MADONAS NOVADA PAŠVALDĪBAS ĀRKĀRTAS DOMES SĒDE

2021. gada 21. decembrī
Ievietots: 27/12/2021 plkst. 17:10
Labots: 27/12/2021 plkst. 17:10
Nr.p.k.Lēmuma Nr.JautājumsZiņotājs
1484Par Madonas novada pašvaldības iestādes “Cesvaines un Dzelzavas Sociālās aprūpes centrs” vadītājuAgris Lungevičs
2485Par ikmēneša pabalsta piešķiršanuAgris Lungevičs
3486Par Madonas katoļu draudzes atbrīvošanu no Madonas pilsētas kultūras nama telpu nomas maksasAgris Lungevičs
4487Par pašvaldībai piederošā transportlīdzekļa – GAZ 3307, reģistrācijas Nr. BU 9677, utilizēšanuAgris Lungevičs
5488Par nekustamā īpašuma “Mazie Lāči”, Ošupes pagasts, Madonas novads, atsavināšanuAgris Lungevičs
6489Par nekustamā īpašuma “Mežaine”, Ošupes pagasts, Madonas novads, atsavināšanu, rīkojot izsoli ar pretendentu atlasi
Pielikums
Agris Lungevičs
7490Par nekustamā īpašuma “Ciņi”, Ļaudonas pagasts, Madonas novads, atsavināšanu, rīkojot izsoli ar pretendentu atlasi
Pielikums
Agris Lungevičs
8491Par nekustamā īpašuma “Arāji”, Ļaudonas pagasts, Madonas novads, atsavināšanu, rīkojot izsoli ar pretendentu atlasi
Pielikums
Agris Lungevičs
9492Par nekustamā īpašuma “Sauleskalns 1”, Ļaudonas pagasts, Madonas novads, atsavināšanuAgris Lungevičs
10493Par pašvaldības nekustamā īpašuma “Ābelītes”, Sidrabiņi, Sausnējas pagasts, Madonas novads, atsavināšanuAgris Lungevičs
11494Par nekustamā īpašuma “Krūmaine”, Cesvaine, Madonas novads, atsavināšanu rīkojot izsoli
Pielikums
Agris Lungevičs
12495Par nekustamā īpašuma “Laukmalas”, Cesvaines pagasts, Madonas novads, atsavināšanu, rīkojot izsoli
Pielikums
Agris Lungevičs
13496Par nekustamā īpašuma Alejas iela 9, Prauliena, Praulienas pagasts, Madonas novads, atsavināšanuAgris Lungevičs
14497Par nekustamā īpašuma E.Graudiņa iela 4A, Kusa, Aronas pagasts, Madonas novads, atsavināšanu, rīkojot izsoli ar pretendentu atlasi
Pielikums
Agris Lungevičs
15498Par nekustamā īpašuma Meža iela 6, Kusa, Aronas pagasts, Madonas novads, atsavināšanuAgris Lungevičs
16499Par nekustamā īpašuma Avotu iela 32, Madona, Madonas novads, atsavināšanuAgris Lungevičs
17500Par nekustamā īpašuma Bērzu iela 3, Madonā, Madonas novads, atsavināšanuAgris Lungevičs
18501Par nekustamā īpašuma “Lakši”, Bērzaunes pagasts, Madonas novads, atsavināšanuAgris Lungevičs
19502Par grozījumiem Madonas novada pašvaldības domes 25.11.2021. lēmumā Nr. 476 “Par Madonas novada pašvaldības iestāžu Madonas pilsētā amata vienību sarakstu apstiprināšanu” Agris Lungevičs
20503Par grozījumiem Madonas novada pašvaldības domes 25.11.2021. lēmumā Nr.477 “Par Madonas novada pašvaldības apvienību pārvalžu, pagastu pārvalžu un to pakļautībā esošo iestāžu amata vienību sarakstu apstiprināšanu” Agris Lungevičs
21504Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanu jaunveidotajām zemes vienībām nekustamajā īpašumā “Žeibas”, Cesvaines pagastā, Madonas novadā
Pielikums
Agris Lungevičs
22505Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanu jaunveidotajām zemes vienībām nekustamajā īpašumā “Lejas Krūtnieki” , Ošupes pagasts
Pielikums
Agris Lungevičs
23506Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanu jaunveidotajām zemes vienībām nekustamajā īpašumā “Zviedri”, Praulienas pagasts
Pielikums
Agris Lungevičs
24507Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanu zemes vienībām nekustamajos īpašumos “Ruļļi” un “Atmatas”, Lazdonas pagastā, Madonas novadā
Pielikums
Agris Lungevičs
25508Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanu jaunveidotajām zemes vienībām nekustamajā īpašumā “Vecais Ceplis”, Indrānu pagastā, Madonas novadā
Pielikums 1 Pielikums 2
Agris Lungevičs
26509Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanu jaunveidotajām zemes vienībām nekustamajā īpašumā “Cerības”, Ļaudonas pagasts
Pielikums
Agris Lungevičs
27510Par valsts mērķdotācijas sadali Madonas novada pašvaldības izglītības iestāžu bērnu no piecu gadu vecuma izglītošanā nodarbināto pirmsskolas izglītības pedagoģisko darbinieku darba samaksai un sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām no 2022.gada 1.janvāra līdz 31.augustam
Pielikums
Agris Lungevičs
28511Par valsts mērķdotācijas sadali Madonas novada pašvaldības vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības iestāžu pedagoģisko darbinieku darba samaksai un sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām no 2022.gada 1.janvāra līdz 31.augustam
Pielikums 1 Pielikums 2
Agris Lungevičs
29512Par valsts mērķdotācijas sadali Madonas novada pašvaldības interešu un profesionālās ievirzes izglītības iestāžu pedagoģisko darbinieku darba samaksai un sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām no 2022.gada 1.janvāra līdz 31.augustam
Pielikums
Agris Lungevičs
30513Par Madonas novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr. 21 “Pirmsskolas vecuma bērnu reģistrācijas, uzņemšanas, atskaitīšanas un diennakts uzraudzības pakalpojuma sniegšanas kārtība Madonas novada pašvaldības izglītības iestādēs, kas īsteno pirmsskolas izglītības programmas” apstiprināšanu
Pielikums 1 Pielikums 2
Agris Lungevičs
31514Par grozījumiem Madonas novada pašvaldības domes 16.11.2021. sēdes lēmumā Nr. 433 “Par Madonas novada pašvaldības izglītības iestāžu pedagogu amata vienību sarakstu apstiprināšanu” Agris Lungevičs
32515Par projekta Nr. 5.6.2.0/19/I/020 “Industriālās zonas, biznesa attīstības centra un uzņēmējdarbības izveidi Madonas novadā” būvniecības izmaksu apstiprināšanu un līguma izpildes termiņa pagarināšanu objektam “Tipogrāfijas ēkas pārbūve par Madonas biznesa attīstības centru”Agris Lungevičs
33516Par Madonas novada pašvaldības iestādes “Madonas novada bāriņtiesa” bāriņtiesas priekšsēdētāja vietnieka/bāriņtiesa locekļa un bāriņtiesas locekļu iecelšanu, bāriņtiesas priekšsēdētāja p.i. iecelšanu Agris Lungevičs
© 2008-2024 Madonas novads. Visas tiesības aizsargātas. Izgatavoja GlobalPro »
Datu privātuma politika · Sīkdatņu politika · Pielāgot sīkdatnes · Piekļūstamības paziņojums