MADONAS NOVADA PAŠVALDĪBAS DOMES SĒDE

2021. gada 19. oktobrī
Ievietots: 25/10/2021 plkst. 12:28
Labots: 25/10/2021 plkst. 12:29
Nr.p.k.Lēmuma Nr.JautājumsZiņotājs
1301Par ražošanas atkritumu pārstrādi SauleskalnāAgris Lungevičs
2302Par atļauju amatu savienošanai Sarmītei MelleiAgris Lungevičs
3303Par atļauju Gerdai Kvantai savienot amatusAgris Lungevičs
4304Par atļauju Ilvijai Kecko savienot amatusAgris Lungevičs
5305Par atļauju Veltai Vilšķērstei savienot amatusAgris Lungevičs
6306Par pašvaldības nekustamā īpašuma dzīvokļa īpašuma Kalna iela 2Agris Lungevičs
7307Par pašvaldības nekustamā īpašuma dzīvokļa īpašuma Dārza iela 1AAgris Lungevičs
8308Par pašvaldības nekustamā īpašuma dzīvokļa īpašuma Bērzu iela 27Agris Lungevičs
9309Par pašvaldības nekustamā īpašuma dzīvokļa īpašuma Bērzu iela 13AAgris Lungevičs
10310Par pašvaldības nekustamā īpašuma dzīvokļa īpašuma Oskara Kalpaka iela 19Agris Lungevičs
11311Par pašvaldības nekustamā īpašuma dzīvokļa īpašuma Kalna iela 39Agris Lungevičs
12312Par ERAF projekta Nr. 4.2.2.0/20/I/016 “Energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu uzlabošana Andreja Eglīša Ļaudonas vidusskolāAgris Lungevičs
13313Par pārvaldes uzdevuma – aprūpe mājās – deleģēšanu biedrībai ”Latvijas Samariešu apvienība”Agris Lungevičs
14314Par pašvaldības atbalsta Ziemassvētkos apmēruAgris Lungevičs
15315Par ziedojumu līdzekļu pārvirzīšanuAgris Lungevičs
16316Par transporta izdevumu apmaksu biedrībai Agris Lungevičs
17317Par sadarbības līguma slēgšanu un telpu piešķiršanu bezatlīdzības lietošanā biedrībai “Latvijas Politiski represēto apvienība”
Pielikums 1 Pielikums 2
Agris Lungevičs
18318Par finansiālu atbalstu mākslas plenēra organizēšanai Vestienas pagastāAgris Lungevičs
19319Par finansiālu atbalstu Operetes teātra videostāsta veidošanaiAgris Lungevičs
20320Par valsts budžeta mērķdotāciju sadali un izmaksu Madonas novada māksliniecisko kolektīvu vadītājiem 2021.gada 2.pusgadā
Pielikums 1 Pielikums 2 Pielikums 3
Agris Lungevičs
21321Par finansējuma piešķiršanu aprīkojuma iegādei Madonas Valsts ģimnāzijaiAgris Lungevičs
22322Par grozījumiem Madonas novada pašvaldības noteikumos Nr.21 “Covid-19 infekcijas ierobežošanas pamatprincipu un no tiem izrietošo prasību nodrošināšana Madonas novada pašvaldības izglītības iestādēs” un pilnvarojumu apstiprināt grozījumus noteikumos Agris Lungevičs
23323Par stipendijas piešķiršanu studijām rezidentūrā Rīgas Stradiņa universitātēAgris Lungevičs
24324Par finansējuma piešķiršanu interaktīvo displeju iegādei A.Eglīša Ļaudonas vidusskolaiAgris Lungevičs
25325Par stipendijas piešķiršanu studijām rezidentūrā Rīgas Stradiņa universitātēAgris Lungevičs
26326Par finansējuma piešķiršanu Ziemassvētku paciņu iegādeiAgris Lungevičs
27327Par pašvaldības nekustamā īpašuma Parka iela 3, Ļaudona, Ļaudonas pagasts, Madonas novads atsavināšanu, rīkojot izsoli
Pielikums
Agris Lungevičs
28328Par dāvinājuma pieņemšanuAgris Lungevičs
29329Par nekustamā īpašuma Lejasstrauti, Cesvainē, Madonas novadā atsavināšanu, rīkojot izsoli
Pielikums
Agris Lungevičs
30330Par nekustamā īpašuma Bērzu iela 6A, Lazdona 1, Praulienas pagasts, Madonas novads, atsavināšanuAgris Lungevičs
31331Par nekustamā īpašuma Aizkuja, Sarkaņu pagasts, Madonas novads, nosacītās cenas un izsoles noteikumu apstiprināšanu
Pielikums
Agris Lungevičs
32332Par pašvaldības telpu Oskara Kalpaka ielā 12, Lubānā, Madonas novadā, nomu
Pielikums
Agris Lungevičs
33333Par Madonas novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.11 “Par Madonas novada pašvaldībai piederoša vai piekrītoša neapbūvēta zemesgabala nomas maksas apmēru” pieņemšanu
Pielikums 1 Pielikums 2
Agris Lungevičs
34334Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanu jaunveidotajām zemes vienībām nekustamajos īpašumos “Pilskalni” un “Pakalnieši”, Ērgļu pagastā, Madonas novadā
Pielikums
Agris Lungevičs
35335Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanu jaunveidotajām zemes vienībām nekustamajā īpašumā “Jaunsilieši”, Liezēres pagastā, Madonas novadā
Pielikums 1 Pielikums 2
Agris Lungevičs
36336Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanu jaunveidotajām zemes vienībām nekustamajā īpašumā “Noras”, Rāksala, Mētrienas pagastā, Madonas novadā
Pielikums 1 Pielikums 2
Agris Lungevičs
37337Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanu jaunveidotajām zemes vienībām nekustamajā īpašumā Saules ielā 67, Madonā, Madonas novadā
Pielikums 1 Pielikums 2
Agris Lungevičs
38338Par grozījumiem 2021. gada 15. jūnija Madonas novada pašvaldības domes lēmumā Nr. 261 “Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa noteikšanu zemes vienības daļai nekustamajā īpašumā “Stienūzis” Liezēres pagastā, Madonas novadā”
Pielikums
Agris Lungevičs
39339Par grozījumiem Madonas novada pašvaldības domes 30.09.2021. lēmumā Nr.296 ”Par stipendijas piešķiršanu studijām rezidentūrā”Agris Lungevičs
40340Par Madonas novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.12 “Par nekustamā īpašuma nodokļa paziņojumu piespiedu izpildes termiņa noteikšanu Madonas novadā” apstiprināšanu
Pielikums 1 Pielikums 2
Agris Lungevičs
41341Par Madonas novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.13 “Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu noteikšanu Madonas novada pašvaldībā” pieņemšanu
Pielikums 1 Pielikums 2
Agris Lungevičs
42342Par Publisko iepirkumu likuma prasību izpildi attiecībā uz tīro autotransporta līdzekļu (ar emisiju mazāku par 50 CO2 g/km) kvotas izpildi, veicot autotransporta līdzekļu iepirkumus laikā līdz 2025. gada 31. decembrimAgris Lungevičs
© 2008-2024 Madonas novads. Visas tiesības aizsargātas. Izgatavoja GlobalPro »
Datu privātuma politika · Sīkdatņu politika · Pielāgot sīkdatnes · Piekļūstamības paziņojums