.

Madonas novada pašvaldībai piekrītošā nekustamā īpašuma – neapbūvēta zemesgabala nekustamajā īpašumā “Bez adreses”, kadastra numurs 7050 001 0096, zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 70500010096, Dzelzavas pagastā, Madonas novadā, nomas tiesību izsole

iesūtīts: 2022.03.07 08:46
Madonas novada pašvaldība rīko mutisku zemes nomas tiesību izsoli ar augšupejošu soli Madonas novada pašvaldībai piekrītošam neapbūvētam zemesgabalam:

Nosaukums, adrese: “Bez adreses”, Dzelzavas pagastā, Madonas novadā

Kadastra numurs: 7050 001 0096 

Kadastra apzīmējums: 7050 001 0096 

Zemesgabala platība: 3,47 ha platībā

Zemesgabala lietošanas mērķis - zeme, uz kuras galvenā  saimnieciskā darbība ir  lauksaimniecība.

Zemesgabalu raksturojoša informācija – apgrūtinājumi nav noteikti

Izsoles sākuma nomas maksa EUR 279,68 (divi simti septiņdesmit deviņi euro 68 centi) gadā bez PVN.

Izsoles solis EUR 10,00 EUR (desmit euro 00 centi).

Iznomāšanas mērķis – lauksaimniecība.

Nomas līguma darbības termiņš: 10 (desmit) gadi.

Izsole notiks 2022.gada 18.martā plkst.15:00, Madonas novada pašvaldības Centrālās administrācijas ēkā, Saieta laukumā 1, Madonā (1.stāva zālē)

Aicinām iepazīties ar izsoles noteikumiem šeit:

vai arī klātienē Madonas novada pašvaldībā (Saieta laukums 1, Madona, Madonas novads) un Dzelzavas pagasta pārvaldē (Kļavu iela 4, Dzelzava, Dzelzavas pagasts, Madonas novads).

Pieteikumus zemesgabala nomas tiesību izsolei var iesniegt Madonas novada pašvaldībā Saieta laukums 1, Madona, Madonas novads vai elektroniski parakstītu uz pasts@madona.lv, sākot no izsoles informācijas publicēšanas dienas tīmekļvietnē www.madona.lv līdz 2022.gada 17.martam plkst.17:00.

Zemesgabalu var apskatīt darba dienās, iepriekš zvanot un vienojoties par apskates laiku ar Dzelzavas pagasta pārvaldes vadītāju Sandi Kalniņu, tālr. 28308227, e-pasts: sandis.kalnins@madona.lv .

Pārsūti Draugiem.lv Pārsūti Facebook Pārsūti Twitter Pārsūti LinkedIn
© 2008-2024 Madonas novads. Visas tiesības aizsargātas. Izgatavoja GlobalPro »
Datu privātuma politika · Sīkdatņu politika · Pielāgot sīkdatnes · Piekļūstamības paziņojums