MADONAS NOVADA PAŠVALDĪBAS DOMES SĒDE

2023. gada 27. aprīlī
Ievietots: 27/04/2023 plkst. 11:51
Labots: 16/05/2023 plkst. 14:11
Nr.p.k.Lēmuma Nr.JautājumsZiņotājs
1205Par Madonas Bērnu un jaunatnes sporta skolas nolikuma apstiprināšanu
Pielikums
Valda Kļaviņa
2206Par Madonas novada pašvaldības Lubānas pirmsskolas izglītības iestādes “Rūķīši” vadītāja amata konkursa nolikuma apstiprināšanu
Pielikums
Valda Kļaviņa
3207Par pašvaldības nekustamā īpašuma nodošanu bezatlīdzības lietošanā nodibinājumam “Madonas novada fonds”
Pielikums 1 Pielikums 2
Ramona Vucāne
4208Par zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem 7042 010 0290, 7042 010 0920, 7042 010 0154 un 7042 010 0433, Aronas pagastā, Madonas novadā, apvienošanu
Pielikums
Ramona Vucāne
5209Par zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem 7001 001 1354 un 7001 001 1347, Madonā, Madonas novadā, apvienošanu
Pielikums
Ramona Vucāne
6210Par zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem 7027 014 0133 un 7027 014 0043, Cesvaines pagastā, Madonas novadā, apvienošanu
Pielikums
Ramona Vucāne
7211Par dzīvokļu īpašumu Brīvības ielā 9, Ļaudonā, Madonas novadā, nostiprināšanu zemesgrāmatāRamona Vucāne
8212Par dzīvokļa īpašuma Toces iela 10-10, Ļaudona, Ļaudonas pagasts, Madonas novads, nodošanu atsavināšanai, rīkojot izsoliRamona Vucāne
9213Par dzīvokļa īpašuma Bērzu iela 13A-1, Aizpurve, Dzelzavas pagasts, Madonas novads, nodošanu atsavināšanai, rīkojot izsoliRamona Vucāne
10214Par nekustamā īpašuma Bērzu iela 13A-2, Aizpurve, Dzelzavas pagasts, Madonas novads, atsavināšanuRamona Vucāne
11215Par dzīvokļa īpašuma Bērzu iela 13A-17, Aizpurve, Dzelzavas pagasts, Madonas novads, nodošanu atsavināšanai, rīkojot izsoliRamona Vucāne
12216Par dzīvokļa īpašuma Bērzu iela 27-1, Aizpurve, Dzelzavas pagasts, Madonas novads, nodošanu atsavināšanai, rīkojot izsoliRamona Vucāne
13217Par dzīvokļa īpašuma Ozolu iela 12-3, Ozoli, Liezēres pagasts, Madonas novads, nodošanu atsavināšanai, rīkojot izsoliRamona Vucāne
14218Par dzīvokļa īpašuma Ozolu iela 12-7, Ozoli, Liezēres pagasts, Madonas novads, nodošanu atsavināšanai, rīkojot izsoliRamona Vucāne
15219Par lokālplānojuma Madonas pilsētas ielu sarkano līniju precizēšanai, nekustamajos īpašumos Kalna ielā 32, Kalna ielā 34, Rūpniecības ielas daļā, Gaujas ielā 33, Daugavas ielas daļā, Daugavas ielā 25, ietverot priekšlikumus atsevišķu zemes vienību funkcionālā zonējuma grozīšanai, kas groza Madonas novada teritorijas plānojumu apstiprināšanu un saistošo noteikumu izdošanu
Pielikums
Ramona Vucāne
16220Par līguma Nr. 2.9.18.2/22/38 “par nekustamā īpašuma “Rokāres”, Indrānu pagastā, Madonas novadā nodošanu bezatlīdzības lietošanā” pagarināšanu ar biedrību “Vienā solī”-Agris Lungevičs
17221Par finansējuma piešķiršanu sporta aprīkojuma iegādeiAgris Lungevičs
18222Par pašvaldības nekustamā īpašuma nodošanu bezatlīdzības lietošanā nodibinājumam “Madonas Valsts Ģimnāzijas attīstības fonds”
Pielikums
Agris Lungevičs
19223Par nekustamā īpašuma Ozolu ielā 11A, Lubānā, Madonas novadā, nostiprināšanu zemesgrāmatāAgris Lungevičs
20224Par pārvaldes uzdevuma deleģēšanu nodibinājumam “Latvijas Evaņģēliski luteriskās baznīcas Diakonijas centrs”
Pielikums
Agris Lungevičs
21225Par grupu māju (dzīvokļu) izveidošanu Jaunatnes ielā 1, Ozolos, Liezēres pagastā, Madonas novadāAgris Lungevičs
22226Par finansējuma piešķiršanu projektam Nr. 9.3.1.1/19/I/041 “Pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plāna īstenošanai Madonas novadāAgris Lungevičs
23227Par dalības maksas noteikšanu nacionālajā sarīkojumā “Pulkā eimu, pulkā teku”Agris Lungevičs
24228Par finansējuma piešķiršanu Ērgļu vidusskolai pārvietojamu futbola vārtu iegādeiAgris Lungevičs
25229Par finansējuma piešķiršanu Ērgļu apvienības pārvaldes Īpašumu uzturēšanas nodaļai atkritumu konteineru nomai lielgabarītu atkritumu savākšanai Ērgļu, Jumurdas un Sausnējas pagastāAgris Lungevičs
26230Par finansējuma piešķiršanu multifunkcionālā centra “LOGS” āra apgaismojuma izbūveiAgris Lungevičs
27231Par zemes ierīcības projekta izstrādes nosacījumu apstiprināšanu savstarpējo robežu pārkārtošanai starp zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem 7001 001 0395 un 7001 001 1264Agris Lungevičs
28232Par atļauju amatu savienošanai Gunitai AlksneiAgris Lungevičs
29233Par Madonas novada pašvaldības līdzdalības saglabāšanu SIA “Madonas Siltums”Agris Lungevičs
30234Par Madonas novada pašvaldības līdzdalības saglabāšanu SIA “Madonas ūdens”Agris Lungevičs
31235Par mantisko ieguldījumu SIA „Madonas ūdens” pamatkapitālāAgris Lungevičs
32236Par SIA „Bērzaunes komunālais uzņēmums” siltumenerģijas pakalpojuma tarifa apstiprināšanu Sauleskalna ciemamAgris Lungevičs
33237Par finansējuma piešķiršanu projektam “Vestienas tautas nama vienkāršotā pārbūve”Agris Lungevičs
34238Par finansējuma piešķiršanu Barkavas brāļu kapu apstādījumu iekārtošanaiAgris Lungevičs
35239Par finansējuma piešķiršanu ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes sistēmas ierīkošanai pakalpojumu un tirdzniecības centrā Oskara Kalpaka ielā 4, Lubānā, Madonas novadāAgris Lungevičs
36240Par nekustamā īpašuma Mazstāpeles 2, Liezēres pagasts, Madonas novads 16 domājamās daļas atsavināšanu, rīkojot izsoli ar pretendentu atlasi
Pielikums
Agris Lungevičs
37241Par nekustamā īpašuma Vesetas iela 12-5, Jaunkalsnava, Kalsnavas pagasts, Madonas novads, trešās izsoles organizēšanu
Pielikums
Agris Lungevičs
38242Par finansējuma piešķiršanu nekustamā īpašumā “Rusti 1” - 2, Ļaudonas pagastā, Madonas novadā iekšējo elektrotīklu pārbūveiAgris Lungevičs
39243Par finansējuma piešķiršanu Dzelzavas pagasta pārvaldei āra vingrošanas kompleksa uzstādīšanaiAgris Lungevičs
40244Par finansējuma piešķiršanu Dzelzavas pagasta pirmsskolas izglītības iestādes “Rūķis” žoga pārbūveiAgris Lungevičs
41245Par finansējuma piešķiršanu Liezēres pagasta bibliotēkas pakalpojumu sniegšanas vietas Jaunatnes ielā 1, Ozolos, Liezēres pagastā, remontamAgris Lungevičs
42246Par finansējuma piešķiršanu telpu iekārtošanai un aprīkošanai Madonas Bērnu un jauniešu centrā Skolas ielā 8, MadonāAgris Lungevičs
43247Par Īpašumu uzturēšanas dienesta pārziņā esošo transportlīdzekļu atsavināšanuAgris Lungevičs
44248Par Īpašumu uzturēšanas dienesta pārziņā esoša transportlīdzekļa norakstīšanu rezerves daļāmAgris Lungevičs
45249Par finansējuma piešķiršanu alumīnija sastatņu iegādei Madonas pilsētas kultūras nama vajadzībāmAgris Lungevičs
46250Par finansējuma piešķiršanu ēkas Ozolu ielā 24, Madonā, fasādes un jumta remontamAgris Lungevičs
47251Par finansējuma piešķiršanu Mētrienas feldšerpunktamAgris Lungevičs
48252Par finansējuma piešķiršanu Mētrienas pagasta pārvaldeiAgris Lungevičs
49253Par pašvaldības nekustamā īpašuma “Pumpuri 3”-8, Liezēres pagastā, Madonas novadā, nodošanu atsavināšanai, rīkojot izsoliAgris Lungevičs
50254Par līdzekļu piešķiršanu Cesvaines apvienības pārvaldei dzīvojamo telpu remontamAgris Lungevičs
51255Par ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanu Madonas novada, Ērgļu apvienības Jumurdas un Sausnējas ciemosAgris Lungevičs
52256Par grozījumiem Madonas novada pašvaldības domes 24.01.2023. lēmumā Nr. 5 “Par Madonas novada pašvaldības izglītības iestāžu pedagoģisko darbinieku amata vienību sarakstu apstiprināšanu”Agris Lungevičs
53257Par grozījumiem Madonas novada pašvaldības noteikumos “Mācību priekšmetu olimpiāžu un konkursu organizēšanas un laureātu apbalvošanas kārtība”-Agris Lungevičs
54258Par finansējuma piešķiršanu datortehnikas iegādei Ērgļu PII PienenīteAgris Lungevičs
55259Par grozījumiem Madonas novada pašvaldības domes 24.01.2023. lēmumā Nr. 6 “Par Madonas novada pašvaldības iestāžu amata vienību sarakstu apstiprināšanu”Agris Lungevičs
56260Par finansējuma piešķiršanu Madonas novadpētniecības un mākslas muzejamAgris Lungevičs
57261Par “Madonas novada pašvaldības konkursa nolikuma par uzņēmējdarbībai piemērota zemes gabala apbūves tiesību (iegādes projekta apstiprināšanas gadījumā) Madonas pilsētas teritorijā” apstiprināšanu
Pielikums 1 Pielikums 2 Pielikums 3
Agita Semjonova
58262Par pašvaldības projektu ieviešanu sociālajā jomāUģis Fjodorovs
59263Par finansējuma piešķiršanu Madonas novada bibliotēkas projektam Iedvesmas bibliotēkaZigfrīds Gora
© 2008-2024 Madonas novads. Visas tiesības aizsargātas. Izgatavoja GlobalPro »
Datu privātuma politika · Sīkdatņu politika · Pielāgot sīkdatnes · Piekļūstamības paziņojums