MADONAS NOVADA PAŠVALDĪBAS ĀRKĀRTAS DOMES SĒDE

2022. gada 21. jūnijā
Ievietots: 21/06/2022 plkst. 12:23
Labots: 21/06/2022 plkst. 12:24
Nr.p.k.Lēmuma Nr.JautājumsZiņotājs
1365Par zemes ierīcības projekta grozījumu apstiprināšanu un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanu jaunveidotajām zemes vienībām nekustamajā īpašumā “Vārnas”, Ļaudonas pagastā, Madonas novadā
Pielikums
Agris Lungevičs
2366Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanu jaunveidotajām zemes vienībām nekustamajā īpašumā “Skābernieki”, Praulienas pagastā, Madonas novadā
Pielikums 1 Pielikums 2
Agris Lungevičs
3367Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanu jaunveidotajām zemes vienībām nekustamajos īpašumos “Gala Buliņi” un “Zemes Buliņi”, Sarkaņu pagastā, Madonas novadā
Pielikums
Agris Lungevičs
4368Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanu jaunveidotajām zemes vienībām nekustamajos īpašumos “Lejas Auguļi” un “Liniņi”, Cesvaines pagastā, Madonas novadā
Pielikums 1 Pielikums 2
Agris Lungevičs
5369Par pašvaldības nekustamā īpašuma “Lejas Putniņi”, Cesvaines pagasts, Madonas novads, atsavināšanuAgris Lungevičs
6370Par nekustamā īpašuma “Ozolaine”, Ošupes pagasts, Madonas novads, atsavināšanu, rīkojot izsoli ar pretendentu atlasi
Pielikums
Agris Lungevičs
7371Par nekustamā īpašuma “Anduļu nogāze”, Vestienas pagasts, Madonas novads, atsavināšanuAgris Lungevičs
8372Par nekustamā īpašuma “Birznieki”, Vestienas pagasts, Madonas novads, atsavināšanu, rīkojot izsoli
Pielikums
Agris Lungevičs
9373Par nekustamā īpašuma “Kalna Ziedaiņi”, Liezēres pagasts, Madonas novads, atsavināšanuAgris Lungevičs
10374Par pašvaldības telpu Oskara Kalpaka ielā 3, Lubānā, Madonas novadā, nomas tiesību izsoli
Pielikums
Agris Lungevičs
11375Par nekustamā īpašuma “Pilskalnes”, Ļaudonas pagasts, Madonas novads, atsavināšanuAgris Lungevičs
12376Par nekustamā īpašuma “Retēji”, Aronas pagasts, Madonas novads, atsavināšanuAgris Lungevičs
13377Par zemes gabalu maiņu Lazdonas pagastāAgris Lungevičs
14378Par finansējuma piešķiršanu Peldu ielas Lubānā virskārtas seguma atjaunošanaiAgris Lungevičs
15379Par finansējuma piešķiršanu investīciju projektam “Ļaudonas ciema ielu seguma virsmas apstrāde”Agris Lungevičs
16380Par Madonas novada pašvaldības investīciju projekta “Tilta pār Vesetas upi Pārupes ielā, Jaunkalsnavā, Kalsnavas pagastā, Madonas novadā, pārbūve“ īstenošanu un finansējuma piešķiršanuAgris Lungevičs
17381Par Madonas novada pašvaldības investīciju projekta “Ielu apgaismojuma rekonstrukcija Stacijas ielā, Ērgļu ciemā” īstenošanu un finansējuma piešķiršanuAgris Lungevičs
18382Par finansējuma piešķiršanu objekta “Palīgēkas nojaukšana Tilta ielā 14, Lubānā, Madonas novadā” topogrāfijas, būvprojekta izstrādes un būvdarbu veikšanai Agris Lungevičs
19383Par papildu finansējuma piešķiršanu Lazdonas pagasta pārvaldes pamatskolai katlu mājas izbūveiAgris Lungevičs
20384Par finansējuma piešķiršanu Degumnieku aktīvās atpūtas centra remontamAgris Lungevičs
21385Par Madonas novada pašvaldības Ērgļu vidusskolas direktora amata konkursa nolikuma apstiprināšanu
Pielikums
Agris Lungevičs
22386Par grozījumiem Madonas novada pašvaldības domes 25.11.2021. lēmumā Nr.476 (protokols Nr.15, 43.p.) “Par Madonas novada pašvaldības iestāžu Madonas pilsētā amata vienību sarakstu apstiprināšanu” Agris Lungevičs
23387Par valsts budžeta mērķdotāciju sadali un izmaksu Madonas novada māksliniecisko kolektīvu vadītājiem 2022.gada 1.pusgadā
Pielikums 1 Pielikums 2
Agris Lungevičs
24388Par biedrības “Sporta deju kluba “Rondo”” atbrīvošanu no Madonas pilsētas kultūras nama telpu nomas maksasAgris Lungevičs
25389Par atbrīvošanu no telpu nomas maksas Madonas Valsts ģimnāzijas kopmītnēsAgris Lungevičs
26390Par Madonas novada pašvaldības iestādes “Madonas novada bērnu un jauniešu ārpusģimenes aprūpes un atbalsta centrs “Ozoli”” nosaukuma maiņu un nolikuma apstiprināšanu
Pielikums
Agris Lungevičs
27391Par grozījumiem Madonas novada pašvaldības domes 25.11.2021. lēmumā Nr. 477 (protokols Nr. 15, 44. p.) „Par Madonas novada pašvaldības apvienību pārvalžu, pagastu pārvalžu un to pakļautībā esošo iestāžu amata vienību sarakstu apstiprināšanu” Agris Lungevičs
28392Par uzturēšanās maksas noteikšanu “Madonas novada Sociālās aprūpes un rehabilitācijas centrā “Ozoli””
Pielikums
Agris Lungevičs
29393Par papildus budžeta līdzekļu piešķiršanu Madonas novada pašvaldības bērnu un jauniešu ārpusģimenes aprūpes un atbalsta centram “Ozoli” 2022. gadā iestādes funkcijas reorganizācijai
Pielikums 1 Pielikums 2
Agris Lungevičs
30394Par papildu finansējuma piešķiršanu telpu Meža ielā 23, Mārcienā, Mārcienas pagastā, Madonas novadā, aprīkojuma iegādeiAgris Lungevičs
31395Par SIA “MargoErbe Management” iesniegumu atbalstīt ilgtspējīgu, sociālu projektu “Mākslas tilti Madonā”Agris Lungevičs
32396Par finansējuma piešķiršanu mikoroautobusa Opel Vivaro remonta izmaksu apmaksaiAgris Lungevičs
33397Par vēlēšanu iecirkņu atrašanās vietas un nosaukuma maiņuAgris Lungevičs
34398Par grozījumiem Madonas novada pašvaldības domes 26.08.2021. lēmumā Nr. 168 “Par Pašvaldības iepirkumu komisijas izveidošanu un sastāva apstiprināšanu”Agris Lungevičs
35399Par izmaksu apstiprināšanu un aizņēmuma ņemšanu projekta "Strūves ģeodēziskā loka punkta “Sestukalns” publiskās infrastruktūras izbūve un virtuālā skatu torņa izveide" Nr.20-05-AL23-A01.2207-000001 īstenošanai Agris Lungevičs
36400Par papildus finansējuma piešķiršanu investīciju projekta “Sporta laukuma izbūve un teritorijas labiekārtošana pie Cesvaines vidusskolas, Cesvainē” realizēšanai Agris Lungevičs
37401Par Madonas novada pašvaldības 2021. gada publisko pārskatu
Pielikums
Agris Lungevičs
© 2008-2024 Madonas novads. Visas tiesības aizsargātas. Izgatavoja GlobalPro »
Datu privātuma politika · Sīkdatņu politika · Pielāgot sīkdatnes · Piekļūstamības paziņojums