maksas daļas.

Izsole notiks 2022.gada 14.oktobrī plkst.14:30 Madonas novada pašvaldības telpās Saieta laukumā 1, Madonā. 

Pirmpirkuma tiesības uz atsavināmo zemes starpgabalu ir zemesgabalu īpašniekiem, kuru īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu, kas pieguļ atsavināmajam zemes starpgabalam, ir nostiprinātas zemesgrāmatā. Par izsoles dalībnieku var kļūt tikai minētās pirmpirkuma tiesīgās personas. Pirmpirkuma tiesīgajām personām līdz 2022.gada 13.oktobrim plkst.17:00, jāiesniedz pieteikums par zemes gabala starpgabala pirkšanu Madonas novada Centrālajā administrācijā Saieta laukumā 1, Madonā, Lietvedības nodaļā (101.kab.), vai elektroniski parakstītu uz pasts@madona.lv.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties šeit, kā arī Madonas novada Centrālās administrācijas telpās (Saieta laukums 1, Madona) darba laikā (pirmdien – no plkst.8.00 līdz 18.00, otrdien, trešdien, ceturtdien – no plkst.8.00-17.00, piektdien – no plkst.8.00-16.00), Ošupes pagasta pārvaldē (Skolas iela 4, Degumnieki, Ošupes pagastā, Madonas novadā) pie lietvedes-kasieres, darba laikā (no pirmdienas līdz piektdienai - no plkst.8.00 līdz plkst.12.00 un no plkst.13.00 līdz plkst.17.00). Nekustamo īpašumu var apskatīt darba dienās, iepriekš zvanot un vienojoties par apskates laiku ar Ošupes pagasta pārvaldes vadītāju A. Šrubu, tālr. 28374223.

Pārsūti Draugiem.lv Pārsūti Facebook Pārsūti Twitter Pārsūti LinkedIn
© 2008-2024 Madonas novads. Visas tiesības aizsargātas. Izgatavoja GlobalPro »
Datu privātuma politika · Sīkdatņu politika · Pielāgot sīkdatnes · Piekļūstamības paziņojums