MADONAS NOVADA PAŠVALDĪBAS DOMES SĒDE

2022. gada 27. oktobrī
Ievietots: 27/10/2022 plkst. 11:19
Labots: 27/10/2022 plkst. 11:48
Nr.p.k.Lēmuma Nr.JautājumsZiņotājs
1688Par grozījumiem 2022. gada 29. jūnija lēmumā Nr. 423 ( protokols Nr. 15, 22.p.) “Par deleģējuma līguma slēgšanu”
Pielikums 1 Pielikums 2 Pielikums 3 Pielikums 4 Pielikums 5
Aigars Šķēls
2689Par nekustamā īpašuma “Lejiņas”, Lazdonas pagasts, Madonas novads, nostiprināšanu zemesgrāmatāAigars Šķēls
3690Par nekustamā īpašuma “Dimanti 22”, Mētrienas pagasts, Madonas novads, nostiprināšanu zemesgrāmatā un nodošanu atsavināšanaiAigars Šķēls
4691Par nekustamā īpašuma “Priedkalnītes”, Sausnējas pagasts, Madonas novads, nostiprināšanu zemesgrāmatā un nodošanu atsavināšanaiAigars Šķēls
5692Par nekustamā īpašuma “Gala Bebri” – 5, Cesvaines pagasts, Madonas novads, nodošanu atsavināšanaiAigars Šķēls
6693Par nekustamā īpašuma “Lazdiņu māja”, Cesvaines pagasts, Madonas novads, nostiprināšanu zemesgrāmatā un nodošanu atsavināšanaiAigars Šķēls
7694Par grozījumiem lēmumā Nr. 353 (prot.Nr.13, 30.p.) “Par valsts vietējo autoceļu pārņemšanu Madonas novadā”Aigars Šķēls
8695Par zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem 7042 006 0627 un 7042 006 0351 Aronas pagastā, ieskaitīšanu rezerves zemes fondāAigars Šķēls
9696Par Rezerves zemes fondā ieskaitītu zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 7082 010 0071, Ošupes pagastā, Madonas novadāAigars Šķēls
10697697 Par dzīvokļa īpašuma Kalna iela 1-13, Jaunkalsnava, Kalsnavas pagasts, Madonas novads, nodošanu atsavināšanai, rīkojot izsoli Aigars Šķēls
11698Par zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem 7042 006 0262 un 7042 006 0525, Aronas pagastā, Madonas novadā, apvienošanu
Pielikums
Aigars Šķēls
12699Par grozījumiem 2022. gada 23. augusta lēmumā Nr. 481 “Par dzīvokļa īpašumu Nr.4, Augu iela 24, Madona, Madonas novads, atsavināšanu”Ļena Čačka
13700Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanu jaunveidotajām zemes vienībām nekustamajā īpašumā “Jurjāni”, Ļaudonas pagastā, Madonas novadā
Pielikums 1 Pielikums 2
Signe Putniņa
14701Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanu jaunveidotajām zemes vienībām nekustamajā īpašumā “Trotēni”, Liezēres pagastā, Madonas novadā
Pielikums 1 Pielikums 2
Signe Putniņa
15702Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanu jaunveidotajām zemes vienībām nekustamajos īpašumos “Smītēni” un “Jaunmukšēni”, Liezēres pagastā, Madonas novadā
Pielikums 1 Pielikums 2
Signe Putniņa
16703Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanu jaunveidotajām zemes vienībām nekustamajā īpašumā “Baznīcas iela 1”, Lubānā, Madonas novadā
Pielikums 1 Pielikums 2
Signe Putniņa
17704Par grozījumiem Madonas novada pašvaldības domes 26.08.2021. lēmumā Nr. 168 “Par Pašvaldības iepirkumu komisijas izveidošanu un sastāva apstiprināšanu”Uģis Fjodorovs
18705Par grozījumiem Madonas novada pašvaldības domes 25.11.2021. lēmumā Nr. 477 “Par Madonas novada pašvaldības apvienību pārvalžu, pagastu pārvalžu un to pakļautībā esošo iestāžu amata vienību sarakstu apstiprināšanu” Sandis Kalniņš
19706Par grozījumiem Madonas novada pašvaldības domes 17.10.2022. lēmumā Nr. 678 “Par finanšu līdzekļu piešķiršanu Vestienas pagasta pārvaldei”Artūrs Vāvere
20707Par finansējuma piešķiršanu Ērgļu apvienības pārvaldei būvprojekta dokumentācijas izstrādei patvaļīgas būvniecības seku novēršanai Sausnējas skolas ēkā “Rīti”, Sausnējas pagastā, Madonas novadā Elita Ūdre
21708Par finansējuma piešķiršanu Ērgļu apvienības pārvaldes īpašumu uzturēšanas nodaļai traktortehnikas remontam un pretslīdes ķēžu iegādeiElita Ūdre
22709Par finansējuma piešķiršanu Ērgļu apvienības pārvaldes īpašumu uzturēšanas nodaļai bērnu laukuma labiekārtošanai Jumurdas pagastāElita Ūdre
23710Par grozījumiem Madonas novada pašvaldības domes 29.09.2022. sēdes lēmumā Nr.648 “Par Madonas novada pašvaldības izglītības iestāžu pedagogu amata vienību sarakstu apstiprināšanu”Valda Kļaviņa
24711Par Madonas novada ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūciju darba organizēšanas kārtību
Pielikums 1 Pielikums 2
Andris Sakne
25712Par vienotu Madonas novada bibliotēkas un vietējās nozīmes bibliotēku lietošanas noteikumu un maksas pakalpojumu apstiprināšanu
Pielikums 1 Pielikums 2
Artūrs Grandāns
26713Par XXVII Vispārējo latviešu Dziesmu un XVII Deju svētku darba grupas izveidošanuArtūrs Grandāns
27714Par speciālistam izīrējamas dzīvojamās telpas statusa noteikšanu pašvaldības dzīvojamai telpai adresē Rūpniecības iela 20Guntis Ķeveris
28715Par speciālistam izīrējamas dzīvojamās telpas statusa noteikšanu pašvaldības dzīvojamai telpai adresē Rūpniecības iela 20Guntis Ķeveris
29716Par speciālistam izīrējamās dzīvojamās telpas adresē Valmieras iela 16Guntis Ķeveris
30717Par speciālistam izīrējamo dzīvojamo telpu – dzīvokļa īpašumu adresē Ezera iela 6Guntis Ķeveris
31718Par dzīvokļa īpašuma Raiņa iela 25AGuntis Ķeveris
32719Par grozījumiem Madonas novada pašvaldības domes 29.09.2022. lēmumā Nr. 653 “Par Madonas novada pašvaldības maksas pakalpojumu cenrāžu apstiprināšanu” Liene Ankrava
33720Par grozījumiem 2022. gada 20. oktobra lēmumā Nr. 570 (protokols Nr. 20, 7. p) “Par Madonas novada teritorijas plānojuma izstrādes uzsākšanu”
Pielikums
Ramona Vucāne
34721Par Inas Gutānes iecelšanu par Lubānas pirmsskolas izglītības iestādes “Rūķīši” vadītājas amata pienākumu izpildītājuTālis Salenieks
35722Par transportlīdzekļa izslēgšanu no grāmatvedības uzskaites un nodošanu utilizācijaiAleksandrs Šrubs
© 2008-2024 Madonas novads. Visas tiesības aizsargātas. Izgatavoja GlobalPro »
Datu privātuma politika · Sīkdatņu politika · Pielāgot sīkdatnes · Piekļūstamības paziņojums