MADONAS NOVADA PAŠVALDĪBAS ĀRKĀRTAS DOMES SĒDE

2021. gada 21. septembrī
Ievietots: 28/09/2021 plkst. 16:42
Labots: 28/09/2021 plkst. 16:53
Nr.p.k.Lēmuma Nr.JautājumsZiņotājs
1185Par nekustamā īpašuma Jaunzemu mājas, Dzelzavas pagasts, Madonas novads atsavināšanu, rīkojot izsoli
Pielikums
Agris Lungevičs
2186Par nekustamā īpašuma Bullēni, Sarkaņu pagasts, Madonas novads atsavināšanuAgris Lungevičs
3187Par pašvaldības nekustamā īpašuma - dzīvokļa īpašuma J. Ramaņa iela 9-5, Biksēre, Sarkaņu pagasts, Madonas novads, atsavināšanuAgris Lungevičs
4188Par pašvaldības nekustamā īpašuma Kaltes, Sarkaņu pagasts, Madonas novads atsavināšanu, rīkojot izsoli
Pielikums
Agris Lungevičs
5189Par pašvaldības nekustamā īpašuma - dzīvokļa īpašuma Ozolu iela 8-18, Dzelzava, Dzelzavas pagasts, Madonas novads, atsavināšanuAgris Lungevičs
6190Par pašvaldības nekustamā īpašuma - dzīvokļa īpašuma “Patkules māja”-3, Sarkaņu pagasts, Madonas novads, atsavināšanu Agris Lungevičs
7191Par pašvaldības nekustamā īpašuma - dzīvokļa īpašuma “Sarkaņi”-1, Sarkaņi, Sarkaņu pagasts, Madonas novads, atsavināšanuAgris Lungevičs
8192Par dzīvokļa īpašuma Nr.5, Avotu iela 2A, Madona, Madonas novads, atsavināšanuAgris Lungevičs
9193Par nekustamā īpašuma Daugavas iela 3C, Madona, Madonas novads atsavināšanu, rīkojot izsoli
Pielikums
Agris Lungevičs
10194Par nekustamā īpašuma Celtnieku ielā 2, Lubānā atsavināšanuAgris Lungevičs
11195Par nekustamā īpašuma “Liniņi”, Cesvaines pagasts, Madonas novads atsavināšanu, rīkojot izsoli
Pielikums
Agris Lungevičs
12196Par pašvaldībai piederošā transportlīdzekļa – FORD TRANSIT, reģistrācijas Nr.FF5739, nodošanu utilizācijaiAgris Lungevičs
13197Par pašvaldības kustamās mantas – transportlīdzekļa VW Transporter, Reģ. Nr.JC6563 nosacītās cenas apstiprināšanu un izsoles noteikumu apstiprināšanu
Pielikums
Agris Lungevičs
14198Par pašvaldībai piederošā transportlīdzekļa – GAZ 3307 reģistrācijas Nr.BU 9677, atsavināšanu izsolē
Pielikums
Agris Lungevičs
15199Par pamatkapitāla palielināšanu kapitālsabiedrībai SIA “Ūdas”Agris Lungevičs
16200Par cirsmas pašvaldības nekustamajā īpašumā “Reiņi” Liezēres pagastā, Madonas novadā izsoles organizēšanu, nosacītās cenas un izsoles noteikumu apstiprināšanu
Pielikums
Agris Lungevičs
17201Par cirsmas pašvaldības nekustamajā īpašumā “Saulgrieži” Liezēres pagastā, Madonas novadā izsoles organizēšanu, nosacītās cenas un izsoles noteikumu apstiprināšanu
Pielikums
Agris Lungevičs
18202Par cirsmas pašvaldības nekustamajā īpašumā “Tolkas meži” Vestienas pagastā, Madonas novadā izsoles organizēšanu, nosacītās cenas un izsoles noteikumu apstiprināšanu
Pielikums
Agris Lungevičs
19203Par cirsmas pašvaldības nekustamajā īpašumā “Zaļmeži” Liezēres pagastā, Madonas novadā izsoles organizēšanu, nosacītās cenas un izsoles noteikumu apstiprināšanu
Pielikums
Agris Lungevičs
20204Par telpu nekustamajā īpašumā Skolas ielā 10, Degumnieki, Ošupes pagasts, Madonas novads, iznomāšanu
Pielikums
Agris Lungevičs
21205Par finansējuma piešķiršanu Barkavas Svētā Staņislava Romas Katoļu baznīcas āra apgaismojuma ierīkošanaiAgris Lungevičs
22206Par finansējuma piešķiršanu koku ciršanai Saikavas kapsētāAgris Lungevičs
23207Par nekustamā īpašuma ar adresi Svaru iela 4B, Barkava, Barkavas pagasts, nomas tiesību izsoli
Pielikums 1 Pielikums 2
Agris Lungevičs
24208Par bezcerīgo debitoru parādu norakstīšanuAgris Lungevičs
25209Par atkritumu konteinera iegādi Vistiņlejas kaposAgris Lungevičs
26210Par programmai “Latvijas skolas soma” paredzēto valsts budžeta līdzekļu sadali Madonas novada pašvaldības vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības iestādēm
Pielikums
Agris Lungevičs
27211Par Madonas novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.6 “Par atbalstu ēdināšanas izdevumu segšanai attālinātā mācību procesa vai karantīnas laikā” apstiprināšanu
Pielikums
Agris Lungevičs
28213Par stipendijas piešķiršanu studijām rezidentūrāAgris Lungevičs
29214Par finansējuma piešķiršanu studiju maksai vai stipendijām sociālā darba speciālistiemAgris Lungvevičs
30215Par 17.08.2021. saistošo noteikumu Nr. 4 “Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Madonas novadā” precizēšanu
Pielikums
Agris Lungevičs
31216Par finansējuma piešķiršanu būvprojekta izstrādei un autoruzraudzībai projektam “Mūzikas skolas ēkas pārbūve, Blaumaņa iela 16, Madona”Agris Lungevičs
32217Par projekta Nr. 5.6.2.0/19/I/020 “Industriālās zonas, biznesa attīstības centra un uzņēmējdarbības izveidi Madonas novadā” būvniecības izmaksu apstiprināšanu objektam “Tipogrāfijas ēkas pārbūve par Madonas biznesa attīstības centru” Agris Lungevičs
33218Par projekta Nr. 8.1.2.0/17/I/017 “Vispārējās izglītības iestāžu mācību vides uzlabošana Madonas novadā” būvniecības termiņiem objektam “Madonas pilsētas vidusskolas ēku kompleksa un stadiona pārbūve”Agris Lungevičs
34219Par Madonas novada pašvaldības investīciju projekta “Sociālā aprūpes centra vienkāršotā atjaunošana “Ošupes pamatskola”, Ošupes pagasts,” īstenošanu un aizņēmuma ņemšanu Agris Lungevičs
35220Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanu zemes vienībām Dārza ielā 13 un Dārza ielā 15, Madonā, Madonas novadā
Pielikums 1 Pielikums 2
Agris Lungevičs
36221Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa noteikšanu zemes vienības daļai ar kadastra apzīmējumu 7060 003 0109 8001 Jumurdas pagastā, Madonas novadā
Pielikums
Agris Lungevičs
37222Par Madonas novada pašvaldības saistoši noteikumi Nr.7 “Par augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas aprites kārtību Madonas novadā” izdošanu
Pielikums
Agris Lungevičs
38223Par grozījumiem Madonas novada pašvaldības 2021. gada 27. maija lēmumā Nr. 224 “Par deleģēšanas līguma slēgšanu”
Pielikums 1 Pielikums 2
Agris Lungevičs
39224224 Par Madonas novada Attīstības programmas 2013. - 2021.gadam investīciju plāna aktualizāciju - Agris Lungevičs
Pielikums
Agris Lungevičs
40225Par palīdzības – līdzfinansējuma piešķiršanu energoefektivitātes pasākumu veikšanai daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā Veidenbauma ielā 18, Madona, Madonas novadāAgris Lungevičs
41226Par palīdzības – līdzfinansējuma piešķiršanu energoefektivitātes pasākumu veikšanai daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā Priežu ielā 13, Madona, Madonas novadāAgris Lungevičs
42227Par atļauju Gerdai Kvantai savienot amatusAgris Lungevičs
43228Par atļauju Gatim Kušķim savienot amatusAgris Lungevičs
44229Par atļauju Gunitai Kampei savienot amatusAgris Lungevičs
45230Par atļauju Evitai Zālei savienot amatusAgris Lungevičs
46231Par atļauju Elitai Ūdrei savienot amatusAgris Lungevičs
47232Par atļauju Ārim Vilšķērstam savienot amatusAgris Lungevičs
48233Par atļauju Andrim Riebam savienot amatusAgris Lungevičs
49234Par atļauju Gitai Lutcei savienot amatusAgris Lungevičs
50235Par atļauju Guntim Ķeverim savienot amatusAgris Lungevičs
51236Par atļauju Helmutam Pujatam savienot amatusAgris Lungevičs
52237Par atļauju Ivaram Bodžam savienot amatusAgris Lungevičs
53238Par atļauju Ilzei Daugiallo savienot amatusAgris Lungevičs
54239Par atļauju Ivetai Meļehovai savienot amatusAgris Lungevičs
55240Par atļauju Inai Mārkai savienot amatusAgris Lungevičs
56241Par atļauju Jurim Strodam savienot amatusAgris Lungevičs
57242Par atļauju Signei Arcimovičai savienot amatusAgris Lungevičs
58243Par atļauju Sarmītei Mellei savienot amatusAgris Lungevičs
59244Par atļauju Tālim Saleniekam savienot amatusAgris Lungevičs
60245Par atļauju Vilnim Špatam savienot amatusAgris Lungevičs
61246Par atļauju Veltai Vilšķērstei savienot amatusAgris Lungevičs
62247Par atļauju Arvīdam Greidiņam savienot amatusAgris Lungevičs
63248Par atļauju Elgai Kišņakovai savienot amatusAgris Lungevičs
64249Par atļauju Ilvijai Kecko savienot amatusAgris Lungevičs
65250Par atļauju Mārītei Caunei savienot amatusAgris Lungevičs
66251Par atļauju Ivetai Bērziņai savienot amatusAgris Lungevičs
67252Par atļauju Dainim Tučam savienot amatusAgris Lungevičs
68253Par atļauju Vilnim Tropam savienot amatusAgris Lungevičs
69254Par atļauju Ivetai Vāverei savienot amatusAgris Lungevičs
© 2008-2024 Madonas novads. Visas tiesības aizsargātas. Izgatavoja GlobalPro »
Datu privātuma politika · Sīkdatņu politika · Pielāgot sīkdatnes · Piekļūstamības paziņojums