Neapbūvētā zemesgabala “Tīrumnieki”, kadastra numurs 70820040032, zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 70820040032, Ošupes pagastā, Madonas novadā, nomas tiesību izsole

iesūtīts: 2021.08.09 20:43
Madonas novada pašvaldība rīko mutisku zemes nomas tiesību izsoli ar augšupejošu soli Madonas novada pašvaldībai piekrītošam neapbūvētam zemesgabalam:

Nosaukums, adrese: “Tīrumnieki”, Ošupes  pagastā, Madonas novadā

Kadastra numurs:7082 004 0032

Kadastra apzīmējums:7082 004 0032

Zemesgabala platība: 6.8 ha platībā

Zemesgabala lietošanas mērķis - zeme, uz kuras galvenā  saimnieciskā darbība ir  lauksaimniecība.

Zemesgabalu raksturojoša informācija - zemes vienībai VZD kadastra informācijas sistēmā nav noteikti apgrūtinājumi.

Izsoles sākuma nomas maksa 510,00 EUR (pieci simti desmit eiro 00 centi) gadā bez PVN.

Izsoles solis 5,00 EUR (pieci eiro 00 centi).

Iznomāšanas mērķis- saimnieciskās darbības veikšanai.

Nomas līguma darbības termiņš: 10 (desmit) gadi.

Izsole notiks 2021.gada 24.augustā plkst.14:40 Madonas novada pašvaldības administrācijas ēkā, Saieta laukumā 1, Madonā (1.stāva zālē).

Aicinām iepazīties ar izsoles noteikumiem šeit:

·       izsoles noteikumi

·       īpašuma grafiskais attēls

·       nomas līguma projekts

vai arī klātienē Madonas novada pašvaldībā Saieta laukums 1, Madona, Madonas novads, Ošupes pagasta pārvaldes ēkā Skolas iela 4, Degumnieki, Ošupes pagasts, Madonas novads.

Pieteikumus zemesgabala nomas tiesību izsolei var iesniegt Madonas novada pašvaldībā Saieta laukums 1, Madona, Madonas novads vai elektroniski uz pasts@madona.lv, sākot no izsoles informācijas publicēšanas dienas tīmekļvietnē www.madona.lv līdz 2021.gada 20.augustam plkst.16:00.

Zemesgabalu var apskatīt darba dienās, iepriekš zvanot un vienojoties par apskates laiku ar Ošupes pagasta pārvaldes vadītāja p.i. Anitu Ikaunieci, tālr. 29224162, e-pasts: anita.ikauniece@madona.lv .

Pārsūti Draugiem.lv Pārsūti Facebook Pārsūti Twitter Pārsūti LinkedIn
© 2008-2024 Madonas novads. Visas tiesības aizsargātas. Izgatavoja GlobalPro »
Datu privātuma politika · Sīkdatņu politika · Pielāgot sīkdatnes · Piekļūstamības paziņojums