PAŠVALDĪBA SKAIDRO 21. Apstiprināts Madonas novada pašvaldības budžets 2020. gadam.

iesūtīts: 2020.03.12 09:37
Februārī ar Madonas novada pašvaldības domes lēmumu ir apstiprināti saistošie noteikumi Nr.2 „Par Madonas novada pašvaldības 2020.gada budžetu”, kā arī aktualizēts Madonas novada attīstības programmas 2013.-2020. gadam Investīciju plāns 2018.- 2020. gadam, kas atspoguļo līdzekļu un aktivitāšu kopumu, kuru šogad pašvaldība plāno ieguldīt attīstībā.

Novada pamatbudžets 2020. gadam ieņēmumos un izdevumos apstiprināts 26 068 025 eiro apmērā. Salīdzinot ar 2019. gada sākumu, budžets palielinājies par 1 798 808 eiro. Sākot ar šo gadu, speciālais budžets jeb mērķdotācija autoceļiem tiek iekļauts pašvaldību pamatbudžetā.
Pieaugumu pamatbudžetā daļēji veido pāreja uz jaunu algu izmaksas sistēmu. Valsts un pašvaldību iestādes visbiežāk darba algas izmaksā tekošajā mēnesī, taču Madonas novada pašvaldība pērn pārgāja uz darba algu izmaksu nākamajā mēnesī. Līdz ar to 2019. gada budžetā algas tika plānotas 11,5 mēnešiem, bet šogad – jau 12 mēnešiem.

Pieauguši ir arī pašvaldības ieņēmumi, taču klāt nākušas arī jaunas izdevumu pozīcijas, kā piemēram, Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētki. Teju pilnībā finansēsim mūsu skolu kolektīvu dalību svētkos. Jaunu izdevumu pozīciju radījis arī valdības lēmums 2020. gadā piešķirt tikai pusi  no 1. – 4. klašu skolēnu ēdināšanai nepieciešamā finansējuma. Otru pusi no izdevumiem - 51 869 eiro šogad segs pašvaldība.

Ar šo gadu būtiski samazināts pašvaldības pamatbudžetā ieskaitāmais Dabas resursa nodokļa apmērs, kas arī jākompensē. Šīs ir būtiskākās pozīcijas, kas rada izdevumu pieaugumu.

Jāpiemin arī strukturālās izmaiņas, ko esam ieviesuši pašvaldības administrācijā un iestādēs. Uzsākot pildīt domes priekšsēdētāja amatu, viens no lielākajiem izaicinājumiem bija panākt, lai pašvaldības speciālisti saņemtu konkurētspējīgu atalgojumu, jo vidējais atalgojums pašvaldības struktūrās strādājošajiem bija ārkārtīgi zems, taču pašvaldības darbiniekus skaits – augsts. Esam pārskatījuši štatu sarakstu, samazinot darbinieku skaitu gan centrālajā administrācijā, gan citās pašvaldības struktūrās, vienlaikus, paaugstinot darbinieku atalgojumu. Reformas skārušas grāmatvedību, kas pašlaik tiek centralizēta, Madonas novada bāriņtiesu, kā arī pārvalžu īpašumu uzturēšanas dienestus. Atalgojums paaugstināts arī sociālajiem darbiniekiem un aprūpētājiem, kultūras namu vadītājiem un šoferiem. Neesam Rīga, taču, lai pašvaldības sistēmā strādājošais darbinieks būtu motivēts, tam ir jāsaņem konkurētspējīgs atalgojums.

Turpinās darbs arī pie “divas pārvaldes - viens pārvaldes vadītājs” modeļa ieviešanas. Administratīvā darba apjoms divās pārvaldās ir tāds, kas ļauj to veikt vienam cilvēkam, vienlaikus, algojot īpašuma uzturēšanas nodaļas vadītājus, kuri atbild par saimniecisko darbu katrā no pārvaldēm. Šis modelis sevi ir labi apliecinājis praksē Bērzaunes un Mārcienas, kā arī Ošupes un Barkavas pagastos, tādēļ arī uz teju visiem pārējiem pagastiem konkursos meklējam cilvēkus, kas gatavi vadīt divus pagastus. Ar vienu pārvaldes vadītāju pašlaik paliek divi lielākie novada pagasti – Ļaudonas un Kalsnavas. Arī šī reforma sniedz gan līdzekļu ietaupījumu pašvaldības budžetā, gan iespēju nodrošināt labāku atalgojumu darbiniekiem, kas pilda pārvaldes vadītāja un īpašuma uzturēšanas nodaļas vadītāja pienākumus.

Kopumā pamatbudžeta veidošanas principi saglabājušies tādi paši kā iepriekšējā gadā – no budžeta tiek finansēta iestāde, aktivitāte, projekts. Katrai iestādei atbilstoši apstiprinātajam amatu vienību sarakstam aprēķināts darba algas fonds, paredzēti līdzekļi izdevumu segšanai par apkuri, elektrību, ūdeni un kanalizāciju, skolēnu pārvadājumiem, degvielas iegādei, atkritumu izvešanai un utilizēšanai.

‌‌‌
Visiem skolēniem no 1. līdz 12. klasei paredzētas brīvpusdienas. Plānots finansējums arī pašvaldības pirmsskolas izglītības iestāžu audzēkņu ēdināšanai no pašvaldības budžeta un vecāku iemaksām. Paredzēts apmaksāt skolēnu braucienus uz izglītības iestādēm.

Tāpat pamatbudžetā plānots trūkstošais finansējums pedagogu atlīdzībai gan J. Norviļa Madonas mūzikas skolai, J. Simsona Madonas mākslas skolai, Bērnu un jaunatnes sporta skolai, gan vispārizglītojošo skolu pedagogiem, gan Bērnu un jauniešu centra pedagogiem, ko nav piešķīrusi valsts - kopā 8 mēnešiem 1 105 455 eiro.

Sekojot līdzi izglītības reformām valstī kopumā un tām sekojošiem mērķdotāciju maksājumiem pašvaldības budžetā pedagogu algām, iespēju robežās līdzfinansēsim no pašvaldības budžeta mazo lauku skolu pedagogu algu maksājumus, saglabājot pamatprincipu novadā: “Pirmsskola un sākumskola maksimāli tuvu bērna dzīvesvietai”.Tradicionāli kopš novada izveidošanas konkrētu pagastu teritoriju ienākumus, kas iegūti, pārdodot nekustamos īpašumus, mežus u.c., atgriežam šajā teritorijā.

Salīdzinot ar iepriekšējo, 2019. gadu, būtiski pieaudzis finansējuma apjoms, kas atvēlēts investīcijām dažādu attīstības pasākumu īstenošanai. Pašvaldībai, plānojot budžeta līdzekļu izlietojumu 2020. gadam, ir izdevies investīciju projektu īstenošanai rezervēt 3 094 459,35 eiro (pērn - 1 192 291,05 eiro). Ieplānotās aktivitātes gan var gada laikā mainīties, dažus no investīciju projektiem realizējot citā laika periodā, vai arī, plānu papildinot ar jauniem 2020. gadā īstenojamiem attīstības projektiem. Salīdzinot ar pagājušo gadu pieauguši arī citi investīciju projektu finansējuma avoti - Eiropas Savienības fondu un valsts atbalsts 9 574 673,57 eiro (pērn - 6 368 919,07 eiro). Lai nodrošinātu investīciju projektu realizāciju, plānots ņemt aizņēmumus 13 023 656 eiro apmērā (pērn - 9 537 001,63 eiro). Kopā no visiem finansējuma avotiem šogad investīciju projektu īstenošanā Madonas novadam pieejami vairāk nekā 25 milj. eiro, kas ir par 8 miljoniem eiro vairāk nekā 2019. gadā. Tiesa, dzīve var ieviest savas korekcijas un ne viss no pieejamā finansējuma var tikt izlietots vienā apgūts vienā kalendārajā gadā.Šogad pašvaldības finansējumu lielākoties plānots novirzīt transporta infrastruktūrai (26% no kopējā pašvaldības investīciju apjoma), izglītībai (25%), kultūrai (12%), sportam (10%) un teritorijas labiekārtošanai (9%). Savukārt ES struktūrfondu pieejamais finansējums 2020. gadā lielākoties tiks ieguldīts uzņēmējdarbības un izglītības infrastruktūras sakārtošanā (42% un 37% no kopējā investīciju apjoma) un transporta infrastruktūrā (15%). 


Izglītības infrastruktūrā lielākie ieguldījumi šogad saistās ar Madonas Valsts ģimnāzijas ēkas pārbūvi, kuru plānots noslēgt līdz jaunā mācību gada sākumam. Plānots pabeigt darbus saistībā ar ēkas un sporta stadiona rekonstrukciju. Paralēli darbi noritēs arī pie Madonas novada vidusskolas atjaunošanas projekta. Iepirkums uz būvniecības darbiem noslēgsies marta beigās un šogad plānojam noslēgt rekonstrukcijas pirmo un otro kārtu – ēdināšanas zāles un sporta zāles pārbūvi. Kopumā modernas un ergonomiskas mācību vides izveidei abās skolās plānots ieguldīt vairāk nekā 7 000 000 eiro, no kuriem lielāko finansējuma daļu plānots apgūt tieši šajā gadā. Saistībā ar izglītības infrastruktūras uzlabošanu šogad plānots īstenot energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumus Liezēres pirmskolas izglītības iestādē. Ārpus Madonas lielas investīcijas tiks ieguldītas arī Degumnieku lidlauka infrastruktūras attīstībā, kā arī turpināsim iesākto Madonas novada lauku ceļu sakārtošanas programmu. Šogad programmai piesaistīti 1 200 000 eiro, kas tiks ieguldīti sešu ceļu sakārtošanā piecos no novada pagastiem – Kalsnavas, Dzelzavas, Praulienas, Ošupes un Sarkaņu.

‌Lieli ieguldījumi (kopējās investīcijas pārsniedz 7 000 000 eiro) ieplānoti arī uzņēmējdarbības infrastruktūras izveidē. Pašlaik saskaņošanā ir projekts par industriālās zonas, biznesa attīstības centra izveidi Madonas novadā.

Projekta ietvaros plānotas divas teritorijas - Biznesa attīstības centrs Madonas pilsētā (Saieta laukums 2A) ar pārbūvētu ēku vieglās rūpniecības un tehnoloģiju uzņēmumiem, ko pašvaldība atklātā izsolē nodotu vairākiem komersantiem un otra teritorija industriālā zona – labiekārtota pašvaldības teritorija ar vienu vai vairākām ēkām, kuras pašvaldība var iznomāt komersantiem atklātā izsolē. ES fondu atbalsts paredzēts arī pievedceļu uz kokapstrādes asfaltēšanai. Īstenojot šos projektu, pašvaldība būs sniegusi būtisku ieguldījumu  uzņēmējdarbības vides sakārtošanai novadā, kas pozitīvi atsauksies gan uz jaunu uzņēmumu attīstību, gan darbavietu izveidi.

2020. gadā noritēs arī vairāku lielu infrastruktūras objektu projektēšanas darbi. Tiks izstrādāts tehniskais projekts vairākām Madonas estrādes būvniecības kārtām. Sāksies darbs arī pie Madonas stadiona un J. Norviļa Madonas mūzikas skolas piebūves tehniskā projekta izstrādes. Attiecībā uz peldbaseina būvniecību, kas vairākus gadus ir bijusi identificēta kā viena no novada iedzīvotāju vajadzībām, pašlaik norit darbs pie līguma par privātās publiskās partnerības (PPP) procesa uzsākšanu un peldbaseina darbības biznesa modeļa izstrāde. Tālākais solis jau būs PPP iepirkums. Ja šis process noritēs veiksmīgi, pašvaldībai nebūs jātērē budžeta līdzekļi peldbaseina būvniecībai, jo to darīs privātuzņēmējs. Pašvaldības izdevumi saistīsies vien ar pakalpojuma iepirkšanu, nodrošinot visus novada skolēnus ar iespēju sporta stundās izmantot peldbaseinu.


Lielākie plānotie pašvaldības investīciju ieguldījumi 2020.g

 • Liezēres pakalpojumu centra (pasts, bibliotēka un ģimenes ārste) telpu remonts – 80 000 eiro; Liezēres pirmskolas izglītības iestādes energoefektivitātes pasākumi - 200 000 eiro;
 • Haralda Medņa mājas “Dzintari” interjera projekta ieviešana un teritorijas labiekārtošana – 102 000 eiro;
 • skeitparka konstrukciju izgatavošana un uzstādīšana Gaujas ielā 33, Madonā – 64 171 eiro; Madonas Valsts ģimnāzijas ēkas un stadiona pārbūve – 181 719 eiro;
 • Madonas pilsētas vidusskolas mācību telpu aprīkojums –  61 000 eiro;
 • Lazdonas pamatskolas centrālapkures ierīkošana – 45 000 eiro;
 • Dzelzavas pamatskolas centrālapkures ierīkošana – 69 000 eiro;
 • Kalsnavas pamatskolas jumta rekonstrukcija – 30 000 eiro;
 • Degumnieku lidlauka infrastruktūras attīstība – 112 000 eiro;
 • sporta bāzes “Smeceres sils” hidrantu sistēmas pagarināšana uz deponēšanas laukuma – 58 000 eiro;
 • Madonas pilsētas stadiona zemes iegāde un sporta moduļu (ģērbtuvju bloks) iegāde – 61 880 eiro;
 • Ļaudonas sociālā aprūpes centra lifta izbūve un remontiem un teritorijas labiekārtošanai – 120 392 eiro;
 • Madonas pilsētas kapu infrastruktūra (nožogojuma izbūve)  – 25 000 eiro;
 • Kapliču projektēšana – Dzelzavas centra kapos, Mētrienas kapos un kapliču remonti Sarkaņu kapos, Vestienas kapos, Ļaudonas kapos, Barkavas kapos – 101 084 eiro;
 • ieguldījumi dzīvojamā fondā: dzīvojamā māja “Airītes”, Sarkaņu pagasts; dzīvojamā māja “Dimanti”, Mētrienas pagasts; dzīvojamā māja Jaunā iela 4, Jaunā iela 2, Stacijas iela 3, Mārcienas pagasts – kopējās investīcijas - 79 816 eiro;
 • Karjera ezera teritorijas labiekārtošana Madonā (peldvietas labiekārtošana, pludmales volejbola laukuma sakārtošana, stāvlaukumu paplašināšana) – 20 000 eiro;
 • Centra ielas atjaunošana Mētrienā - 70 000 eiro;
 • Ceļa posma asfaltēšana Biksēres ciema centrā - 19 200 eiro.


AGRIS LUNGEVIČS, Madonas novada pašvaldības domes priekšsēdētājs

Pārsūti Draugiem.lv Pārsūti Facebook Pārsūti Twitter Pārsūti LinkedIn
© 2008-2022 Madonas novads. Visas tiesības aizsargātas. Izgatavoja GlobalPro »
Datu privātuma politika · Sīkdatņu politika