.

Madonas novada pašvaldībai piekrītošā nekustamā īpašuma - neapbūvēta zemesgabala nekustamajā īpašumā “Upītes”, kadastra numurs 7092 007 0042, zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 70920070042, Sausnējas pagastā, Madonas novadā, nomas tiesību izsole

iesūtīts: 2022.02.04 12:36
Madonas novada pašvaldība rīko mutisku zemes nomas tiesību izsoli ar augšupejošu soli Madonas novada pašvaldībai piekrītošam neapbūvētam zemesgabalam:

Nosaukums, adrese: “Upītes”, Sausnējas  pagastā, Madonas novadā

Kadastra numurs:70920070042

Kadastra apzīmējums:70920070042

Zemesgabala platība: 1,337 ha platībā

Zemesgabala lietošanas mērķis - zeme, uz kuras galvenā  saimnieciskā darbība ir  lauksaimniecība.

Zemesgabalu raksturojoša informācija - Aizsargjoslas teritorija gar autoceļu pilsētās un ciemos gar ielā un autoceļiem 0.1681 ha; Aizsargjoslas teritorija gar autoceļu pilsētās un ciemos gar ielā un autoceļiem 0.3545 ha; Ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija ap 20 kV elektrisko tīklu gaisvadu līniju 0.0418 ha; Ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar elektronisko sakaru tīklu gaisvadu līniju 0.0271 ha; Vides un dabas resursu ķīmiskās aizsargjoslas teritorija ap pazemes ūdens ņemšanas vietu 1.337 ha.

Izsoles sākuma nomas maksa EUR 28,00 (divdesmit astoņi euro 00 centi) gadā bez PVN.

Izsoles solis EUR 2,00 EUR (divi euro 00 centi).

Iznomāšanas mērķis – lauksaimniecība.

Nomas līguma darbības termiņš: 10 (desmit) gadi.

Izsole notiks 2022.gada 18.februārī plkst.14:40, Madonas novada pašvaldības Centrālās administrācijas ēkā, Saieta laukumā 1, Madonā (1.stāva zālē)

Aicinām iepazīties ar izsoles noteikumiem šeit:

vai arī klātienē Madonas novada pašvaldībā (Saieta laukums 1, Madona, Madonas novads) un Ērgļu apvienības pārvaldē (Rīgas iela 10, Ērgļi, Ērgļu pagasts, Madonas novads).

Pieteikumus zemesgabala nomas tiesību izsolei var iesniegt Madonas novada pašvaldībā Saieta laukums 1, Madona, Madonas novads vai elektroniski parakstītu uz pasts@madona.lv, sākot no izsoles informācijas publicēšanas dienas tīmekļvietnē www.madona.lv līdz 2022.gada 17.februārim plkst.17:00.

Zemesgabalu var apskatīt darba dienās, iepriekš zvanot un vienojoties par apskates laiku ar Ēŗgļu apvienības pārvaldes vadītāju Elitu Ūdri, tālr. 20243405, e-pasts: elita.udre@madona.lv .

Pārsūti Draugiem.lv Pārsūti Facebook Pārsūti Twitter Pārsūti LinkedIn
© 2008-2024 Madonas novads. Visas tiesības aizsargātas. Izgatavoja GlobalPro »
Datu privātuma politika · Sīkdatņu politika · Pielāgot sīkdatnes · Piekļūstamības paziņojums