PAŠVALDĪBA SKAIDRO 28. Apstiprināts Madonas novada pašvaldības budžets 2021.gadam

iesūtīts: 2021.02.12 11:51
Janvāra nogalē ar Madonas novada pašvaldības domes lēmumu apstiprināts Madonas novada pašvaldības 2021.gada budžets. Novada pamatbudžets 2021. gadam ieņēmumos ir apstiprināts 25 162 984 eiro, bet izdevumos –27 242 399 eiro. Salīdzinot ar 2020. gada sākumu, ieņēmumi samazinājušies par 905 041 eiro, bet izdevumi pieauguši par 1 174 374 eiro. Naudas līdzekļu un noguldījumu atlikums gada sākumā 6 519 718 eiro. Atlikuma palielinājums salīdzinot ar 2020. gada sākumu –641 474 eiro.

Šis gads iezīmējas ar budžeta ieņēmumu samazinājumu, salīdzinot ar 2020. gada sākumu. Iemesls tam – par 5% ir samazinājusies valdības piešķirtā iedzīvotāju ienākuma nodokļa daļa pašvaldībām, līdz ar to būtiski samazinot arī Madonas novada budžetu. Samazinājušies ir arī ieņēmumi no maksas pakalpojumu sniegšanas. Turklāt, sākot ar 2021. gadu, ir pieaudzis Latvijā noteiktais minimālās algas apmērs, kas būtiski palielina novada izdevumus salīdzinājumā ar 2020. gada sākumu. Līdz ar to rodas nepieciešamība ieņēmumu samazinājumu un izdevumu palielinājumu segt no Madonas novada budžeta atlikuma.

Brīdī, kad visā valstī pašvaldību kopējie budžeti tiek būtiski samazināti, esam raduši risinājumu tam, lai pēc iespējas pasargātu iestāžu darbiniekus un mazaizsargātākās iedzīvotāju grupas, nodrošinot finansējumu gan pašvaldības iestādēm, kas sniedz iedzīvotājiem nepieciešamos pakalpojumus, gan sociālajiem pakalpojumiem, kam atvēlēts lielākais finansējuma apjoms Madonas novada pastāvēšanas vēsturē. Tas ir ievērojams atbalsta apjoms, kas sevī ietver audzēkņu bezmaksas ēdināšanu no bērnudārza līdzi pat vidusskolas pēdējai klasei (un atbalstu pārtikas pakas vai naudas pārskaitījuma veidā, attālinātā mācību procesa laikā). Pozitīvo rezultātu no minimālās algas un GMI paaugstinājuma sajutīs liels skaits Madonas novada mājsaimniecību. Covid-19 infekcijas slimības izplatības mazināšanas pasākumiem un aktivitātēm šā gada budžetā plānoti 100 000 eiro.

2021. gada budžetā esam saglabājuši arī visu iespējamo atbalstu uzņēmējiem – gan tiem, kas tikai sāk savu biznesu, gan tiem, kas biznesā ir jau gadu desmitiem. Kaut arī šajā, līdzīgi kā iepriekšējā gadā, kultūras un sporta pasākumu apjoms iespējams būs mazāks nekā esam ieraduši, arī šīm aktivitātēm budžetā atvēlēts finansējums. Atbalsts plānots arī novada nevalstisko organizāciju darbībai. Apzināmies, ka dzīvojam nenoteiktības laikā un daudzām situācijām jāpiemērojas atbilstoši izmaiņām, kuras mums nosaka ārējie apstākļi. Neraugoties uz to, Madonas novada pašvaldībai ir izdevies izveidot sabalansētu budžetu. Apzinoties un prognozējot sarežģīto situāciju, pašvaldība jau 2020. gadā aktīvi ekonomēja līdzekļus, kas ļāva izveidot atlikumu 3,8 miljoni eiro apmērā - vienu no lielākajiem valstī. No tiem, laikā, kad vairākas pašvaldības budžeta sabalansēšanai ir spiestas ņemt kredītus, 2 miljonus eiro no uzkrājuma varam novirzīt pašvaldības pamatfunkciju nodrošināšanai. Alternatīva būtu slēgt iestādes, samazināt darbinieku skaitu un darbinieku atalgojumu, kas uz pandēmijas radītā sarežģītā sociālekonomiskā fona būtu smags trieciens mūsu sabiedrībai. Mums šī izvēle nav jāveic. Gluži pretēji. Vēl 1,7 miljoni eiro no uzkrātajiem līdzekļiem varam plānot investīciju projektu īstenošanai visā novadā. Šis ir solidaritātes budžets. Tajā ievērtētas katras sabiedrības grupas intereses un vajadzības, kā arī ielikts labs pamats Madonas  novada, šogad jau teritoriāli un iedzīvotājus skaita ziņā - lielāka, turpmākai attīstībai.

Detalizēts budžeta izklāsts

Madonas novada pašvaldības budžets izstrādāts saskaņā ar spēkā esošo likumdošanu par budžetu un finanšu vadību, likumu “Par pašvaldību budžetiem”, likumu “Par pašvaldībām”, MK noteikumiem, kas izdoti saskaņā ar šiem likumiem.

Pamatbudžets

Budžeta veidošanas principi, neraugoties uz budžeta ieņēmumu samazinājumu ir saglabājušies nemainīgi – no budžeta tiek finansēta iestāde, aktivitāte, projekts. Katrai iestādei, atbilstoši apstiprinātajam amatu vienību sarakstam, aprēķināts darba algas fonds, paredzēti līdzekļi izdevumu segšanai par apkuri, elektrību, ūdeni un kanalizāciju, skolēnu pārvadājumiem, degvielas iegādei, produktu iegādei skolēnu un PII audzēkņu ēdināšanai, 1.-4.klašu skolēnu ēdināšanai, atkritumu izvešanai un utilizēšanai.

Papildus valsts finansējumam, pašvaldība ir ieplānojusi trūkstošo finansējums pedagogu atalgojumiem  gan mūzikas, mākslas skolu, Bērnu un jaunatnes sporta skolas, Bērnu un jauniešu centra pedagogu atalgojumiem, gan vispārizglītojošo skolu pedagogiem kopā 8 mēnešiem 1 230 886 eiro.

Visiem skolēniem no 1. līdz 12.klasei paredzētas brīvpusdienas (0.71 eiro dienā 5.-12. klašu skolēniem no pašvaldības budžeta produktu iegādei, pirmajiem pieciem mēnešiem  90 691 eiro, 1.-4.klašu skolēnu ēdināšanai pusi finansējuma piešķir valsts 51 939 eiro un pusi pašvaldība 51 939 eiro).

Plānots finansējums no pašvaldības budžeta pašvaldības pirmsskolas izglītības iestāžu audzēkņu ēdināšanai produktu iegādei 1,32 eiro par vienu apmeklējuma dienu vai 1,57 eiro par vienu diennakti. Pirmajiem 8 mēnešiem PII audzēkņu ēdināšanai paredzēti 189 727 eiro.

Skolu un pirmskolas izglītības iestāžu audzēkņu ēdināšanai budžetā ir  noteikta arī rezerve 212 293 eiro apmērā, kas plānota ēdināšanas izdevumiem sākot no septembra (gada pēdējiem 4 mēnešiem).

Lai arī COVID-19 situācijas un attālināto mācību dēļ ir samazinājies skolēnu pārvadājumu skaits novadā, līdzīgi kā citus gadus pašvaldība ieplāno skolēnu braucienu apmaksāšanu uz izglītības iestādēm.

Saistībā ar COVID-19 šogad pašvaldība paredz līdzekļus 119 415 eiro apmērā izdevumu segšanai, kas radušies saistībā ar valstī izveidojušos situāciju COVID-19 dēļ.

Tradicionāli kopš novada izveidošanas konkrētu pagastu teritoriju ienākumus, kas iegūti, pārdodot nekustamos īpašumus, mežus u.c., atgriežam šajā teritorijā.

Ieņēmumi

Pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumus veido nodokļu ieņēmumi  - iedzīvotāju ienākuma nodoklis, nekustamā īpašuma nodoklis, azartspēļu nodoklis; nenodokļu ieņēmumi – valsts un pašvaldību nodevas, naudas sodi un sankcijas, ieņēmumi no depozītiem un kontu atlikumiem un citi nenodokļu ieņēmumi; transfertu ieņēmumi (maksājumi) no valsts un pašvaldību budžetiem un budžeta iestāžu ieņēmumi.

Nodokļu ieņēmumi

Ieņēmumi no nodokļiem kopumā plānoti  11 823 491 eiro  jeb 46.99% no ieņēmumu kopapjoma.

Ieņēmumi no iedzīvotāju ienākuma nodokļa plānoti 10 573 284 eiro. Salīdzinot ar pagājušā gada sākumu, tas ir par 480 990 eiro. Plānotais iedzīvotāju ienākuma nodoklis 2021. gadā ir  42.06% no ieņēmumu kopapjoma.

Ieņēmumi no nekustamā īpašuma nodokļa plānoti 1 230 207 eiro jeb par 5 416 eiro mazāk kā 2020.gada sākotnējais plāns.

Ieņēmumi no azartspēļu nodokļa 2021. gadā plānoti  20 000  eiro apmērā jeb par 2 000 eiro vairāk nekā 2020. gada sākumā.

Nenodokļu ieņēmumi

2021. gada Madonas novada budžetā nenodokļu ieņēmumus plānots iekasēt  32 241 eiro apmērā, tajā skaitā, valsts un pašvaldību nodevas 14 255 eiro apmērā, procentu ieņēmumi par kontu atlikumiem 2 331 eiro apmērā, naudas sodus un sankcijas 2 000 eiro apmērā, pārējos nenodokļu ieņēmumus 13 655 eiro apmērā.

Budžeta iestāžu ieņēmumi

Budžeta iestāžu ieņēmumi ir ieņēmumi no sniegtajiem maksas pakalpojumiem, telpu nomas, maksas par komunālajiem pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi. Tie plānoti 1 008 825 eiro apmērā jeb 4.01% no ieņēmumu kopapjoma.

Transfertu ieņēmumi

Pašvaldības ieņēmumu struktūrā  liels īpatsvars ir no valsts budžeta un citu pašvaldību budžetiem saņemtajiem maksājumiem (transfertu ieņēmumiem), tie plānoti 6 016 131 eiro jeb 23,9% no  ieņēmumu kopapjoma.

Lai radītu pašvaldībām līdzīgas iespējas ar likumu noteikto funkciju izpildei, ņemot vērā pašvaldību sociālekonomiskās atšķirības, notiek pašvaldību finanšu izlīdzināšana. Pašvaldību finanšu izlīdzināšanas sistēma paredz pašvaldību finanšu atšķirību daļēju izlīdzināšanu, lai veicinātu pašvaldību iniciatīvu un patstāvību savu finanšu resursu veidošanā un nodrošinātu pašvaldību finansiālās darbības aizsardzību.    Pašvaldību finanšu izlīdzināšanu veic ar pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda (PFIF) starpniecību.  Madonas novada pašvaldība  2021. gadā saņems dotāciju no PFIF  6 282 296 eiro.

Ieņēmumi no valsts budžeta mērķdotācijām izglītībā plānoti:

 • Dzelzavas internātpamatskolai 578 523 eiro pedagoģisko darbinieku darba samaksai un sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām, kā arī internātpamatskolas uzturēšanas izmaksām;
 • Pamatizglītības, vispārējās vidējās izglītības daļējai pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām  2 320 432 eiro;
 • Interešu izglītības programmu daļējai pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām 127 858 eiro;
 • Bērnu no 5 gadu vecuma izglītošanā 419 592 eiro apmērā pirmskolas izglītības pedagoģisko darbinieku darba samaksai un sociālajām iemaksām.

Mērķdotācijas pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām, saskaņā ar likuma “Par valsts budžetu” pielikumiem ieplānotas laika periodam no 2021.gada 1.janvāra līdz 2021.gada 31.augustam.

Plānots, ka pašvaldība 2021.gadā saņems mērķdotāciju asistentu pakalpojumiem 156 000 eiro, māksliniecisko kolektīvu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām pirmajam pusgadam 13 839 eiro, mērķdotāciju literatūras/mācību līdzekļu iegādei 59 550 eiro, primārās veselības aprūpes pakalpojumu apmaksai 24 849 eiro.

Saskaņā ar  pašvaldības noslēgtajiem līgumiem ar Latvijas Nacionālo kultūras centru par profesionālās ievirzes mūzikas/mākslas/dejas izglītības programmu finansēšanu, ministrija 2021.gadam piešķir  valsts budžeta pieejamo finansējumu  56 766 eiro pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām mākslas programmai un 354 084 eiro mūzikas programmai .

Saskaņā ar pašvaldības noslēgto līgumu ar Izglītības un zinātnes ministriju, ministrija piešķir pašvaldībai no valsts budžeta līdzekļus par kopējo summu 244 008 eiro, lai nodrošinātu profesionālās ievirzes sporta izglītības programmu īstenošanu 2021.gadā.

Ieņēmumi pašvaldības budžetā no citām pašvaldībām izglītības funkciju nodrošināšanai plānoti 350 000 eiro, bet par sniegtajiem sociālās palīdzības iestāžu pakalpojumiem 7 000 eiro.

Pašvaldība ir noslēgusi līgumu ar Nodarbinātības valsts aģentūru par aktīvā nodarbinātības pasākuma “Algoti pagaidu sabiedriskie darbi” īstenošanu, kam tiks saņemts finansējums 117 000 eiro.

1.-4.klases skolēnu ēdināšanai pirmajiem 5 mēnešiem plānots saņemt no valsts budžeta 51 939 eiro.

Pašvaldība 2021. gadā saņems valsts mērķdotāciju pašvaldību autoceļu (ielu) uzturēšanai 1 062 041 eiro.

Pamatbudžeta ieņēmumu izmaiņas, salīdzinot ar 2020.gada sākumu:

palielinājušies prognozētie ieņēmumi no

 • azartspēļu nodokļa par 2 000 eiro;
 • mērķdotācijām no valsts budžeta  344 216 eiro;

samazinājušies plānotie ieņēmumi no

 • iedzīvotāju ienākuma nodokļa par 480 990 eiro;
 • nekustamā īpašuma nodokļa par 5 416 eiro;
 • transfertiem no citām pašvaldībām 50 000 eiro;
 • ieņēmumiem no maksas pakalpojumiem par 244 568 eiro;
 • dotācija no pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda par 458 074 eiro;
 • nenodokļu ieņēmumiem par 12 209 eiro.


Izdevumi

Izpildvaras funkciju nodrošināšanai plānots finansējums 2 937 965 eiro apmērā, tajā skaitā pašvaldības iepriekšējos gados saņemto un kārtējā gadā plānoto aizņēmumu  procentu nomaksa 58 221 eiro, kredītu apkalpošanas maksu samaksai 57 895 eiro. Aizņēmumi nepieciešami ES struktūrfondu projektu realizācijai.

Ekonomiskai darbībai paredzēts finansējums  301 130 eiro apmērā. Šajos izdevumos ietilpst finansējums vispārējiem nodarbinātības pasākumiem, lauksaimniecībai, tūrismam. Lai atbalstītu nodarbinātības līmeņa paaugstināšanos un nodrošinātu bezdarbnieku iesaisti algotajos pagaidu sabiedriskajos darbos,  noslēgts līgums ar Nodarbinātības Valsts aģentūru par algotu pagaidu sabiedrisko darbu vietu izveidi un finansējuma piesaisti.

Pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošanai paredzēts finansējums 4 653 692 eiro apmērā. Šo izdevumu īpatsvars pašvaldības budžetā  ir 17.1%. Šajos izdevumos ietilpst  finansējums mājokļu attīstībai, teritoriju attīstībai un apsaimniekošanai, ūdensapgādei, ceļu uzturēšanai. Investīciju projektu realizācijai ar budžeta grozījumiem no atlikuma uz gada sākumu tiks novirzīti papildus līdzekļi. 

Veselībai paredzēti  170 662 eiro. Galvenokārt līdzekļi paredzēti ambulatoro ārstniecības iestāžu darbībai.

Atpūtai un kultūrai paredzēti  2 544 947 eiro. Šo izdevumu īpatsvars pašvaldības budžetā  ir 9.3%. Līdzekļi paredzēti kultūras  un sporta pasākumu organizēšanai, bibliotēku, muzeju, kultūras namu darbības nodrošināšanai.

Izglītībai paredzēti  11 480 580 eiro. Šo izdevumu īpatsvars pašvaldības budžetā  ir 42.1%. Līdzekļi paredzēti pirmsskolas izglītības iestāžu, vispārējās izglītības iestāžu, mūzikas un  mākslas skolu, bērnu un jaunatnes sporta skolas, bērnu un jauniešu centra darbības nodrošināšanai, dažādu izglītības pasākumu organizēšanai, skolēnu pārvadājumiem, ēdināšanai. Šajā summā ietilps arī rezerves izglītības iestāžu pedagogu atalgojumiem no septembra līdz decembrim, kā arī līdzekļi pirmsskolas izglītības iestāžu audzēkņu un vispārējo skolu skolēnu ēdināšanai otrajā pusgadā. 

Sociālai aizsardzībai paredzēti 3 522 202 eiro. Šo izdevumu īpatsvars pašvaldības budžetā  ir 12.94%. Tajā skaitā 789 946 eiro ir sociālajiem pabalstiem paredzētie līdzekļi. 

Finansēšanai (aizdevumu pamatsummu atmaksai) 2021. gadā ir paredzēti 1 630 553 eiro.

57 % no kopējiem pamatbudžeta izdevumiem (15 522 626 eiro) paredzēts izlietot atalgojumam un darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām (ieskaitot rezervi pedagogu atalgojumiem no septembra), 2 078 630 eiro paredzēts izlietot komunālo pakalpojumu apmaksai, degvielas un kurināmā iegādei, 808 119 eiro no pašvaldības budžeta līdzekļiem paredzēti produktu iegādei 1. – 12.klašu skolēnu un pirmsskolas izglītības iestāžu audzēkņu ēdināšanai (ieskaitot rezervi 2. pusgadam) un pansionātu iemītnieku ēdināšanai, 187 863 eiro paredzēti skolēnu pārvadājumiem. Ceļu un ielu uzturēšanai paredzēti 417 993 eiro.

Ņemot vērā esošo situāciju valstī, kas saistīta ar COVID-19 pandēmiju, pašvaldība sniedz palīdzību krīzes situācijā nonākušajiem. Madonas novada pašvaldības Sociālais dienests piešķir pabalstus ģimenēm (personām), ja saistībā ar ārkārtas situāciju tām ir iestājušies apstākļi, kurā tās saviem spēkiem nespēj pārvarēt ārkārtas situācijas radītās sekas.


Budžets 2021 (JPG).‌

Agris Lungevičs

Madonas novada pašvaldības

domes priekšsēdētājs

Pārsūti Draugiem.lv Pārsūti Facebook Pārsūti Twitter Pārsūti LinkedIn
© 2008-2023 Madonas novads. Visas tiesības aizsargātas. Izgatavoja GlobalPro »
Datu privātuma politika · Sīkdatņu politika · Pielāgot sīkdatnes · Piekļūstamības paziņojums