Projekts Nr.9.3.1.1/19/I/041 “Pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plāna īstenošanai Madonas novadā"

 Projektu līdzfinansē REACT-EU finansējums pandēmijas krīzes seku mazināšanai     ‌Projekta "Pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plāna īstenošana Madonas novadā” nodrošinās sociālo pakalpojumu infrastruktūras izveidi un attīstību Madonas novada teritorijā.
Projekta mērķis: abiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu infrastruktūras izveide un attīstība Madonas novada pašvaldībā. Radīt deinstucionalizācijas mērķgrupām - bērniem BSAC(ārpusģimenes aprūpē esošie bērni un jaunieši līdz 17 g.v.), bērniem ar FT (funkcionālajiem traucējumiem), personām ar GRT(garīga rakstura traucējumiem) iespējas pilnvērtīgai dzīvei sabiedrībā Madonas novadā.

Projekta galvenās darbības:
1. Infrastruktūras izveide Ģimeniskai videi pietuvinātu pakalpojumu sniegšanai bērniem Madonas novadā;
2. Infrastruktūras izveide jauniešu mājas pakalpojumu sniegšanai Madonas novadā;
3. Daudzfunkcionālā sociālo pakalpojumu centra infrastruktūras izveide:
3.1. sociālās rehabilitācijas pakalpojumu sniegšanai bērniem ar funkcionāliem traucējumiem Madonas novadā;
3.2. dienas aprūpes centra pakalpojumu nodrošināšanai bērniem ar funkcionāliem traucējumiem Madonas novadā;
3.3. atelpas brīža pakalpojumu nodrošināšanai bērniem ar funkcionāliem traucējumiem Madonas novadā;
4. Infrastruktūras izveide grupu dzīvokļa pakalpojumu sniegšanai personām ar garīga rakstura traucējumiem Madonas novadā;
5. Infrastruktūras izveide dienas aprūpes centru pakalpojumu sniegšanai personām ar garīga rakstura traucējumiem Madonas novadā.
6. Specializēto darbnīcu izveide personām ar garīga rakstura traucējumiem Meža iela 23, Mārcienā, Madonas novadā 

Projekta “Pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plāna īstenošanai Madonas novadā” kopējās izmaksas 814607.00 EUR, attiecināmās izmaksas 814607.00 EUR no tām Eiropas Reģionālā attīstības fonda finansējums 692415.95 EUR jeb 85%, valsts budžeta dotācija 30547.76 EUR jeb 3,75%, Madonas novada pašvaldības līdzfinansējums 91643.29 EUR jeb 11.25%.
Plānotie rezultāti:
1) jauna kotedžas tipa ēka Ozolu ielā 1, Ozolos, Liezēres pagastā, Madonas novadā ģimeniskai videi pietuvināts pakalpojums ar normatīviem atbilstošām 6 vietām;
2) līvānu tipa ēkā –Zaļā iela 3, Ozolos, Liezēres pagastā, Madonas novadā jauniešu mājas pakalpojums, nodrošinot normatīviem atbilstošas 8 vietas;
3) Parka ielā 4, Madonā, Madonas novadā dienas aprūpes centrs bērniem ar funkcionāliem traucējumiem, nodrošinot normatīviem atbilstošas 13 vietas;
4) Parka ielā 4, Madonā, Madonas novadā Sociālās rehabilitācijas centrs bērniem ar funkcionāliem traucējumiem un viņu likumiskajiem pārstāvjiem ar iespēju sniegt pakalpojumu 38 bērniem ar funkcionāliem traucējumiem un viņu likumiskajiem pārstāvjiem;
5)Parka ielā 4, Madonā , Madonas novadā Atelpas brīža pakalpojums bērniem ar funkcionāliem traucējumiem nodrošinot normatīviem atbilstošas 5 vietas;
6)Jaunatnes ielā 1, Ozolos, Liezēres pagastā , Madonas novadā grupu dzīvokļa pakalpojums, nodrošinot normatīviem atbilstošas 14 vietas;
7)Parka ielā 6, Madonā, Madonas novadā dienas aprūpes centrs pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem, nodrošinot normatīviem atbilstošas 22 vietas.
Projekta īstenošanas ilgums no 2020. gada 1.janvāra līdz 2022. gada 31.decembrim. 

‌ Projektu līdzfinansē REACT-EU finansējums pandēmijas krīzes seku mazināšanai


‌Uz 01.07.2020.
‌Projekta aktivitāšu īstenošanā norit darbs pie būvprojektu izstrādes -  “Dzīvojamās ēkas pārbūve Zaļā ielā 3, Ozolos, Liezēres pagastā, Madonas novadā”, "Dzīvojamās mājas jaunbūve Ozolu iela 1, Ozolos , Liezēres pagastā, Madonas novadā, “Biroju ēkas pārbūve par daudzfunkcionālu sociālo pakalpojumu centru bērniem ar funkcionāliem traucējumiem Parka ielā 4, Madonā, Madonas novadā ,“Skolas un jauniešu centra pārbūve par dažādu sociālo grupu kopdzīvojamo māju Jaunatnes ielā 1, Ozolos, Liezēres pagastā, Madonas novadā” .

‌  Uz 01.03.2021.
Veikts iepirkums MNP2021/1_ERAF; nosaukums: „Dzīvojamās ēkas pārbūve Zaļā ielā 3, Ozolos, Liezēres pagastā, Madonas novadā”. Pretendents, ar kuru 15.02.2021. ir nolemts slēgt līgumu: pretendentam "Ošukalns celtniecība" SIA, reģistrācijas numurs 45403012642, adrese Brīvības iela 2C, Jēkabpils, LV-5201, ir piešķirtas līguma “Dzīvojamās ēkas pārbūve Zaļā ielā 3, Ozolos, Liezēres pagastā, Madonas novadā” slēgšanas tiesības par kopējo līgumcenu euro 257 965,05 (divi simti piecdesmit septiņi tūkstoši deviņi simti sešdesmit pieci euro, 05 centi) bez pievienotās vērtības nodokļa

.Uz 01.04.2021.
Veikts būvdarbu iepirkums. Pretendents, ar kuru 22.03.2021. ir nolemts slēgt līgumu: pretendentam SIA "Trast Būve", reģistrācijas numurs 45403047216, adrese "Opsi 1", Opsi, Mētrienas pagasts, Madonas novads, LV-4865, ir piešķirtas līguma “Būvdarbi projektam “Dzīvojamās mājas jaunbūve Ozolu ielā 1, Ozolos, Liezēres pagastā, Madonas novadā”” slēgšanas tiesības par kopējo līgumcenu euro 262 088,31 (divi simti sešdesmit divi tūkstoši astoņdesmit astoņi euro, 31 cents) bez pievienotās vērtības nodokļa. 
Būvuzraudzību veic  1.daļā  "SISTĒMEKSPERTS" SIA, reģistrācijas numurs 44103048105, adrese: "Mazvasaraudži-2", Druvienas pagasts, Gulbenes novads, LV-4426,  līgums „Projekta “Dzīvojamās mājas jaunbūve Ozolu ielā 1, Ozolos, Liezēres pagastā, Madonas novadā” būvuzraudzība” par kopējo līgumcenu euro 4 800,00 (četri tūkstoši astoņi simti euro, 00 centi) bez pievienotās vērtības nodokļa. 

 2.daļā  "BŪVREM" SIA, reģistrācijas numurs 40103544686, adrese: Ziedu iela 4, Ropaži, Ropažu novads, LV-2135, līgums „Projekta “Biroju ēkas pārbūve par daudzfunkcionālu sociālo pakalpojumu centru bērniem ar funkcionāliem traucējumiem Parka ielā 4, Madonā, Madonas novadā” būvuzraudzība” slēgšanas tiesības par kopējo līgumcenu euro 4 800,00 (četri tūkstoši astoņi simti euro, 00 centi) bez pievienotās vērtības nodokļa. 

3.daļā  "SISTĒMEKSPERTS" SIA, reģistrācijas numurs 44103048105, adrese: "Mazvasaraudži-2", Druvienas pagasts, Gulbenes novads, LV-4426,  līgums „Projekta “Skolas un jauniešu centra pārbūve par dažādu sociālo grupu kopdzīvojamo māju Jaunatnes ielā 1, Ozolos, Liezēres pagastā, Madonas novadā” būvuzraudzība”  par kopējo līgumcenu euro 7 760,00 (septiņi tūkstoši septiņi simti sešdesmit euro, 00 centi) bez pievienotās vērtības nodokļa. 

4.daļā pretendentam "SISTĒMEKSPERTS" SIA, reģistrācijas numurs 44103048105, adrese: "Mazvasaraudži-2", Druvienas pagasts, Gulbenes novads, LV-4426,  līgums „Projekta “Dzīvojamās ēkas pārbūve Zaļā ielā 3, Ozolos, Liezēres pagastā, Madonas novadā” būvuzraudzība”  par kopējo līgumcenu euro 5 158,00 (pieci tūkstoši viens simts piecdesmit astoņi euro, 00 centi) bez pievienotās vērtības nodokļa

‌‌Uz.01.06.2021.
‌ Veikts iepirkums būvdarbiem projektam „Biroju ēkas pārbūve par daudzfunkcionālu sociālo pakalpojumu centru bērniem ar funkcionāliem traucējumiem Parka ielā 4, Madonā, Madonas novadā””. Būvdarbus veiks Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Erbauer group" par kopējo līgumcenu euro 308 496,23 (trīs simti astoņi tūkstoši četri simti deviņdesmit seši euro, 23 centi) bez pievienotās vērtības nodokļa.

uz 01.10.2021. Informācija par aktualitātēm projekta ieviešanā:

Šobrīd notiek būvdarbi:1)       “Dzīvojamās mājas jaunbūve Ozolu ielā 1, Ozolos, Liezēres pagastā, Madonas novadā”. Būvdarbus veic SIA “Trast būve”, autoruzraudzību veic SIA “B&Lprojekti”, būvuzraudzību veic SIA “Sistēmeksperts”.

2)       Dzīvjamās ēkas pārbūve Zaļā ielā 3, Ozolos, Liezēres pagastā, Madonas novadā”. Būvdarbus veic SIA “Ošukalns celtniecība”, autoruzraudzību veic SIA “KPB projektētājs.lv”, būvuzraudzību  veic SIA “Sistēmeksperts”.

 
  Uz 01.12.2022.
Būvdarbu uzsākšana tiek organizēta  “Biroju ēkas pārbūve par daudzfunkcionālu sociālo pakalpojumu centru bērniem ar funkcionāliem traucējumiem Parka ielā 4, Madonā, Madonas novadā”. Būvdarbus veiks SIA “Erbauer group”, autoruzraudzību veiks SIA “KPB projektētājs.lv”, būvuzraudzību veiks SIA “Būvrem”.

 

 Uz 01.03.2022. 
‌Nodota ekspluatācija  pakalpojumu infrastruktūra ģimeniskai videi pietuvinātajiem pakalpojumiem Ozolu ielā 1 un Zaļā iela 3  Ozolos, Liezēres pagastā, Madonas novadā, nodrošinot šo pakalpojumu 14 bērniem.


Uz.01.08.2022.
 Izveidots daudzfunkcionālais sociālo pakalpojumu centrs bērniem ar funkcionāliem traucējumiem Parka ielā 4, Madonā, Madonas novadā.

Šobrīd projekta ietvaros notiek būvdarbi “Skolas un jauniešu centra pārbūve par dažādu sociālo grupu kopdzīvojamo māju Jaunatnes ielā 1, Ozolos, Liezēres pagastā, Madonas novadā”, nodrošinot grupu dzīvokļa pakalpojumu.. Būvdarbus veic SIA “Solart būve”, būvuzraudzību veic SIA “Sistēmeksperts”.

Uz 01.12.2022.

 Projektā ir veikti grozījumi, izveidojot vēl papildus pakalpojumu grupu dzīvokļus Meža ielā 5, Mārcienā, Madonas novadā. Objektam tiek izstrādāta tehniskā dokumentācija. Būvdarbi plānoti 2023. gadā. Lai nodrošinātu visu projektā iekļauto papildus pakalpojumu ieviešanu, tiek pagarināts projekta ieviešanas termiņš līdz 2023. gada 31.decembrim. 

‌Uz 01.07.2023.
Uzsāktas īstenot projekta aktivitātes objektā   „Daudzdzīvokļu ēkas daļas atjaunošana, Meža iela 5, Mārciena, Mārcienas pagasts, Madonas novads”. Būvdarbus veic SIA "Trast būve", būvuzraudzību SIA "Būvrem". Līguma summa ar Pievienotās vērtības nodokli euro 588219,05 (Pieci simti astoņdesmit astoņi tūkstoši divi simti deviņpadsmit euro, 05 centi). Objektā tiks izveidoti grupu dzīvokļi personām ar garīga rakstura traucējumiem. 
 
 
‌‌

Iesūtīts: 01.03.2020 00:00
© 2008-2023 Madonas novads. Visas tiesības aizsargātas. Izgatavoja GlobalPro »
Datu privātuma politika · Sīkdatņu politika · Pielāgot sīkdatnes · Piekļūstamības paziņojums