MADONAS NOVADA PAŠVALDĪBAS DOMES SĒDE

2023. gada 28. februārī
Ievietots: 01/03/2023 plkst. 20:49
Labots: 01/03/2023 plkst. 20:49
Nr.p.k.Lēmuma Nr.JautājumsZiņotājs
183Par speciālistam izīrējamo dzīvojamo telpu – dzīvokļa īpašumu adresē Saules iela 49A-19, Madona, Madonas novadsAndris Sakne
284Par nekustamā īpašuma “Kļavas”, Mētrienas pagasts, Madonas novads, nostiprināšanu zemesgrāmatā un nodošanu atsavināšanaiAigars Šķēls
385Par grozījumiem 2022. gada 31. marta lēmumā Nr. 194 “Par nekustamā īpašuma Latgales iela 44, Lubāna, Madonas novads, nostiprināšanu zemesgrāmatā un nodošanu atsavināšanai”Aigars Šķēls
486Par nekustamā īpašuma “Vientuļi”, Ļaudonas pagasts, Madonas novads, nodošanu atsavināšanaiAigars Šķēls
587Par nekustamā īpašuma “Nārbuļi”, Aronas pagastā, Madonas novadā, daļas nodošanu bez atlīdzības valsts īpašumāAigars Šķēls
688Par nekustamā īpašuma “Lauteres muiža”, Aronas pagastā, Madonas novadā, daļas nodošanu bez atlīdzības valsts īpašumāAigars Šķēls
789Par pašvaldības nekustamā īpašuma “Parks”, Ļaudonas pagasts, Madonas novads, nostiprināšanu zemesgrāmatāAigars Šķēls
890Par zemes vienību Mētrienas pagastā ieskaitīšanu rezerves zemes fondāAigars Šķēls
991Par Rezerves zemes fondā ieskaitītām zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem 7042 006 0627 un 7042 006 0351 Aronas pagastā, Madonas novadāAigars Šķēls
1092Par Rezerves zemes fondā ieskaitītām zemes vienībām Ošupes pagastā, Madonas novadāAigars Šķēls
1193Par Rezerves zemes fondā ieskaitītu zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 7042 010 0726 Aronas pagastā, Madonas novadāAigars Šķēls
1294Par Rezerves zemes fondā ieskaitītu zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 7042 010 0487 Aronas pagastā, Madonas novadāAigars Šķēls
1395Par Rezerves zemes fondā ieskaitītu zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 7042 010 0529 Aronas pagastā, Madonas novadāAigars Šķēls
1496Par Rezerves zemes fondā ieskaitītu zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem 7068 009 0149 Liezēres pagastā, Madonas novadāAigars Šķēls
1597Par Rezerves zemes fondā ieskaitītu zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 7001 001 1391 Madonā, Madonas novadāAigars Šķēls
1698Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumiem 7042 010 0397 Aronas pagastā ieskaitīšanu rezerves zemes fondāAigars Šķēls
1799Par pašvaldības nekustamā īpašuma pirkuma līguma pārjaunojumuAigars Šķēls
18100Par zemes platības precizēšanuAigars Šķēls
19101Par 2011. gada 27. janvāra lēmuma “Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu” precizēšanuAigars Šķēls
20102Par zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem 7027 010 0068 un 70270 010 0094 apvienošanu un nekustamā īpašuma lietošanas mērķa noteikšanu jaunveidotajai zemes vienībai Cesvaines pagastā, Madonas novadā
Pielikums
Aigars Šķēls
21103Par īpašuma tiesību atjaunošanu bijušā zemes īpašnieka mantiniekamAigars Šķēls
22104Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7001 001 1516 sadalīšanu nekustamajā īpašumā Skolas ielā 28A, Madonā, Madonas novadā
Pielikums
Aigars Šķēls
23105Par zemes ierīcības projekta grozījumu apstiprināšanu nekustamajā īpašumā “Aiztocītes”, Ļaudonas pagastā, Madonas novadā
Pielikums
Aigars Šķēls
24106Par Madonas novada pašvaldības energopārvaldības sistēmas ieviešanu atbilstoši starptautiskā standarta ISO 50001 prasībām
Pielikums
Aigars Šķēls
25107Par piedalīšanos Lauku atbalsta dienesta projektu konkursa aktivitātē “Zivju resursu pavairošana un atražošana publiskajās ūdenstilpēs un ūdenstilpēs, kurās zvejas tiesības pieder valstij, citās ūdenstilpēs, kas ir valsts vai pašvaldību īpašumā, kā arī privātajās upēs, kurās ir atļauta makšķerēšana, vēžošana vai zemūdens medības” ar projekta iesniegumu “Zivju resursu pavairošana Madonas novada Aronas pagasta Lielais Līdēris ezerā”Aigars Šķēls
26108Par piedalīšanos Lauku atbalsta dienesta projektu konkursa aktivitātē “Zivju resursu pavairošana un atražošana publiskajās ūdenstilpēs un ūdenstilpēs, kurās zvejas tiesības pieder valstij, citās ūdenstilpēs, kas ir valsts vai pašvaldību īpašumā, kā arī privātajās upēs, kurās ir atļauta makšķerēšana, vēžošana vai zemūdens medības” ar projekta iesniegumu “Zivju resursu pavairošana Madonas novada Vestienas pagasta Kāla ezerā”Aigars Šķēls
27109Par finansējuma piešķiršanu Ērgļu apvienības pārvaldes īpašumu uzturēšanas nodaļai lietota minitraktora ar kabīni un komunālās tehnikas agregātu iegādeiAgris Lungevičs
28110Par finansējuma piešķiršanuAgris Lungevičs
29111Par nekustamā īpašuma “Jauncepurītes 1”, Indrānu pagasts, Madonas novads, nostiprināšanu zemesgrāmatā un nodošanu atsavināšanaiAgris Lungevičs
30112Par pašvaldības nekustamā īpašuma – dzīvojamās telpas Bērzu ielā 19-11, Aizpurvē, Dzelzavas pagastā, Madonas novadā, nodošanu atsavināšanai-Agris LungevičsAgris Lungevičs
31113Par nekustamā īpašuma “Akmeņsala”, Vecsaikava, Praulienas pagasts, Madonas novads, otro izsoli
Pielikums
Agris Lungevičs
32114Par nekustamā īpašuma “Muižas klēts”, Praulienas pagasts, Madonas novads, trešo izsoli
Pielikums
Agris Lungevičs
33115Par Madonas novada Attīstības programmas 2022. - 2028. gadam investīciju plāna aktualizāciju
Pielikums
Agris Lungevičs
34116Par līdzfinansējuma nodrošināšanu biedrībai “Vienā solī” projekta “Aprīkojuma iegāde biedrības Agris Lungevičs
35117Par līdzfinansējuma nodrošināšanu nodibinājumam “Madonas Valsts Ģimnāzijas attīstības fonds” projekta “Interaktīvas rekreācijas zonas ierīkošana” īstenošanaiAgris Lungevičs
36118Par projekta “Madonas novada pašvaldības funkciju īstenošanai un pakalpojumu sniegšanai nepieciešamo bezemisiju transportlīdzekļu iegāde” iesniegšanu un nepieciešamā līdzfinansējuma nodrošināšanuAgris Lungevičs
37119Par ERAF projekta Nr. 4.2.2.0/22/A/006 “Energoefektivitātes uzlabošanas pasākumi Skolas ielā 4, Degumnieki, Ošupes pagasts, Madonas novads,Agris Lungevičs
38120Par ERAF projekta Nr. 4.2.2.0/22/A/013 “Energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi Lubānas vidusskolā, Krasta iela 6, Lubāna, Madonas novads,” izmaksu apstiprināšanuAgris Lungevičs
39121Par lokālplānojuma nekustamā īpašuma Vītolu ielā 8A, Kusā, Aronas pagastā, Madonas novadā, kas groza Madonas novada teritorijas plānojumu, apstiprināšanu un saistošo noteikumu izdošanu
Pielikums 1 Pielikums 2 Pielikums 3
Agris Lungevičs
40122Par dzīvojamās mājas “Vecsaikava” 2, Vecsaikava, Praulienas pagasts, Madonas novads, apkures pakalpojumu sniegšanas tiesību nodošanu SIA “Madonas siltums”Agris Lungevičs
41123Par finansējuma piešķiršanu mājas Valmieras ielā 16, Madonā, kredīta pirmstermiņa atmaksaiAgris Lungevičs
42124Par maiņas darījuma veikšanuAgris Lungevičs
43125Par grozījumiem Madonas novada pašvaldības 2022. gada 29. septembra lēmumā Nr. 653 “Par Madonas novada pašvaldības maksas pakalpojumu cenrāža apstiprināšanu”Agris Lungevičs
44126Par klienta līdzdalības maksājumu par sociālo pakalpojumu – aprūpe mājāsAgris Lungevičs
45127Par pārvaldes uzdevuma – aprūpe mājās – deleģēšanu biedrībai “Latvijas Samariešu apvienība”
Pielikums
Agris Lungevičs
46128Par budžeta grozījumiem amatiermākslas kolektīvu tautastērpu krājumu papildināšanaiAgris Lungevičs
47129Par Reiņa Silupa atbrīvošanu no Madonas novada Aronas un Lazdonas pagasta pārvaldes vadītāja amataAgris Lungevičs
48130Par Madonas novada pašvaldības noteikumu “Par iekšējās trauksmes celšanas sistēmu Madonas novada pašvaldībā” apstiprināšanu
Pielikums
Agris Lungevičs
49131Par Madonas novada pašvaldības projekta Jauniešu karjeras izvēle un amata prasmju apguve 2023. gada nolikumu
Pielikums
Agris Lungevičs
50132Par Madonas novada jauniešu iniciatīvu projektu konkursa 2023. gada nolikuma apstiprināšanu
Pielikums
Agris Lungevičs
51133Par Madonas novada pašvaldības izglītības iestāžu uzturēšanas izmaksu apstiprināšanu 2023. gadam
Pielikums 1 Pielikums 2
Agris Lungevičs
52134Par Lazdonas pamatskolas likvidēšanuAgris Lungevičs
53135Par Kalsnavas pagasta pirmsskolas izglītības iestādes “Lācītis Pūks” pievienošanu Kalsnavas pamatskolaiAgris Lungevičs
54136Par Aronas pagasta pirmsskolas izglītības iestādes “Sprīdītis” pievienošanu Kusas pamatskolaiAgris Lungevičs
55137Par grozījumiem Lubānas vidusskolas nolikumāAgris Lungevičs
56138Par Madonas novada pašvaldības pagasta apvienību pārvalžu, Madonas novada bibliotēkas reorganizācijuAgris Lungevičs
57139Par Madonas novada bibliotēkas nolikuma apstiprināšanu
Pielikums
Agris Lungevičs
58140Par grozījumiem Madonas novada pagasta pārvalžu un apvienību pārvalžu nolikumosAgris Lungevičs
59141Par grozījumiem Madonas novada pašvaldības domes 24.01.2023. lēmumā Nr. 6 “Par Madonas novada pašvaldības iestāžu amata vienību sarakstu apstiprināšanu”
Pielikums
Agris Lungevičs
© 2008-2024 Madonas novads. Visas tiesības aizsargātas. Izgatavoja GlobalPro »
Datu privātuma politika · Sīkdatņu politika · Pielāgot sīkdatnes · Piekļūstamības paziņojums