.

Neapbūvētā zemesgabala nekustamajā īpašumā ,,Jāņzemji’’, kadastra numurs 7076 004 0094, zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 7076 004 0099, Mētrienas pagastā, Madonas novadā nomas tiesību izsole

iesūtīts: 2021.06.09 10:33
Madonas novada pašvaldība rīko mutisku zemes nomas tiesību izsoli ar augšupejošu soli Madonas novada pašvaldībai piekrītošam neapbūvētam zemesgabalam:

Nosaukums, adrese:,,Jāņzemji”, Mētrienas  pagastā, Madonas novadā

Kadastra numurs:7076 004 0094

Kadastra apzīmējums:7076 004 0099

Zemesgabala platība 3.97 ha platībā.

Zemesgabala lietošanas mērķis -  zeme, uz kuras galvenā  saimnieciskā darbība ir  lauksaimniecība.

Zemesgabalu raksturojoša informācija - zemesgabalam ir noteikti šādi aprobežojumi un/vai apgrūtinājumi: atbilstoši VAS ZMNI 2019. gada kadastra informācijai - meliorēta zeme, valsts vietējā autoceļa V872 Ļaudona - Mētriena aizsargjosla. 

Izsoles sākuma nomas maksa 211,00 EUR (divi simti vienpadsmit eiro, 00) gadā bez PVN.

Izsoles solis 5.00 EUR (pieci eiro, 00 centi).

Iznomāšanas mērķis- saimnieciskās darbības veikšanai.

Nomas līguma darbības termiņš: 10 (desmit) gadi.

Izsole notiks 2021.gada 18.jūnijā plkst.15:00 Madonas novada pašvaldības administrācijas ēkā, Saieta laukumā 1, Madonā (1.stāva zālē).

Aicinām iepazīties ar izsoles noteikumiem šeit:

vai ar tiem iepazīties pašvaldības administrācijā Klientu zālē.klātienē Madonas novada pašvaldībā Saieta laukums 1, Madona, Madonas novads, Mētrienas pagasta pārvaldes ēkā „Mētru iela 1, Mētriena, Mētrienas pagasts, Madonas novads.

Pieteikumus zemesgabala nomas tiesību izsolei var iesniegt Madonas novada pašvaldībā Saieta laukums 1, Madona, Madonas novads vai elektroniski uz pasts@madona.lv, sākot no izsoles informācijas publicēšanas dienas tīmekļvietnē www.madona.lv līdz 2021.gada 16.jūnijam plkst. 17:00.

Zemesgabalu var apskatīt darba dienās, iepriekš zvanot un vienojoties par apskates laiku ar Mētrienas pagasta pārvaldes vadītāju, Ilonu Zalāni, tālr. 2942491, e-pasts: ilona.zalane@madona.lv .

Pārsūti Draugiem.lv Pārsūti Facebook Pārsūti Twitter Pārsūti LinkedIn
© 2008-2024 Madonas novads. Visas tiesības aizsargātas. Izgatavoja GlobalPro »
Datu privātuma politika · Sīkdatņu politika · Pielāgot sīkdatnes · Piekļūstamības paziņojums