MADONAS NOVADA PAŠVALDĪBAS DOMES SĒDE

2022. gada 31. martā
Ievietots: 31/03/2022 plkst. 12:01
Labots: 31/03/2022 plkst. 12:02
Nr.p.k.Lēmuma Nr.JautājumsZiņotājs
1184Par grozījumu veikšanu 21.12.2021. domes lēmumā Nr.516 “Par Madonas novada pašvaldības iestādes “Madonas novada bāriņtiesa” bāriņtiesas priekšsēdētāja vietnieka/bāriņtiesa locekļa un bāriņtiesas locekļu iecelšanu, bāriņtiesas priekšsēdētāja p.i. iecelšanu”Uģis Fjodorovs
2185Par SIA “Madonas slimnīca” atbrīvošanu no Madonas pilsētas kultūras nama telpu nomas maksasArtūrs Grandāns
3186Par Madonas novada pašvaldības iestādes “Lubānas Sociālās aprūpes centrs” vadītāja iecelšanuAndris Sakne
4187Par sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Lubānas KP” pamatkapitāla samazināšanuAigars Šķēls
5188Par cirsmas nekustamajā īpašuma “Silvas” Dzelzavas pagastā, Madonas novadā, izsoles organizēšanu, nosacītās cenas un izsoles noteikumu apstiprināšanu
Pielikums 1 Pielikums 2
Aigars Šķēls
6189Par pašvaldības nekustamā īpašuma Rīgas iela 17A, Ērgļi, Ērgļu pagasts, Madonas novads, atsavināšanu, rīkojot izsoli
Pielikums
Aigars Šķēls
7190Par Madonas novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr. 7 “Kārtība, kādā klasificējamas, sakārtojamas vai nojaucamas vidi degradējošas, sagruvušas vai cilvēku drošību apdraudošas būves Madonas novada pašvaldības teritorijā” apstiprināšanu
Pielikums 1 Pielikums 2
Aigars Šķēls
8191Par dzīvokļa īpašuma Nr.8, J. Ramaņa iela 9, Biksēre, Sarkaņu pagasts, Madonas novads, nodošanu atsavināšanaiAigars Šķēls
9192Par nekustamā īpašuma Stacijas iela 6, Lubāna, Madonas novads, nostiprināšanu zemesgrāmatā un nodošanu atsavināšanaiAigars Šķēls
10193Par nekustamā īpašuma “Dzērvenīte”, Indrānu pagasts, Madonas novads, nostiprināšanu zemesgrāmatā un nodošanu atsavināšanaiAigars Šķēls
11194Par nekustamā īpašuma Latgales iela 44, Lubāna, Madonas novads, nostiprināšanu zemesgrāmatā un nodošanu atsavināšanaiAigars Šķēls
12195Par Rezerves zemes fondā ieskaitītu zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 7070 013 0086, Ļaudonas pagastā, Madonas novadāAigars Šķēls
13196Par Rezerves zemes fondā ieskaitītu zemes vienību “Strautmaļu mājas” ar kadastra apzīmējumu 7027 010 0068, Cesvaines pagastā, Madonas novadāAigars Šķēls
14197Par rezerves zemes fondā ieskaitīto zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 7068 012 0112, Liezēres pagastā, Madonas novadāAigars Šķēls
15198Par nekustamā īpašuma ar kadastra numuru 7086 005 0079, Praulienas pagasts, Madonas novads reģistrēšanu zemesgrāmatā un nodošanu atsavināšanaiAigars Šķēls
16199Par nekustamā īpašuma “Vilkanči”, Ošupes pagasts, Madonas novads, nostiprināšanu zemesgrāmatā un nodošanu atsavināšanaiAigars Šķēls
17200Par dāvinājuma pieņemšanuAigars Šķēls
18201Par Madonas novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr. 8 “Grozījumi Madonas novada pašvaldības 01.10.2021. saistošajos noteikumos Nr. 7 “Par augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas aprites kārtību Madonas novadā” apstiprināšanu
Pielikums 1 Pielikums 2 Pielikums 3
Aigars Šķēls
19202Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 70420100867 sadalīšanu un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanu jaunveidotajām zemes vienībām Aronas pagastā, Madonas novadā
Pielikums
Aigars Šķēls
20203Par Madonas novada pašvaldības 15.02.2022. saistošo noteikumu Nr. 5 “Nolikums par licencēto makšķerēšanu un licencētām zemūdens medībām Kālezerā” precizēšanu
Pielikums 1 Pielikums 2 Pielikums 3
Aigars Šķēls
21204Par Madonas novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr. 9 “Par paaugstinātas nekustamā īpašuma nodokļa likmes piemērošanu Madonas novada pašvaldībā” apstiprināšanu
Pielikums 1 Pielikums 2
Aigars Šķēls
22205Par Madonas novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr. 10 “Grozījumi Madonas novada pašvaldības 02.07.2021. saistošajos noteikumos Nr.2 “Madonas novada pašvaldības nolikums”” apstiprināšanu
Pielikums 1 Pielikums 2
Helmuts Pujats
23206Par Madonas novada pašvaldības 2022.gada 18.janvāra saistošo noteikumu Nr.2 “Par Madonas novada pašvaldības stipendiju un finansējuma studiju maksai piešķiršanas kārtību” precizēšanu
Pielikums 1 Pielikums 2
Solvita Seržāne
24207Par grozījumiem Madonas novada bāriņtiesas nolikumā, kas ir apstiprināts ar Madonas novada pašvaldības domes 28.10.2021. lēmumu Nr. 381 “Par Madonas novada pašvaldības iestādes “Madonas novada bāriņtiesa” nolikuma apstiprināšanu” Āris Vilšķērsts
25208Par bezmaksas apmeklējumu Ukrainas kara bēgļiem Madonas novada kultūras iestāžu organizētajos pasākumosAigars Noviks
26209Par Ukrainas civiliedzīvotāju izmitināšanu un ēdināšanu Madonas novada pašvaldības teritorijas esošajās pašvaldības telpāsLiene Ankrava
27210Par grozījumiem Madonas novada pašvaldības domes 29.03.2018. lēmumā Nr.138 “Par Madonas novada pašvaldības maksas pakalpojumu cenrāžu apstiprināšanu”
Pielikums
Artūrs Grandāns, Aigars Šķēls, Liene Ankrava
28211Par Madonas novada pašvaldības 2022.gada budžeta grozījumiem
Pielikums 1 Pielikums 2 Pielikums 3 Pielikums 4 Pielikums 5
Liene Ankrava
© 2008-2024 Madonas novads. Visas tiesības aizsargātas. Izgatavoja GlobalPro »
Datu privātuma politika · Sīkdatņu politika · Pielāgot sīkdatnes · Piekļūstamības paziņojums