MADONAS NOVADA PAŠVALDĪBAS DOMES SĒDE

2023. gada 29. jūnijā
Ievietots: 05/07/2023 plkst. 10:21
Labots: 05/07/2023 plkst. 10:33
Nr.p.k.Lēmuma Nr.JautājumsZiņotājs
1359Par nekustamā īpašuma “Palejas”, Kalsnavas pagasts, Madonas novads, nostiprināšanu zemesgrāmatā un nodošanu atsavināšanaiAigars Šķēls
2360Par zemes vienības Kalsnavas pagastā, Madonas novadā, nostiprināšanu zemesgrāmatā un nodošanu atsavināšanai, rīkojot izsoliAigars Šķēls
3361Par nekustamā īpašuma “Mežmaliņas”, Kalsnavas pagasts, Madonas novads nostiprināšanu zemesgrāmatā un nodošanu atsavināšanaiAigars Šķēls
4362Par zemes vienības Zaļumi 3, Barkavas pagastā, Madonas novadā, ieskaitīšanu rezerves zemes fondāAigars Šķēls
5363Par nekustamā īpašuma Aronas iela 8-27, Sauleskalns, Bērzaunes pagasts, Madonas novads, nodošanu atsavināšanaiAigars Šķēls
6364Par nekustamā īpašuma “Griezes”, Sarkaņu pagasts, Madonas novads nostiprināšanu zemesgrāmatā un nodošanu atsavināšanaiAigars Šķēls
7365Par nekustamā īpašuma “Liepāres 1”, Aronas pagasts, Madonas novads, nostiprināšanu zemesgrāmatā un nodošanu atsavināšanaiAigars Šķēls
8366Par nekustamā īpašuma “Masīvs 5-141, zemes gabals Nr. 17”, Aronas pagasts, Madonas novads, nostiprināšanu zemesgrāmatā un nodošanu atsavināšanaiAigars Šķēls
9367Par pašvaldības nekustamo īpašumu Aronas pagastā, Madonas novadā nostiprināšanu zemesgrāmatāAigars Šķēls
10368Par zemes ierīcības projekta nosacījumu apstiprināšanu zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7007 001 0042, Cesvainē, Madonas novadā, sadalīšanai
Pielikums
Aigars Šķēls
11369Par zemes ierīcības projekta nosacījumu apstiprināšanu zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7054 005 0031 Ērgļu pagastā, Madonas novadā sadalīšanai
Pielikums
Aigars Šķēls
12370Par zemes ierīcības projekta izstrādes nosacījumu apstiprināšanu savstarpējo robežu pārkārtošanai starp zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem 7001 001 0533 un 7001 001 0991Aigars Šķēls
13371Par finansējuma piešķiršanu Lazdonas pamatskolas salidojuma organizēšanaiAgris Lungevičs
14372Par Latvijas Republikas zemessardzes 2. Vidzemes brigādes 26. kājinieku bataljona atbrīvošanu no telpu nomas maksasAgris Lungevičs
15373Par finanšu līdzekļu piešķiršanu lietota riteņtraktora un aprīkojuma iegādeiAgris Lungevičs
16374Par finansējuma piešķiršanu Ērgļu apvienības pārvaldei Ērgļu disku golfa laukuma “Skolas trase” grozu un aprīkojuma iegādeiAgris Lungevičs
17375Par finansējuma piešķiršanu Ērgļu apvienības pārvaldes Īpašumu uzturēšanas nodaļai Oškalna ielas trotuāra atjaunošanaiAgris Lungevičs
18376Par finansējuma piešķiršanu Ērgļu apvienības pārvaldes R. Blaumaņa memoriālajam muzejam “Braki” jaunas mājas lapas izveideiAgris Lungevičs
19377Par finansējuma piešķiršanu Ērgļu apvienības pārvaldes Īpašumu uzturēšanas nodaļai sadzīves kanalizācijas izbūvei Pļaviņu ielā, ĒrgļosAgris Lungevičs
20378Par finansējuma piešķiršanu gājēju infrastruktūras attīstīšanai ĻaudonāAgris Lungevičs
21379Par pašvaldības nekustamā īpašuma Toces iela 10-10, Ļaudona, Ļaudonas pagasts, Madonas novads, atsavināšanu, rīkojot izsoli
Pielikums
Agris Lungevičs
22380Par finansējuma piešķiršanu Ļaudonas pagasta pārvaldei automašīnas iegādei pārvaldes vajadzībāmAgris Lungevičs
23381Par pašvaldības nekustamā īpašuma “Pumpuri 3”-8, Liezēres pagasts, Madonas novads, atsavināšanu, rīkojot izsoli
Pielikums
Agris Lungevičs
24382Par finansējuma piešķiršanu āra apgaismojuma remontam Dzelzavas muižas teritorijāAgris Lungevičs
25383Par finansējuma piešķiršanu Kusas sporta infrastruktūras labiekārtošanaiAgris Lungevičs
26384Par Madonas novada pašvaldības 2023. gada budžeta grozījumiem
Pielikums 1 Pielikums 2 Pielikums 3
Agris Lungevičs
27385Par projekta Nr. 8.1.2.0 “Vispārējās izglītības iestāžu mācību vides uzlabošana Madonas novadā” būvniecības izmaksām objektam “Madonas pilsētas vidusskolas ēku kompleksa un stadiona pārbūve”Agris Lungevičs
28386Par lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu un darba uzdevuma apstiprināšanu teritorijas plānojuma grozījumiem nekustamajā īpašumā
Pielikums 1 Pielikums 2
Agris Lungevičs
29387Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7046 008 0174, Bērzaunes pagastā, Madonas novadā, sadalīšanu
Pielikums
Agris Lungevičs
30388Par zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem 7054 008 0241 un 7054 008 0668, Ērgļu pagastā, Madonas novadā, apvienošanu
Pielikums
Agris Lungevičs
31389Par finansējuma piešķiršanu Meirānu Tautas nama dūmeņa remontamAgris Lungevičs
32390Par pašvaldības kustamās mantas – trīs traktoru un automašīnas atsavināšanu, nosacīto cenu un izsoles noteikumu apstiprināšanu
Pielikums 1 Pielikums 2 Pielikums 3 Pielikums 4
Agris Lungevičs
33391Par finanšu līdzekļu piešķiršanu autobusa pieturas nojumes uzstādīšanai Parka ielā, LubānāAgris Lungevičs
34392Par finansējuma piešķiršanu logu un durvju nomaiņai Jāņukalna tautas namā, Jāņukalnā, Kalsnavas pagastāAgris Lungevičs
35393Par nekustamā īpašuma “Rubīni”, Kalsnavas pagasts, Madonas novads, atsavināšanuAgris Lungevičs
36394Par nekustamā īpašuma “Kalna Oši”, Sarkaņu pagasts, Madonas novads, atsavināšanuAgris Lungevičs
37395Par finansējuma piešķiršanu Dzelzavas pagasta grants autoceļu uzturēšanaiAgris Lungevičs
38396Par finansējuma piešķiršanu lietus ūdens kanalizācijas montāžai un bruģa seguma ieklāšanai Jaunatnes ielā 1, Ozolos, Liezēres pagastā, Madonas novadāAgris Lungevičs
39397Par dāvinājuma pieņemšanuAgris Lungevičs
40398Par finansējuma piešķiršanu Lubānas pirmsskolas izglītības iestādei “Rūķīši”Agris Lungevičs
41399Par Madonas novada pašvaldības vispārējās izglītības iestādes “Lubānas vidusskola” vidējo izglītības posmuAgris Lungevičs
42400Par Madonas novada pašvaldības vispārējās izglītības iestādes “Ērgļu vidusskola” vidējo izglītības posmuAgris Lungevičs
43401Par Bērnu un jauniešu sporta skolas internāta nodošanu Madonas vidusskolaiAgris Lungevičs
44402Par finansējuma piešķiršanu sporta inventāra nodrošinājumam Madonas novada pašvaldības vispārizglītojošajām skolām
Pielikums 1 Pielikums 2
Agris Lungevičsx
45403Par finansējuma piešķiršanu jauniešu iniciatīvu projekta “Kontakts Madonas novadā” realizācijaiAgris Lungevičs
46404Par [..] iesniegumuAgris Lungevičs
47405Par finansējuma piešķiršanu “Mārcienai 810” svētku pasākumu rīkošanaiAgris Lungevičs
48406Par finansiālu atbalstu grāmatas “Aleksandra Kalniņa dienasgrāmatas” izdošanaiAgris Lungevičs
49407Par finansiālu atbalstu mākslas plenēra organizēšanai Vestienas pagastāAgris Lungevičs
50408Par transporta piešķiršanu LELB Madonas draudzeiAgris Lungevičs
51409Par finansiālu atbalstu M. Bārbales grāmatas “Aiz loga putna spārns” izdošanaiAgris Lungevičs
52410Par finansiālu atbalstu grāmatas “Visa Madona dejo” izdošanuAgris Lungevičs
53411Par finansējuma piešķiršanu izstādes “VIŅAS ZIEMEĻU SAUCIENS” organizēšanaiAgris Lungevičs
54412Par Madonas novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr. 10 “Maznodrošinātas mājsaimniecības ienākumu slieksnis Madonas novadā ” izdošanu
Pielikums 1 Pielikums 2
Agris Lungevičs
55413Par Madonas novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr. 11 “Papildu sociālās palīdzības pabalsti Madonas novadā” izdošanu
Pielikums 1 Pielikums 2
Agris Lungevičs
56414Par mobilā bariatriskā elektriskā pacēlāja iegādi Ļaudonas pansionātamAgris Lungevičs
57415Par finansējuma piešķiršanu speciālistam izīrējamas telpas remontam Rūpniecības iela 20-2Agris Lungevičs
58416Par grozījumiem Madonas novada pašvaldības domes 29.09.2022. lēmumā Nr. 653 “Par Madonas novada pašvaldības maksas pakalpojumu cenrāžu apstiprināšanu”-Agris Lungevičs 419 Par finansējumu piešķiršanu izpirkšanai no SEB līzinga nomātai automašīnai PEUGEOT TRAVELLER Active 2.0 L2 BlueHDi 150 hp Madonas novada, Cesvaines apvienības pārvaldeiAgris Lungevičs
59417Par Madonas novada pašvaldības 2022. gada publisko pārskatu
Pielikums
Uģis Fjodorovs
60418Par finansējuma piešķiršanu Barkavas Īpašumu uzturēšanas nodaļai lapu pūtēja iegādeiAigars Šķēls
61419Par finansējumu piešķiršanu izpirkšanai no SEB līzinga nomātai automašīnai PEUGEOTxVilnis Špats
62420Par finansējumu sadarbības braucienam uz FrancijuDaiga Torstere
63421Par valsts autoceļa V884 posma pārņemšanu Lazdonas pagastā, Madonas novadāRamona Vucāne
64422Par Gitas Lancmanes atbrīvošanu no Madonas pilsētas pirmsskolas izglītības iestādes “Priedīte” vadītāja amataSolvita Seržāne
65423Par Kalsnavas pamatskolas direktora amata konkursa nolikuma apstiprināšanu
Pielikums
Solvita Seržāne
66424Par grozījumiem Madonas novada pašvaldības domes 20.04.2022. lēmumā Nr. 235 “Par atbalstāmo specialitāšu saraksta apstiprināšanu pašvaldības stipendiju un studiju maksas piešķiršanai”Solvita Seržāne
67425Par Madonas novada Attīstības programmas 2022.-2028. gadam investīciju plāna aktualizācijuAgris Lungevičsx
Pielikums
Agris Lungevičs
68426Par 2023. gada prioritārā investīciju projekta “Ēkas Augusta Saulieša iela 9, Cesvainē, telpu vienkāršotā atjaunošana” īstenošanuVilnis Špats
69427Par Madonas novada pašvaldības investīciju projekta “Pašvaldības autoceļa Ozolu ielā, DzelzavāSandis Kalniņš
70428Par autoceļa reģistrēšanu Dzelzavas pagasta autoceļu reģistrā
Pielikums
Sandis Kalniņš
© 2008-2024 Madonas novads. Visas tiesības aizsargātas. Izgatavoja GlobalPro »
Datu privātuma politika · Sīkdatņu politika · Pielāgot sīkdatnes · Piekļūstamības paziņojums