MADONAS NOVADA PAŠVALDĪBAS DOMES SĒDE

2023. gada 31. maijā
Ievietots: 09/06/2023 plkst. 08:52
Labots: 09/06/2023 plkst. 09:07
Nr.p.k.Lēmuma Nr.JautājumsZiņotājs
1266Par Inas Gutānes iecelšanu Lubānas pirmsskolas izglītības iestādes “Rūķīši” vadītājas amatāUģis Fjodorovs
2267Par Madonas pilsētas vidusskolas direktora amata konkursa nolikuma apstiprināšanu
Pielikums
Valda Kļaviņa
3268Par Madonas pilsētas pirmsskolas izglītības iestādes “Priedīte” vadītāja amata konkursa nolikuma apstiprināšanu
Pielikums
Valda Kļaviņa
4269Par Madonas novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr. 6 “Grozījumi Madonas novada pašvaldības 31.08.2022. saistošajos noteikumos Nr. 33 “Kārtība, kādā tiek segti braukšanas izdevumi izglītojamajiem Madonas novadā”” apstiprināšanu
Pielikums 1 Pielikums 2
Valda Kļaviņa
5270Par Madonas novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr. 7 “Grozījumi Madonas novada pašvaldības 2021. gada 21. decembra saistošajos noteikumos Nr. 21 “Pirmsskolas vecuma bērnu reģistrācijas, uzņemšanas, atskaitīšanas un diennakts uzraudzības pakalpojuma sniegšanas kārtība Madonas novada pašvaldības izglītības iestādēs, kas īsteno pirmsskolas izglītības programmas”” apstiprināšanu
Pielikums 1 Pielikums 2
Valda Kļaviņa
6271Par pašvaldības nekustamā īpašuma nodošanu bezatlīdzības lietošanā Biedrībai “Pilnīgs kosmoss”
Pielikums
Aigars Šķēls
7272Par nekustamā īpašuma “Ķoģi”, Ļaudonas pagasts, Madonas novads, nostiprināšanu zemesgrāmatā un nodošanu atsavināšanaiAigars Šķēls
8273Par nekustamā īpašuma Draudzības iela 8-4, Jaunkalsnava, Kalsnavas pagasts, Madonas novads, nodošanu atsavināšanaiAigars Šķēls
9274Par nekustamā īpašuma Ceriņu iela 2-9, Jaunkalsnava, Kalsnavas pagasts, Madonas novads, nodošanu atsavināšanaiAigars Šķēls
10275Par nekustamā īpašuma Rūpniecības iela 51A-5, Madona, Madonas novads, nodošanu atsavināšanaiAigars Šķēls
11276Par zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem 7086 010 0064 un 7086 010 0071, Praulienas pagastā, Madonas novadā, apvienošanuAigars Šķēls
12277Par dzīvokļa īpašuma Dārza iela 12-4, Lazdona, Lazdonas pagasts, Madonas novads, nodošanu atsavināšanai, rīkojot izsoliAigars Šķēls
13278Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7086 011 0046, kas atrodas Praulienas pagastā, Madonas novadā, platības precizēšanu
Pielikums
Aigars Šķēls
14279Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanu jaunveidotajām zemes vienībām nekustamajā īpašumā “Kalna Sikšņi”, Madonā, Madonas novadā
Pielikums 1 Pielikums 2
Aigars Šķēls
15280Par Rezerves zemes fondā ieskaitītām zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem 7013 005 0114 un 7013 005 0116 Lubānā, Madonas novadāAigars Šķēls
16281Par rezerves zemes fondā ieskaitītu zemes vienību Jaunā ielā 6, Lubānā, Madonas novadāAigars Šķēls
17282Par Rezerves zemes fondā ieskaitītu zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 7070 013 0150 Ļaudonas pagastā, Madonas novadāAigars Šķēls
18283Par atzinuma sniegšanu Nacionālā kultūras mantojuma pārvaldei - Par Sauleskalna pilskalna (Vezeles kalna) iekļaušanu Pieminekļu sarakstāAigars Šķēls
19284Par darba tiesisko attiecību turpināšanu ar Madonas novada pašvaldības izpilddirektoru un iecelšanu amatā uz pieciem gadiemZigfrīds Gora
20285Par nekustamā īpašuma “Pavāri”, Cesvaines pagasts, Madonas novads, atsavināšanuAigars Šķēls
21286Par nekustamā īpašuma Gaiziņa iela 4A-16, Bērzaune, Bērzaunes pagasts, Madonas novads, atsavināšanuAigars Šķēls
22287Par nekustamā īpašuma “Vilkanči”, Ošupes pagasts, Madonas novads atsavināšanuAigars Šķēls
23288Par nekustamā īpašuma Aronas iela 2-18, Sauleskalns, Bērzaunes pagasts, Madonas novads, atsavināšanuAigars Šķēls
24289Par nekustamā īpašuma Strauta iela 1, Jāņukalns, Kalsnavas pagasts, Madonas novads, atsavināšanuAigars Šķēls
25290Par nekustamā īpašuma “Vientuļi”, Ļaudonas pagasts, Madonas novads, atsavināšanuAigars Šķēls
26291Par nekustamā īpašuma Stacijas iela 6, Lubāna, Madonas novads, atsavināšanuAigars Šķēls
27292Par nekustamā īpašuma “Priedkalnītes”, Sausnējas pagasts, Madonas novads, atsavināšanuAigars Šķēls
28293Par nekustamā īpašuma “Vecais pagasta nams” – 3, Jāņukalns, Kalsnavas pagasts, Madonas novads, atsavināšanuAigars Šķēls
29294Par nekustamā īpašuma Augu iela 16-2, Madona, Madonas novads, atsavināšanuAigars Šķēls
30295Par nekustamā īpašuma “Dzērvenīte”, Indrānu pagasts, Madonas novads, atsavināšanu, rīkojot izsoli
Pielikums
Aigars Šķēls
31296Par nekustamā īpašuma “Putnu ferma 7”, Barkavas pagasts, Madonas novads, atsavināšanu, rīkojot izsoli ar pretendentu atlasi
Pielikums
Aigars Šķēls
32297Par pašvaldības nekustamā īpašuma Vesetas iela 10-20, Jaunkalsnava, Kalsnavas pagasts, Madonas novads, atsavināšanu, rīkojot izsoli
Pielikums
Aigars Šķēls
33298Par pašvaldības nekustamā īpašuma Vesetas iela 10-6, Jaunkalsnava, Kalsnavas pagasts, Madonas novads, atsavināšanu, rīkojot izsoli
Pielikums
Aigars Šķēls
34299Par pašvaldības nekustamā īpašuma Avotu iela 9-6, Madonas, Madonas novads, atsavināšanu, rīkojot izsoli
Pielikums
Aigars Šķēls
35300Par nekustamā īpašuma “Mazie Skubi”, Praulienas pagasts, Madonas novads, atsavināšanu, rīkojot izsoli ar pretendentu atlasi
Pielikums
Aigars Šķēls
36301Par pašvaldības nekustamā īpašuma Kalna iela 1-13, Jaunkalsnava, Kalsnavas pagasts, Madonas novads, atsavināšanu, rīkojot izsoli
Pielikums
Aigars Šķēls
37302Par telpu Oskara Kalpaka ielā 4, Lubānā, Madonas novadā nomas tiesību izsoli
Pielikums
Aigars Šķēls
38303Par finansējuma piešķiršanu skaņu aparatūras iegādei Ērgļu vidusskolaiZigfrīds Gora
39304Par pašvaldības pārvaldībā esošo telpu un teritoriju izmantošanu 6. Latvijas Lauku kopienu parlamenta noriseiZigfrīds Gora
40305Par pašvaldības autoceļa “Nr.136; Lauteres kultūras nams – Saulrieti” precizēšanu
Pielikums
Aigars Šķēls
41306Par finansējuma piešķiršanu grants ceļa remontam Sarkaņu pagastāAigars Šķēls
42307Par finansējuma piešķiršanu ceļa dubultās virsmas apstrādei LauterēAigars Šķēls
43308Par Madonas novada pašvaldības 2022. gada konsolidētā pārskata apstiprināšanuZigfrīds Gora
44309Par pašvaldības telpu nodošanu bezatlīdzības lietošanā nodibinājumam “Latvijas Evaņģēliski luteriskās Baznīcas Diakonijas centrs”Zigfrīds Gora
45310Par 2023. gada prioritārā investīciju projekta “Kultūras nama pārbūve Tilta ielā 14, Lubānā, Madonas novadā” īstenošanuZigfrīds Gora
46311Par finansējuma piešķiršanu Dzelzavas apvienotajai virtuveiZigfrīds Gora
47312Par papildus finansējuma piešķiršanu Dzelzavas pamatskolas telpu kosmētiskajiem remontdarbiemAigars Šķēls
48313Par finansējuma piešķiršanu Aronas pagasta pārvaldei Birānu tilta apkārtnes sakopšanaiAigars Šķēls
49314Par SIA “Madonas ūdens” pamatkapitāla palielināšanuAigars Šķēls
50315Par grozījumiem 27.04.2023. Madonas novada pašvaldības domes sēdes lēmumā Nr. 255 “Par ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanu Madonas novada Ērgļu apvienības Jumurdas un Sausnējas ciemos”Aigars Šķēls
51316Par galvojuma sniegšanu sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “Cesvaines siltums” aizdevumam kurināmā iegādeiAigars Šķēls
52317Par galvojuma sniegšanu sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “Madonas Siltums” aizdevumam kurināmā iegādeiAigars Šķēls
53318Par finansējumu projektam Nr.LVIII-060 “Kultūrvēsturiskā mantojuma vērtību stiprināšana”Zigfrīds Gora
54319Par izmaksu piešķiršanu Madonas biznesa attīstības centra ūdensvada avārijas seku likvidēšanaiAigars Šķēls
55320Par finansējuma piešķiršanu Kalsnavas pagasta pārvaldei zāles pļāvēja-raidera un krūmgrieža iegādeiAigars Šķēls
56321Par finansējuma piešķiršanu Kalsnavas pagasta pārvaldei automašīnas iegādei pārvaldes vajadzībāmAigars Šķēls
57322Par finansējuma piešķiršanu Ļaudonas PII “Brīnumdārzs” sētas iegādei un montāžaiZigfrīds Gora
58323Par finansējuma piešķiršanu Ļaudonas pamatskolas piegulošās teritorijas izgaismošanas projekta 1. kārtas izstrādeiAigars Šķēls
59324Par finansējuma piešķiršanu ēkas Skolas ielā 10, Degumniekos, Ošupes pagastā jumta labošanaiAigars Šķēls
60325Par finansējuma piešķiršanu kondicionieru uzstādīšanai Barkavas pamatskolas pirmsskolas izglītības grupāsZigfrīds Gora
61326Par finansējuma piešķiršanu apkures katla nomaiņai Liezēres kultūras namāZigfrīds Gora
62327Par neiztērētā finansējuma grozīšanu no projekta tāmes “1520.28 Proj. Liezēres pagasta ielu apgaismojuma izbūve” uz Liezēres pagasta pārvaldes īpašumu uzturēšanas nodaļuAigars Šķēls
63328Par finansējuma piešķiršanu Latvijas Lauku kopienu parlamenta norisei ĒrgļosZigfrīds Gora
64329Par finansējuma piešķiršanu Lubānas apvienības pārvaldeiZigfrīds Gora
65330Par finansējuma piešķiršanu daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Brīvības ielā 34, Lubānā pievienošanai ūdensapgādes un kanalizācijas centralizētajam tīklamAigars Šķēls
66331Par pašvaldības kustamās mantas – tērauda apkures katla un degvielas tvertņu - nosacīto cenu un otrās izsoles noteikumu apstiprināšanu
Pielikums
Aigars Šķēls
67332Par Madonas novada pašvaldības autoceļu un ielu sadalījumu uzturēšanas klasēs vasaras sezonā(laikposms no 16. aprīļa līdz 15. oktobrim) apstiprināšanu
Pielikums
Aigars Šķēls
68333Par grozījumiem Madonas novada pašvaldības 2023. gada 31. janvāra lēmumā Nr. 33 “Par dāvinājuma pieņemšanu”Aigars Šķēls
69334Par dāvinājuma pieņemšanuAigars Šķēls
70335Par Madonas novada pašvaldības iestādes “Madonas novada pašvaldības policija” izveidošanu un iestādes nolikuma apstiprināšanu
Pielikums
Zigfrīds Gora
71336Par grozījumiem Madonas novada pašvaldības domes 24.01.2023. lēmumā Nr. 6 “Par Madonas novada pašvaldības iestāžu amata vienību sarakstu apstiprināšanu”Zigfrīds Gora
72337Par finansējuma piešķiršanu Lubānas pirmsskolas izglītības iestādei “Rūķīši”Zigfrīds Gora
73338Par finansējuma piešķiršanu Madonas pilsētas pirmsskolas izglītības iestādei “Saulīte”Zigfrīds Gora
74339Par mācību līdzekļiem paredzēto valsts budžeta līdzekļu sadali Madonas novada pašvaldības izglītības iestādēm 2023. gadā
Pielikums
Zigfrīds Gora
75340Par sporta deju kluba “Rondo” atbrīvošanu no Madonas pilsētas kultūras nama telpu nomas maksasZigfrīds Gora
76341Par mantas nodošanu bezatlīdzības lietošanā nodibinājumam “Latvijas Evaņģēliski luteriskās Baznīcas Diakonijas centrs”Zigfrīds Gora
77342Par klienta līdzdalības maksājumu par higiēnas pakalpojumuZigfrīds Gora
78343Par grozījumiem Madonas novada pašvaldības iestādes “Madonas novada Sociālās aprūpes un rehabilitācijas centrs “Ozoli”” nolikumāZigfrīds Gora
79344Par finansējuma piešķiršanu projektam 9.2.4.2/16/I/092 “Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumu īstenošana Madonas novada iedzīvotājiem”Zigfrīds Gora
80345Par finansējuma piešķiršanu projektam Nr. 9.2.4.216I017 “Veselai un laimīgai ģimenei CesvainēZigfrīds Gora
81346Par ERAF projekta Nr.9.3.1.1/19/I/041 “Pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plāna īstenošanai Madonas novadāZigfrīds Gora
82347Par grozījumiem Madonas novada bāriņtiesas nolikumā, kas ir apstiprināts ar Madonas novada pašvaldības domes 28.10.2021. lēmumu Nr. 381 “Par Madonas novada pašvaldības iestādes “Madonas novada bāriņtiesa” nolikuma apstiprināšanu”Zigfrīds Gora
83348Par atbrīvošanu no Madonas pilsētas kultūras nama filiāles kinoteātris “Vidzeme” telpu nomas maksasZigfrīds Gora
84349349 Par Latgales atkritumu apsaimniekošanas reģionālā plāna 2024. - 2030. gadam izstrādiUģis Fjodorovs
85350Par Madonas novada pašvaldības 2023. gada 27. aprīļa saistošo noteikumu Nr. 5 “Lokālplānojuma Madonas pilsētas ielu sarkano līniju precizēšanai, nekustamajos īpašumos Kalna ielā 32, Kalna ielā 34, Rūpniecības ielas daļā, Gaujas ielā 33, Daugavas ielas daļā, Daugavas ielā 25, ietverot priekšlikumus atsevišķu zemes vienību funkcionālā zonējuma grozīšanai, kas groza Madonas novada teritorijas plānojumu, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un grafiskā daļa” grozījumiem
Pielikums
Aigars Šķēls
86351Par speciālistam izīrējamas dzīvojamās telpas statusa noteikšanu pašvaldības dzīvojamai telpai adresē Aronas iela 2-13, Sauleskalns, Bērzaunes pagasts, Madonas novadsAndris Sakne
87353Par sadarbības līguma slēgšanu ar Bobrinecas pilsētas pašvaldību Ukrainā
Pielikums
Uģis Fjodorovs
88354Par finansējuma piešķiršanu Madonas Bērnu un jaunatnes sporta skolai hokeja bortu iegādeiAigars Šķēls
© 2008-2024 Madonas novads. Visas tiesības aizsargātas. Izgatavoja GlobalPro »
Datu privātuma politika · Sīkdatņu politika · Pielāgot sīkdatnes · Piekļūstamības paziņojums