MADONAS NOVADA PAŠVALDĪBAS DOMES SĒDE

2022. gada 24. februārī
Ievietots: 28/02/2022 plkst. 17:44
Labots: 28/02/2022 plkst. 17:47
Nr.p.k.Lēmuma Nr.JautājumsZiņotājs
1108Par parakstu vākšanas vietu noteikšanuEvita Zāle
2109Par atļauju Uģim Fjodorovam savienot amatusAgris Lungevičs
3110Par atļauju Helmutam Pujatam savienot amatusUģis Fjodorovs
4111Par atļauju Dacei Almanei savienot amatusUģis Fjodorovs
5112Par atļauju Evitai Zālei savienot amatusUģis Fjodorovs
6113Par atļauju Ārim Vilšķērstam savienot amatusUģis Fjodorovs
7114Par projektu konkursu “Priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riska jauniešu iesaiste jaunatnes iniciatīvu projektos”
Pielikums
Valda Kļaviņa
8115Par grozījumiem Madonas novada pašvaldības domes 21.03.2017. lēmumā Nr.112 “Par Kalsnavas pamatskolas nolikuma apstiprināšanu”Valda Kļaviņa
9116Par grozījumu Madonas novada pašvaldības noteikumos Nr.18 “Kārtība, kādā piešķir un izlieto pašvaldības budžetā paredzētos līdzekļus Madonas novada pašvaldības izglītības iestāžu izglītojamo ēdināšanas pakalpojumu sniegšanai” apstiprināšanuValda Kļaviņa
10117Par dzīvojamās telpas izīrēšanu kvalificētam speciālistamZigfrīds Gora
11118Par maksas pakalpojumu izmaksu apstiprināšanu Madonas novada Cesvaines apvienības pārvaldes struktūrvienībā Cesvaines pilsZigfrīds Gora
12119Par finansiālu atbalstu mākslinieku izmitināšanai izstāžu iekārtošanas laikāZigfrīds Gora
13120Par grozījumiem pašvaldības noslēgtajā nomas līgumā
Pielikums
Aigars Šķēls
14121Par nolikuma “Nolikums par licencēto makšķerēšanu un licencētām zemūdens medībām Kālezerā” apstiprināšanu ar saistošajiem noteikumiem Nr. 5
Pielikums 1 Pielikums 2
Aigars Šķēls
15122Par Rezerves zemes fondā ieskaitītu zemes vienību “Putnu ferma 7” ar kadastra apzīmējumu 7044 008 0412 Barkavas pagastā, Madonas novadāAigars Šķēls
16123Par telpu iznomāšanu Jaunatnes 7, Barkavā, Barkavas pagastā, Madonas novadāAigars Šķēls
17124Par Rezerves zemes fondā ieskaitītu zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 7090 004 0223, Sarkaņu pagastā, Madonas novadāAigars Šķēls
18125Par pašvaldības piekrišanu nekustamā īpašuma ar nosaukumu “Jaunjostpāpeni”, Cesvaines pagasts, pārdošanaiAigars Šķēls
19126Par jaunu nekustamo īpašumu izveidošanu Cesvaines pagastā un nostiprināšanu zemesgrāmatāAigars Šķēls
20127Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 70620050086, Kalsnavas pagastā, Madonas novadā, sadalīšanu un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanu jaunveidotajām zemes vienībām
Pielikums
Aigars Šķēls
21128128 Par dzīvokļa īpašumu “Aiviekstes māja 10”-4, Aiviekste, Kalsnavas pagasts, Madonas novads, nodošanu atsavināšanai Aigars Šķēls
22129Par pašvaldības telpu nodošanu bezatlīdzības lietošanā biedrībai “Kalsnavas jaunieši”
Pielikums
Aigars Šķēls
23130Par nekustamā īpašuma “Miezīši”, Ļaudonas pagasts, Madonas novads, nostiprināšanu zemesgrāmatā un nodošanu atsavināšanaiAigars Šķēls
24131Par nekustamā īpašuma “Pilskalnes”, Ļaudonas pagasts, Madonas novads, nostiprināšanu zemesgrāmatā un nodošanu atsavināšanaiAigars Šķēls
25132Par Rezerves zemes fondā ieskaitītu zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 7070 013 0147, Ļaudonas pagastā, Madonas novadāAigars Šķēls
26133Par nekustamā īpašuma “Pavasaris 355”, Aronas pagastā, Madonas novadā, nostiprināšanu zemesgrāmatā un nodošanu atsavināšanai, rīkojot izsoli ar pretendentu atlasiAigars Šķēls
27134Par jauna nekustamā īpašuma izveidošanu Vestienas pagastā, nostiprināšanu zemesgrāmatā un nodošanu atsavināšanaiAigars Šķēls
28135Par Rezerves zemes fondā ieskaitītu zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 7068 005 0142, Liezēres pagastā, Madonas novadāAigars Šķēls
29136Par zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem 70460090215 un 70460090212 apvienošanu, Sauleskalnā, Bērzaunes pagastā, Madonas novadāAigars Šķēls
30137Par platības precizēšanu zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem 70580060029 un 70580110057, kas atrodas Indrānu pagastā, Madonas novadā
Pielikums 1 Pielikums 2
Aigars Šķēls
31138Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 70010011794 sadalīšanu nekustamajā īpašumā Avotu ielā 5A, Madonā, Madonas novadā
Pielikums
Aigars Šķēls
32139Par Rezerves zemes fondā ieskaitītu zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 7076 005 0095 Mētrienas pagastā, Madonas novadāAigars Šķēls
33140Par jauna nekustamā īpašuma izveidošanu Madonā un nostiprināšanu zemesgrāmatāAigars Šķēls
34141Par pašvaldības nekustamā īpašuma “Birznieki”, Vestienas pagasts, Madonas novads, nostiprināšanu zemesgrāmatā un nodošanu atsavināšanaiAigars Šķēls
35142Par Madonas novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr. 6 “Par pašvaldības nodevu par būvatļaujas saņemšanu vai būvniecības ieceres akceptu, izdarot atzīmi paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē, Madonas novada pašvaldībā” apstiprināšanu
Pielikums 1 Pielikums 2 Pielikums 3 Pielikums 4
Aigars Šķēls
36143Par Ērgļu pagasta SIA “ŪDAS” prasījuma tiesību pret parādniekiem pārņemšanuAigars Šķēls
37144Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanu jaunveidotajām zemes vienībām nekustamajā īpašumā “Ozoliņi”, Sausnējas pagastā, Madonas novadā
Pielikums
Dace Haide Dzelzkalēja
38145Par grozījumiem pašvaldības noslēgtajā nomas līgumā ar SIA “Pharmeko Lettland”
Pielikums
Ramona Vucāne
39146Par grozījumiem pašvaldības noslēgtajā nomas līgumā ar SIA “MG Paletes”
Pielikums
Ramona Vucāne
40147Par finansējuma piešķiršanu projekta “Vispārējās izglītības iestāžu mācību vides uzlabošana Madonas novadā” īstenošanaiInese Solozemniece
41148Par Madonas novada pašvaldības investīciju projekta “Autoceļš Sarkaņu pagastmāja - Biksēre posms no īpašuma “Lejieši” līdz valsts autoceļam P37” īstenošanu un aizņēmuma ņemšanuSandis Kalniņš
42149Par Cesvaines, Ērgļu un Lubānas apvienību pārvalžu grāmatvedības uzskaites centralizāciju ar Madonas novada pašvaldībuLiene Ankrava
43150Par 2022.gada budžeta atlikumu ievērtēšanu 2023.gada budžetā Madonas pilsētas iestādēm, apvienību un pagastu pārvaldēmLiene Ankrava
© 2008-2024 Madonas novads. Visas tiesības aizsargātas. Izgatavoja GlobalPro »
Datu privātuma politika · Sīkdatņu politika · Pielāgot sīkdatnes · Piekļūstamības paziņojums