31.08.2021.

Līdz administratīvi teritoriālajai refomai Madonas novada pašvaldībā projekta PuMPuRS aktivitātes tika īstenotas 12 skolās, pēc reformas tās būs jau 15 izglītības iestādes. 2020./2021.mācību gadā projekta ietvaros papildu individuālo konsultāciju un konsultatīvā atbalsta  saņemšanai tika sagatavoti 286 individuālā atbalsta plāni (145 - I semestrī, 141 - II semestrī), kas ļāvis sniegt individuālu atbalstu 181 skolēnam no 5.-12.klasei. No projekta PuMPuRS uzsākšanas līdz 31.08.2021. Madonas novada pašvaldība projekta aktivitātēm ir saņēmusi 344 875,46 euro, no kuriem 74 695,28 euro 2020./2021.mācību gada abos semestros kopā.
‌2020./2021.mācību gadā īpašs izaicinājums bija attālinātā mācību darba forma, arī individuālās konsultācijas mācību priekšmetos un konsultatīvais atbalsts sniegts attālināti. Pēc izmaiņām normatīvajos aktos no 05.02.2021. skolēniem ar priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas risku bija iespēja konsultācijas saņemt gan klātienē, gan attālināti. Atbalsta pasākumu īstenošana noritējusi ar mainīgām sekmēm, pievienoju nelielus fragmentus no tikai dažiem pedagogu izvērtējumiem:

 • ‌Attālinātajā mācību procesā zudusi motivācija mācīties un  konsultēties.
 • Lai gan meitene joprojām ļoti neregulāri vai vispār neapmeklēja individuālās konsultācijas, dažkārt tikai parādījās, bet tad aizgāja, ir jūtams solis pozitīvā virzienā, ir jūtams, ka mazliet sāk parādīties interese par mācību procesu un zināma pārliecība, ka kaut ko tomēr ir iespējams paveikt. Īpaši tas kļuva redzams decembra mēnesī, attālināto mācību laikā, kad vienaudžu ietekme mazinājās un jauniete, ģimenes atbalstīta, sāka vairāk pievērsties mācību darbam un pati jutās pārsteigta par paveikto.
 • Izglītojamās rakstura iezīmju dēļ (stūrgalvība, mazvērtības kompleksi), netika izmantotas visas plānotās nodarbības. Izglītojamā atzīst, ka labprātāk mācītos klātienes nodarbībās. Meitenei nav pietiekami apgūtas tehnoloģiju pielietošanas prasmes, kas apgrūtināja sazināšanos attālinātu mācību laikā.
 • Puisis apņēmīgi iesāka semestri, regulāri pieslēdzoties konsultācijām, jautājot un pat labā līmenī veicot nepieciešamos darbus. Diemžēl apņēmības pietika tikai vienam mēnesim, un  draugu ietekme šobrīd izrādījās spēcīgāka.  Pats nolēma, ka vieglāk būs palikt otru gadu kopā ar draugu. Labi, ka puisis grib mācības turpināt un cer, ka klātienes stundas viņu vairāk motivēs.
 • Darbs jāturpina, jāplāno atbalsts mācību stundu ietvaros, jo skolēnam nepieciešams pedagoga palīgs, lai stundās noturētu uzmanību un netraucētu sev un pārējiem skolēniem.
 • IAP izstrāde un ietverto atbalsta pasākumu īstenošana ir veicinājusi izglītojamā problēmsituāciju risināšanu. Meitenes vēlme sadarboties iepriekšējos semestros ir mazinājusi ar mācību darbu un skolas vidi saistītos riskus. Ir vērojama pozitīva dinamika saskarsmes jautājumos klases kolektīvā un saskarsmē ar vienaudžiem. Tiek meklētas iespējas kā izprast savas emocijas un jūtas, kas var būtiski ietekmēt adekvātu pašvērtējumu, vērtējot savas spējas, rakstura iezīmes un iespējas.
 • Meitene novērtēja iespēju konsultatīvajam atbalstam klātienē ar pedagogu, kas vecumposmam atbilstošā formā spēja rast kontaktu sarunās, kas saistītas ar emocionālām tēmām. Tomēr Covid-19 apstākļi un pašvadītā mācīšanās ietekmēja viņas emocionālo labizjūtu un motivāciju attīstīt savu talantu mākslā, kas bija motivējošs resurss dažādu problēmsituāciju risināšanā, tāpēc meitenei ir vēlams turpināt piedalīties atbalsta pasākumos, kas mazinātu sociālās vides un veselības risku.
Izglītības iestādēs:

 • Bērzaunes pamatskolā - bezmaksas pašizaugsmes programma jauniešiem. Biedrība “Jauniešu akadēmija “Pacelt Pasauli”” sadarbībā ar Madonas novada pašvaldību realizē projektu “ES ZINU, KURP ES EJU”, kura ietvaros tiek rīkots pilnībā apmaksāts pasākumu kopums, 20 Madonas novada 5. līdz 9.klašu grupas jauniešiem, lai veicinātu jauniešu izpratni par sava potenciāla, īpašību un talantu izmantošanu;  radītu ticību savām spējām un paaugstinātu pašapziņu; veidotu pozitīvu pašvērtējumu; attīstītu sadarbības un komunikācijas prasmes un palielinātu motivāciju mācīties. Vairāk ŠEIT
 • P‌raulienas pamatskolā - aktivitātes 2020./2021.mācību gada I semestrī


‌15.01.2021.

Madonas novada pašvaldībā projekta PuMPuRS aktivitātes tiek īstenotas 12 skolās, 2020./2021.mācību gada I semestrī projekta ietvaros papildu individuālās konsultācijas un konsultatīvo atbalstu saņēmuši 145 skolēni no 5.-12.klasei. No projekta PuMPuRS uzsākšanas Madonas novada pašvaldība projekta aktivitātēm I semestrī ir saņēmusi 29 311,57 euro. Šobrīd tiek īstenoti 7 jauniešu iniciatīvu projekti, kam piešķirts finansējums 32 200,00 euro apmērā, kopumā no projekta uzsākšanas 15 jaunatnes iniciatīvu projektu īstenošanai piešķirts finansējums 69 000,00 euro apmērā. Kopumā no projekta uzsākšanas brīža līdz 01.01.2021. dažādām ar priekšlaicīga mācību pārtraukšanas riska mazināšanu saistītām un preventīvām darbībām Madonas novada pašvaldība saņēmusi 283 687,45 euro.

12.10.2020.

Atskats uz projekta PuMPuRS aktivitātēm Madonas novada pašvaldībā

Prezentācija par projekta īstenošanas gaitu Madonas novadā

Dzelzavas pamatskolā

Lazdonas pamatskolā
‌26.02.2020.

PuMPuRS darbnīca pašvaldībā

Eiropas Savienības fondu darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.4.specifiskā atbalsta mērķa “Samazināt priekšlaicīgu mācību pārtraukšanu, īstenojot preventīvus un intervences pasākumus” projekta Nr.8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai”  ietvaros Madonas novada pašvaldībā notika darbnīca projektā iesaistīto skolu vadības pārstāvjiem, sociālā dienesta, bāriņtiesas, pašvaldības policijas, valsts policijas, jauniešu biedrību, kuras iesaistījušās  Projektā, un Izglītības pārvaldes pārstāvjiem, kā arī pašvaldības Projekta koordinatoram, lai akcentētu starpinstitūciju sadarbības nozīmīgumu un iespējamos risinājumus tās attīstībai. Darbnīcas norise ilga 4 stundas. Darbnīcas darba kārtība


Madonas novada pašvaldībā projekta PuMPuRS aktivitātes tiek īstenotas 12 skolās, 2019./2020.mācību gada I semestrī projekta ietvaros papildu individuālās konsultācijas un konsultatīvo atbalstu saņēmuši 123 skolēni no 5.-12.klasei. No projekta PuMPuRS uzsākšanas Madonas novada pašvaldība projekta aktivitātēm, tajā skaitā 9 jaunatnes iniciatīvu projektu īstenošanai, ir saņēmusi  191 905,22 euro.


19.12.2019.

‌‌Vairāk nekā 20 000 skolēnu visā Latvijā saņēmuši projekta PuMPuRS* atbalstu, lai nepārtrauktu mācības pirms laika

Kopš 2017. gada Latvijā tiek īstenots Eiropas Sociālā fonda projekts PuMPuRS* ar mērķi – samazināt to skolēnu skaitu, kuri priekšlaicīgi pamet mācības. Laika posmā no projekta sākuma līdz 2019. gada beigām projektā PuMPuRS ir iesaistījušās vairāk nekā 500 izglītības iestādes. Šajā laika posmā kopumā izveidoti virs 30 000 Individuālā atbalsta plānu**. To ietvaros sniegts atbalsts skolēniem ar identificētiem mācību pārtraukšanas riskiem.

Izglītības iestāžu darbinieki, kuri ikdienā strādā ar projektā iesaistītajiem skolēniem norāda, ka lielai daļai jauniešu ir uzlabojies psihoemocionālais stāvoklis – šie skolēni ir sākuši justies drošāk, kas savukārt viņiem palīdz celt pašapziņu un iekļauties vienaudžu kolektīvā.

Projekta ietvaros no 2019.gada septembra līdz 2020.gada februārim tiek veikts projekta Starpposma pētījums***, lai noskaidrotu ietekmi un sasniegtos rezultātus attiecībā uz priekšlaicīgu mācību pārtraukšanu. Starpposma pētījuma ietvaros uz šo brīdi ir veiktas trīs apjomīgas aptaujas – pašvaldībās (aptaujā piedalījās 64 pašvaldību pārstāvji), izglītības iestādēs (936 izglītības iestāžu pārstāvji), kā arī veikta skolēnu vecāku aptauja, kurā piedalījās 2004 vecāki, un lielākā daļa, vairāk nekā 80% visās aptaujāto grupās, atzīst, ka projekta PuMPuRS ietekme ir ļoti nozīmīga un sniedz būtisku atbalstu skolēniem.

Aplūkojot izglītības iestāžu dinamiku, kas iesaistījušās projektā līdz 2019.gada jūlijam, secināms, ka iesaistīto iestāžu skaits kopš projekta sākuma 2017.gada I semestrī ir pieaudzis 2.6 reizes, no 163 izglītības iestādēm 2017.gada II semestrī līdz 438 izglītības iestādēm 2019.gada jūlijā. Svarīgi minēt, ka pēdējo trīs mēnešu laikā, projekta īstenošanas piektajā semestrī (2019.gada septembris, oktobris un novembris), papildu jau projektā esošajām izglītības iestādēm, atbalstu skolēniem sniedz vēl 90 izglītības iestādes, kas ļauj palīdzēt mazināt dažādus riskus – vēl 6409 skolēniem, kas mācās šajās izglītības iestādēs. Kopumā projekta atbalstu līdz šim brīdim ir saņēmuši vairāk nekā 20 000 skolēnu.

Visbiežāk, projekta ietvaros sniegtais atbalsts ir saistīts ar dažāda veida konsultācijām – gan mācību priekšmetu konsultācijas, gan konsultatīvais atbalsts no dažādiem iesaistītajiem speciālistiem, piemēram, skolas psihologs, sociālais pedagogs, klases audzinātājs, u.c. 2018./2019.m.g. konsultācijas un konsultatīvais atbalsts veidoja gandrīz 4/5 daļas, jeb 74% no individuālā atbalsta pasākumiem kopā. Otra atbalsta pasākumu grupa, ko saņem mērķa grupas izglītojamie - ekonomiskais atbalsts, kā ietvaros skolēniem tiek apmaksātas sabiedriskā transporta izmaksas nokļūšanai uz un no mācības iestādes, ēdināšana, naktsmītnes, individuālie mācību līdzekļi un u.c.

2018./2019.m.g kopumā psihologi projektā iesaistītajās izglītības iestādēs ir snieguši atbalstu 17 063 stundu garumā (12 053h Vispārizglītojošās izglītības iestādēs, 5010h – Valsts profesionālās izglītības iestādēs), konsultatīvo atbalstu 2018./2019.mācību gadā no sociālā pedagoga skolēni saņēmuši vairāk nekā 12 000 stundu garumā (10 053 h Vispārizglītojošās izglītības iestādes; 2134 h Valsts profesionālās izglītības iestādēs).

Aplūkojot mācību priekšmetus, kuros skolēniem sniegts atbalsts 2018./2019.mācību gada II semestrī - augšgalā gan Vispārizglītojošās, gan Profesionālās izglītības iestādēs ir matemātika, ar tajā pavadītām, kopumā 52 874 konsultāciju stundām. Otrā vieta sniegto konsultāciju stundu skaita ziņā – latviešu valoda. Tajā skolēni un priekšmeta pedagogi pavadījuši 25 823 stundas. Trešā vieta – angļu valodas konsultācijām – tajās kopumā pavadītas 11 647 stundas.

Visbiežāk minētais risks, kas kļuvis par iemeslu skolēna iesaistīšanai projektā – ar mācību vidi un izglītības iestādi saistīts risks (74% no visiem atbalsta pasākumiem saistīti ar šo risku grupu), kas sevī ietver – grūtības mācību satura apguvē (48.4%), zemus mācību sasniegumus (17%), iekavētā mācību satura apguvi(15.2%), uzvedības problēmas (4.1%), valodas barjera(3.6%), neattaisnoti mācību kavējumi (3%).

Otra risku grupa, kas visbiežāk tiek norādītā par pamatu atbalsta sniegšanai – ekonomiskie riski (21% no visiem atbalsta pasākumiem). Ekonomiskie riski lielākoties saistīti ar nepietiekamiem finansiālajiem resursiem pamatvajadzību nodrošināšanai, apgrūtinātu nokļūšanu izglītības iestādē, nespēju ģimenē nodrošināt individuālo mācību līdzekļus u.c.

Visbiežāk Sociālās vides un veselības risku grupā, kas sastāda 5% no visiem atbalsta pasākumiem, tiek minēti tādi riski kā invaliditāte(16.1%), speciālās vajadzības(16.1%), slims vecāks vai cits tuvinieks (13.5%), kā arī grūtniecība un/vai mazs bērns(10.7%). Ar ģimeni saistītie riski visbiežāk tiek skaidroti ar konfliktējošām attiecībām skolēna ģimenē(20.3%), kā arī vecāku atbalsta trūkumu mācību procesā(14.3%), vecāku darbs citā pilsētā/valstī(13.1.%), kā arī vecāku atkarības problēmas(8.4%).

Kā atzīst vecāki, kuru bērni ir iesaistīti projektā un saņem atbalstu – dalība projektā palīdz bērnam uzlabot sekmes un apgūt mācību vielu, tāpat daļa vecāku norāda, ka komunikācija par projekta aktivitātēm ar bērniem ir pozitīvi iespaidojusi kopējo komunikāciju ar bērnu vai aizbilstamo.

Projekta ietvaros skolēni var iesaistīties arī Jaunatnes iniciatīvu projektos, kas, izmantojot dažādas neformālās izglītības aktivitātes, palīdz uzrunāt un atbalstīt priekšlaicīga mācību pārtraukšanas riska grupas jauniešus. Šobrīd, tuvojoties gada izskaņai, jau ir apstiprināti 176 Jaunatnes iniciatīvu projekti un tie tiek īstenoti 52 pašvaldībās. Nākamā Jaunatnes iniciatīvu projektu konkursu kārta tiek plānota 2020.gada februārī.

* PuMPuRS – Izglītības kvalitātes valsts dienesta īstenotais Eiropas Sociālā fonda projekts Nr.8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai”. Projekta īstenošana notiek visos Latvijas reģionos laika posmā no 2017. gada 15. marta līdz 2022. gada 31. decembrim, ar mērķi samazināt priekšlaicīgu mācību pārtraukšanu, īstenojot preventīvus un intervences pasākumus.

** Individuālā PMP riska mazināšanas plāns (IAP) – indivīda specifiskajām problēmām atbilstošs atbalsta vai intervences pasākuma plāns, kas ir saskaņots gan ar izglītojamo, gan ar viņa likumiskajiem pārstāvjiem, un ietver individuālā plāna izstrādi izglītojamajam, speciālistu, piemēram, psihologa, sociālā pedagoga, skolotāja palīga, logopēda u.c. konsultācijas t.sk. atbalstu krīzes situācijā, skolas brīvlaikos, papildu konsultācijas mācību priekšmetos.

*** Starpposma pētījums – Eiropas Sociālā fonda projekta Nr.8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” ietekmes pušu iesaistes, informētības un starprezultātu novērtējuma pētījums, ko veic SIA “Dynamic University”, sadarbībā ar SIA “Publiskās identitātes grupa” un kopumā aptver 27 mēnešus no visa projekta norisei paredzētā perioda (kopumā 69 mēneši).


Informāciju sagatavoja:

Liene Bērziņa E-pasta adrese: liene.berzina@834.ikvd.gov.lv Mob. tālr. nr.: 28670057 www.pumpurs.lv https://www.facebook.com/pumpurs.lv/

‌***

‌2017.gada 1.oktobrī

‌Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 8.3.4. specifiskā atbalsta mērķa "Samazināt priekšlaicīgu mācību pārtraukšanu, īstenojot preventīvus un intervences pasākumus" ietvaros Madonas novada pašvaldība 2017.gada 26.septembrī ar Izglītības kvalitātes valsts dienestu ir noslēgusi sadarbības līgumu Nr.P6-13/51 par sadarbību Eiropas Sociālā fonda projekta “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” (projekta Nr.8.3.4.0/16/I/001) īstenošanā un realizēšanā. Projekts tiks īstenots līdz 2022.gada 31.decembrim ar mērķi samazināt bērnu un jauniešu priekšlaicīgu mācību pārtraukšanu, īstenojot preventīvus un intervences pasākumus piecu Madonas novada pašvaldības izglītības iestāžu izglītojamiem no 5. līdz 12.klasei.

Priekšlaicīga mācību pamešana nelabvēlīgi ietekmē turpmāko dzīvi un nodarbinātību, palielina sociālās atstumtības un nabadzības risku. Tādēļ projekta laikā paredzēts ieviest Latvijas vispārējā izglītībā un profesionālajā izglītībā sistēmisku atbalstu priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas risku samazināšanai. Projekts veicina ilgtspējīgas sadarbības sistēmas veidošanu starp pašvaldību, skolu, pedagogiem un vecākiem, lai laikus identificētu bērnus un jauniešus ar risku pārtraukt mācības un sniegtu viņiem personalizētu atbalstu. Tiks sniegts gan individuālais materiālais un konsultatīvais atbalsts izglītojamiem ar priekšlaicīgu mācību pārtraukšanas risku, gan sistēmiskais atbalsts riska grupas identificēšanai un uzskaitei, atbalstošas mācību vides izveidošanai, pedagogu profesionālajai pilnveidei un jauniešu iniciatīvu projektiem.

Šajā projektā iesaistītas Madonas pilsētas vidusskola, Madonas Vakara un neklātienes vidusskola, Degumnieku pamatskola, Kalsnavas pamatskola un Lazdonas pamatskola. Projektā novadā paredzēts iesaistīt 51 skolēnu. Speciālisti ieteiks katram riska grupas skolēnam individuāli nepieciešamo atbalstu, lai sekmīgi iekļautos izglītības apguvē. Šobrīd ir uzsākts darbs pie individuālo plānu sagatavošanas. Par projekta līdzekļiem tiks apmaksāts pedagogu vai citu speciālistu darbs. Projektā ir paredzēta arī finansiāls atbalsts sociālo problēmu risināšanai. Madonas novada pašvaldībai 2017./2018.mācību gada I.semestrī paredzētais finansējums ir 22 292,95 euro.

 Madonas novada pašvaldība, 2017.gada 26.septembrī noslēdzot sadarbības līgumu Nr.P6-13/5, ir iesaistījusies Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.4. specifiskā atbalsta mērķa “Samazināt priekšlaicīgu mācību pārtraukšanu, īstenojot preventīvus un intervences pasākumus” projekta Nr.8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” īstenošanā.


‌(aktualizēts 14.10.2021.)

Projekta īstenotājs

 

Izglītības kvalitātes valsts dienests

Projekta sadarbības partneris

Ø  Latvijas pašvaldības;

Ø  Valsts profesionālās izglītības iestādes

Projekta mērķis

Samazināt priekšlaicīgu mācību pārtraukšanu, īstenojot preventīvus un intervences pasākumus vispārējās izglītības un profesionālās izglītības iestāžu izglītojamiem.

Projekta īstenošanas laiks

16.03.2017.–31.12.2023.

Projekta mērķgrupa

1.–12. klases vispārizglītojošo programmu skolēni;

1.–4. kursa profesionālās izglītības programmu audzēkņi.

Projektā sniegtais atbalsts

Ø  Konsultācijas (pedagogs, psihologs, sociālais pedagogs, pedagoga palīgs, speciālās izglītības pedagogs, surdotulks, asistents, ergoterapeits);

Ø  Kompensācija par:

 • sabiedriskā transporta biļetēm (starppilsētu, starpnovadu);
 • naktsmītnēm;
 • ēdināšanu;
 • individuālās lietošanas priekšmetiem;
 • speciālo transportu.

Projektā iesaistītās novada skolas

 • Madonas pilsētas vidusskola (no 01.11.2017.);
 • Madonas Vakara un neklātienes vidusskola (no 01.11.2017. līdz 31.05.2018.);
 • Kalsnavas pamatskola (no 01.11.2017.);
 • Lazdonas pamatskola (no 01.12.2017.);
 • Degumnieku pamatskola (no 01.11.2017.);
 • Bērzaunes pamatskola (no 01.09.2018.);
 • Vestienas pamatskola (no 01.09.2018.);
 • Kusas pamatskola (no 01.01.2019.);
 • Lubānas vidusskola (no 01.01.2019.);
 • Andreja Eglīša Ļaudonas vidusskola (no 01.01.2019.);
 • Mētrienas pamatskola (no 01.01.2019. līdz 31.05.2019.);
 • Barkavas pamatskola (no 01.01.2019.);
 • Praulienas pamatskola (no 01.09.2019.);
 • Liezēres pamatskola (no 01.09.2019.);
 • Dzelzavas pamatskola (no 01.09.2019.);
 • Cesvaines vidusskola (no 01.09.2019.);
 • Meirānu Kalpaka pamatskola (no 01.09.2019. līdz 30.06.2021.);
 • Ērgļu vidusskola (no 01.09.2021.)

Projekta īstenošanas pamats

Ministru kabineta 12.07.2016. noteikumi Nr. 460 “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.4. specifiskā atbalsta mērķa “Samazināt priekšlaicīgu mācību pārtraukšanu, īstenojot preventīvus un intervences pasākumus” īstenošanas noteikumi

Finansējums

Specifiskajam atbalstam plānotais kopējais attiecināmais finansējums ir 39 812 376 euro, tai skaitā Eiropas Sociālā fonda finansējums 33 840 519 euro un valsts budžeta finansējums 5 971 857 euro.

Kontaktinformācija novadā

Gundega Puķīte

Tālrunis 64860570

E-pasts gundega.pukite@madona.lv

Kontaktinformācija Izglītības kvalitātes valsts dienestā

Tālrunis 28684847

E-pasts pmp@ikvd.gov.lv

Plašāka informācija par projektu

https://ikvd.gov.lv/esf-projekts/

www.pumpurs.lv

https://www.facebook.com/pumpurs.lv/

 

Projekta koordinatore Madonas novada pašvaldībā ir Gundega Puķīte (tālrunis 64860570, elektroniskā pasta adrese gundega.pukite@madona.lv).

 

Vairāk informācijas par projektu www.pumpurs.lv.

 
© 2008-2024 Madonas novads. Visas tiesības aizsargātas. Izgatavoja GlobalPro »
Datu privātuma politika · Sīkdatņu politika · Pielāgot sīkdatnes · Piekļūstamības paziņojums