.

Paziņojums par pašvaldības nekustamā īpašuma Parka iela 3, Ļaudona, Ļaudonas pagasts, Madonas novads, otro izsoli

iesūtīts: 2022.04.08 14:35
Madonas novada pašvaldība atkārtoti nodod mutiskā izsolē ar augšupejošu soli pašvaldības nekustamo īpašumu Parka iela 3, Ļaudona, Ļaudonas pagasts, Madonas novads (kadastra Nr.7070 007 0450). Nekustamais īpašums sastāv no zemes vienības (kadastra apzīmējums 70700070450) 0,3173 ha platībā, dzīvojamās mājas (kadastra apzīmējums 70700070450001) un palīgēkas (kadastra apzīmējums 70700070450002).

Izsoles sākotnējā cena – EUR 8300,00, izsoles solis EUR 200,00, nodrošinājums- drošības nauda 10% apmērā no nosacītās cenas, kas ir EUR 830,00. Drošības nauda jāieskaita Madonas novada pašvaldības norēķinu kontā LV37UNLA0030900130116, SEB banka, norādot maksājuma mērķi “Drošības nauda objekta Parka iela 3, Ļaudonā izsolei”. Samaksa par pirkumu ir veicama divu nedēļu laikā 20% (divdesmit procenti) apmērā no nosolītās augstākās cenas, atņemot no tās iemaksāto drošības naudu, bet atlikusī pirkuma maksa jāsamaksā 5 (piecu) gadu laikā, maksājot katru mēnesi pirkuma maksas daļu saskaņā ar līguma Maksājumu grafiku, ņemot vērā to, ka par atlikto maksājumu jāmaksā procenti ar likmi 6% (seši procenti) gadā no nesamaksātās atlikušās Pirkuma maksas daļas.

Izsole notiks 2022.gada 13.maijā plkst.14:30 Madonas novada pašvaldības telpās, Saieta laukumā 1, Madonā. 

Dalībnieku reģistrācija – līdz 2022.gada 12.maijam plkst.17:00, iesniedzot pieteikumu Madonas novada Centrālajā administrācijā Saieta laukumā 1, Madonā, klientu apkalpošanas zālē vai elektroniski parakstītu uz pasts@madona.lv

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties šeit, kā arī Madonas novada Centrālās administrācijas telpās (Saieta laukums 1, Madona) darba laikā (pirmdien – no plkst.8.00 līdz 18.00, otrdien, trešdien, ceturtdien – no plkst.8.00-17.00, piektdien – no plkst.8.00-16.00), Ļaudonas pagasta mājaslapā www.laudona.lv, Ļaudonas pagasta pārvaldē (Dzirnavu iela 2, Ļaudona, Ļaudonas pagasts, Madonas novads) pie lietvedes-kasieres, darba laikā (pirmdien- no plkst.8.30 līdz plkst.12.00 un no plkst.12.30 līdz plkst.18.00, otrdien, trešdien, ceturtdien- no plkst.8.30 līdz plkst.12.00 un no plkst.12.30 līdz 17.00, piektdien- no plkst.8.30 līdz plkst.12.00 un no plkst.12.30 līdz plkst.16.00). Nekustamo īpašumu var apskatīt darba dienās, iepriekš zvanot un vienojoties par apskates laiku ar Ļaudonas pagasta pārvaldes vadītāju Artūru Portnovu pa tel.Nr.20374568.

Pārsūti Draugiem.lv Pārsūti Facebook Pārsūti Twitter Pārsūti LinkedIn
© 2008-2024 Madonas novads. Visas tiesības aizsargātas. Izgatavoja GlobalPro »
Datu privātuma politika · Sīkdatņu politika · Pielāgot sīkdatnes · Piekļūstamības paziņojums