MADONAS NOVADA PAŠVALDĪBAS ĀRKĀRTAS DOMES SĒDE

2022. gada 23. augustā
Ievietots: 23/08/2022 plkst. 13:41
Labots: 07/09/2022 plkst. 13:42
Nr.p.k.Lēmuma Nr.JautājumsZiņotājs
1478Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanu zemes vienībām nekustamajā īpašumā “Ezermala”, Ošupes pagastā, Madonas novadā
Pielikums
Agris Lungevičs
2479Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanu zemes vienībām nekustamajā īpašumā “Ozolu iela 9” un “Lāčplēši”, Mārcienas pagastā, Madonas novadā
Pielikums
Agris Lungevičs
3480Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanu jaunveidotajām zemes vienībām nekustamajā īpašumā “Enerģija”, Barkavā, Barkavas pagastā, Madonas novadā
Pielikums 1 Pielikums 2
Agris Lungevičs
4481Par dzīvokļa īpašumu Nr.4, Augu iela 24, Madona, Madonas novads, atsavināšanuAgris Lungevičs
5482Par galvojuma sniegšanu sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “Madonas Siltums” projektam “Centralizētās siltumapgādes sistēmas sakārtošana Lubānā un Ērgļos”Agris Lungevičs
6483Par SIA “Bērzaunes komunālais uzņēmums” ūdenssaimniecības (ūdens un kanalizācija) pakalpojumu tarifu apstiprināšanuAgris Lungevičs
7484Par SIA “Bērzaunes komunālais uzņēmums” siltumenerģijas pakalpojuma tarifa apstiprināšanu Sauleskalna ciemamAgris Lungevičs
8485Par SIA “Bērzaunes komunālais uzņēmums” siltumenerģijas pakalpojuma tarifa apstiprināšanuAgris Lungevičs
9486Par SIA Bērzaunes komunālais uzņēmums pastāvīgās atkritumu izvešanas daļas izmaksu apstiprināšanuAgris Lungevičs
10487Par pamatlīdzekļu iekļaušanu Madonas novada pašvaldības grāmatvedības uzskaitē
Pielikums
Agris Lungevičs
11488Par mirušu īrnieku parāda segšanu Madonas novada pašvaldībai piederošos dzīvokļosAgris Lungevičs
12489Par finansējuma piešķiršanu apkures katla nomaiņai dzīvnieku patversmē “Lazdonītis”Agris Lungevičs
13490Par nekustamā īpašuma “Liellauks”, Ošupes pagasts, Madonas novads, atsavināšanu, rīkojot izsoli
Pielikums
Agris Lungevičs
14491Par nekustamā īpašuma “Lejiņu lauks”, Ošupes pagasts, Madonas novads, atsavināšanu, rīkojot izsoli
Pielikums
Agris Lungevičs
15492Par telpu, nekustamajā īpašumā “Ābelīte”, ar adresi Jaunatnes iela 7 (kadastra apzīmējums 7044 008 0212 001), Barkavā, Barkavas pagastā, Madonas novadā, nomas tiesību izsoli
Pielikums
Agris Lungevičs
16493Par nekustamā īpašuma “Akmeņsala”, Vecsaikava, Praulienas pagasts, Madonas novads, atsavināšanu, rīkojot izsoli
Pielikums
Agris Lungevičs
17494Par nekustamā īpašuma “Līdumnieki 1”, Mētrienas pagasts, Madonas novads, atsavināšanuAgris Lungevičs
18495Par nekustamā īpašuma “Rudzupuķes”, Praulienas pagasts, Madonas novads, atsavināšanuAgris Lungevičs
19496Par nekustamā īpašuma “Centra ferma”, Praulienas pagasts, Madonas novads, atsavināšanu, rīkojot izsoli
Pielikums
Agris Lungevičs
20497Par nekustamā īpašuma “Vesetnieku lauce”, Kalsnavas pagasts, Madonas novads, otro izsoli ar pretendentu atlasi
Pielikums
Agris Lungevičs
21498Par finansējuma piešķiršanu Kalsnavas pagasta pārvaldes ēkas fasādes remontamAgris Lungevičs
22499Par finansējuma piešķiršanu ielu apgaismojuma izbūvei Gravas, Celtnieku, Vidzemes un Skolas ielā, MadonāAgris Lungevičs
23500Par nekustamā īpašuma Ievu iela 5, Madona, Madonas novads, atsavināšanu, rīkojot izsoli
Pielikums
Agris Lungevičs
24501Par nekustamā īpašuma Cēsu iela 20, Ērgļi, Ērgļu pagasts, Madonas novads, atsavināšanuAgris Lungevičs
25502Par nekustamā īpašuma “Kalēji”, Aronas pagasts, Madonas novads, atsavināšanuAgris Lungevičs
26503Par nekustamā īpašuma “Masīvs 5-141 zemes gabals Nr.147A”, Aronas pagasts, Madonas novads, atsavināšanu Agris Lungevičs
27504Par nekustamā īpašuma “Aizsilnieki”, Vestienas pagasts, Madonas novads, atsavināšanuAgris Lungevičs
28505505 Par nekustamā īpašuma “Vecais pagasta nams”- 601, Jāņukalns, Kalsnavas pagasts, Madonas novads, atsavināšanu, rīkojot izsoli
Pielikums
Agris Lungevičs
29506Par telpu nekustamajā īpašumā ar adresi Oskara Kalpaka iela 3 (kadastra apzīmējums 7013 002 0110 001 003), Lubāna, Madonas novads, nomas tiesību izsoli
Pielikums
Agris Lungevičs
30507Par nekustamā īpašuma “Rūpkombināta māja 1” – 10, Kraukļi, Cesvaines pagasts, Madonas novads, atsavināšanuAgris Lungevičs
31508Par mehāniskās darbnīcas ar adresi Kārļa ielā 8, Sauleskalns, Bērzaunes pagasts, Madonas novads, un ar to saistītās zemes Raiņa ielā 2, Sauleskalns, Bērzaunes pagasts, Madonas novads, nomas tiesību izsoli
Pielikums 1 Pielikums 2 Pielikums 3
Agris Lungevičs
32509Par papildu finansējuma piešķiršanu 2022.gada biznesa ideju konkursa “Madona var labāk!’’ īstenošanaiAgris Lungevičs
33510Par finansējuma piešķiršanu Jāņa Norviļa Madonas mūzikas skolas starpstāvu pārsegumu atvieglošanaiAgris Lungevičs
34511Par Madonas novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr. 29 “Par ielu tirdzniecību un tirgus statusa piešķiršanas kārtību Madonas novadā” apstiprināšanu
Pielikums 1 Pielikums 2
Agris Lungevičs
35512Par maksas pakalpojumu apstiprināšanu Madonas pilsētas Īpašumu uzturēšanas dienesta sniegtajiem pakalpojumiemAgris Lungevičs
36513Par finansējuma piešķiršanu Doku Ata muzejamAgris Lungevičs
37514Par finansiālu atbalstu grāmatas par Līviju Akurāteri izdošanaiAgris Lungevičs
38515Par iesniegumuAgris Lungevičs
39516Par biedrības “Sporta deju kluba “Rondo”” atbrīvošanu no Madonas pilsētas kultūras nama telpu nomas maksasAgris Lungevičs
40517Par finansiālu atbalstu Madonas novada bibliotēkas dalībai Latvijas Nacionālās bibliotēkas Atbalsta biedrības projektā “Iedvesmas bibliotēka”Agris Lungevičs
41518Par finansiālu atbalstu Madonas novada Barkavas bibliotēkas dalībai Latvijas Nacionālās bibliotēkas Atbalsta biedrības projektā “Iedvesmas bibliotēka”Agris Lungevičs
42519Par atbalstu grāmatas par Andreja Eglīša darbu izmantojumu muzikālajos skaņdarbos izdošanaiAgris Lungevičs
43520Par finansējuma piešķiršanu būvniecības procesa dokumentu izstrādei Lubānas Sociālās aprūpes centramAgris Lungevičs
44521Par transporta izdevumu apmaksu biedrībai “Ērgļu pensionāri”Agris Lungevičs
45522Par Madonas novada pašvaldības iestādes “Mārcienas pansionāts” nosaukuma maiņu un nolikuma apstiprināšanu
Pielikums
Agris Lungevičs
46523Par Madonas novada pašvaldības noteikumu Nr. 26 “Kārtība, kādā piešķir un izlieto pašvaldības budžetā paredzētos līdzekļus Madonas novada pašvaldības izglītības iestāžu izglītojamo ēdināšanas pakalpojumu sniegšanai” apstiprināšanu
Pielikums
Agris Lungevičs
47524Par Madonas novada pašvaldības 2021. gada 21. septembra saistošo noteikumu Nr. 6 “Par atbalstu ēdināšanas izdevumu segšanai attālinātā mācību procesa vai karantīnas laikā” atzīšanu par spēku zaudējušiem
Pielikums 1 Pielikums 2
Agris Lungevičs
48525Par Latvijas Universitātes P. Stradiņa medicīnas koledžas atbrīvošanu no nomas maksasAgris Lungevičs
49526Par finansējuma piešķiršanu konteinera iegādei Sporta un atpūtas bāzē “Smeceres sils”Agris Lungevičs
50527Par finansējuma piešķiršanu kabeļlīnijas izbūvei Sporta un atpūtas bāzē “Smeceres sils”Agris Lungevičs
51528Par ERAF projekta Nr.9.3.1.1/19/I/041 “Pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plāna īstenošanai Madonas novadāAgris Lungevičs
52529Par Madonas novada pašvaldības 2022.gada 29.jūnija saistošo noteikumu Nr.24 “Grozījumi Madonas novada pašvaldības 21.09.2021. saistošajos noteikumos Nr.4 “Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Madonas novadā””” precizēšanu
Pielikums 1 Pielikums 2
Agris Lungevičs
53530Par Andreja Eglīša Ļaudonas pamatskolas nolikuma apstiprināšanu
Pielikums
Agris Lungevičs
© 2008-2024 Madonas novads. Visas tiesības aizsargātas. Izgatavoja GlobalPro »
Datu privātuma politika · Sīkdatņu politika · Pielāgot sīkdatnes · Piekļūstamības paziņojums