MADONAS NOVADA PAŠVALDĪBAS DOMES SĒDE

2021. gada 26. augustā
Ievietots: 04/09/2021 plkst. 16:59
Labots: 04/09/2021 plkst. 19:50
Nr.p.k.Lēmuma Nr.JautājumsZiņotājs
1122Par finanšu līdzekļu piešķiršanu laivu nolaišanas vietas izbūvei pie Aiviekstes upes LubānāTālis Salenieks
2123Par Madonas novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.5 “Grozījumi Madonas novada pašvaldības 2021.gada 2.jūlija saistošajos noteikumos Nr. 2 Madonas novada pašvaldības nolikums” apstiprināšanu
Pielikums 1 Pielikums 2
Evita Zāle
3124Par Madonas novada ģerboniZigfrīds Gora
4125Par jaunbūvējamas nojumes un esošas darbnīcas, un tām pieguļoša zemesgabala Raiņa ielā 2, Sauleskalns, Bērzaunes pagasts, Madonas novads, nomas tiesību izsoli
Pielikums 1 Pielikums 2 Pielikums 3
Ilze Vogina
5126Par Ērgļu novada teritorijas plānojumu darbības termiņa pagarināšanuRamona Vucāne
6127Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu un nekustamā īpašuma lietošanas mērķa noteikšanu jaunveidotajām zemes vienībām nekustamajā īpašumā “Kalna Zeltiņi”, Mārcienas pagastā, Madonas novadā
Pielikums 1 Pielikums 2
Dace Haide Dzelzkalēja
7128Par grozījumiem 2021. gada 29. jūlija lēmumā Nr. 90 (protokols Nr.6, 31.p.) “Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu un nekustamā īpašuma lietošanas mērķa noteikšanu jaunveidotajām zemes vienībām nekustamajā īpašumā “Alejas”, Mārcienas pagastā, Madonas novadā”
Pielikums
Dace Haide Dzelzkalēja
8129Par finansiālu atbalstu Kalsnavas pagasta bibliotēkas dalībai Latvijas Nacionālās bibliotēkas Atbalsta biedrības projektā “Iedvesmas bibliotēka”Aigars Noviks
9130Par atbalstu Latvijas kausa izcīņas Breakingā sacensību rīkošanai MadonāAigars Noviks
10131Par Madonas novada pašvaldības noteikumu Nr.7 “Pedagogu profesionālās kompetences pilnveides A programmu saskaņošanas kārtība” apstiprināšanu
Pielikums
Valda Kļaviņa
11132Par grozījumiem Madonas novada pašvaldības 29.07.2021. sēdes lēmumā Nr.63 “Par Madonas novada pedagoģiski medicīniskās komisijas apstiprināšanu”Valda Kļaviņa
12133Par Madonas novada pašvaldības Pedagoģiski medicīniskās komisijas nolikuma apstiprināšanu
Pielikums
Valda Kļaviņa
13134Par grozījumiem Mācību jomu un mācību priekšmetu metodisko apvienību darbības nolikumāValda Kļaviņa
14135Par Lubānas pirmsskolas izglītības iestādes “Rūķīši” nolikuma apstiprināšanu
Pielikums
Valda Kļaviņa
15136Par Lubānas Mākslas skolas nolikuma apstiprināšanu
Pielikums
Valda Kļaviņa
16137Par Lubānas vidusskolas nolikuma apstiprināšanu
Pielikums
Valda Kļaviņa
17138Par Ērgļu Mākslas un mūzikas skolas nolikuma apstiprināšanu
Pielikums
Valda Kļaviņa
18139Par izglītības iestādes nosaukuma maiņu un Ērgļu pirmsskolas izglītības iestādes “Pienenīte” nolikuma apstiprināšanu
Pielikums
Valda Kļaviņa
19140Par Ērgļu vidusskolas nolikuma apstiprināšanu
Pielikums
Valda Kļaviņa
20141Par Cesvaines Mūzikas un mākslas skolas nolikuma apstiprināšanu
Pielikums
Valda Kļaviņa
21142Par izglītības iestādes nosaukuma maiņu un Cesvaines pirmsskolas izglītības iestādes “Brīnumzeme” nolikuma apstiprināšanu
Pielikums
Valda Kļaviņa
22143Par Cesvaines vidusskolas nolikuma apstiprināšanu
Pielikums
Valda Kļaviņa
23144Par Madonas novada pašvaldības noteikumu Nr.18 “Kārtība, kādā piešķir un izlieto pašvaldības budžetā paredzētos līdzekļus Madonas novada pašvaldības izglītības iestāžu izglītojamo ēdināšanas pakalpojumu sniegšanai” apstiprināšanu
Pielikums
Valda Kļaviņa
24145Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7082 001 0059, Ošupes pagastā, Madonas novadā, sadalīšanu
Pielikums
Aigars Šķēls
25146Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7001 001 1710, Madonā, Madonas novadā, sadalīšanu
Pielikums
Aigars Šķēls
26147Par grozījumiem domes lēmumā Nr. 809 “Par kārtību kā nosaka lauksaimniecībā izmantojamās zemes mērķa (kategorijas) maiņas ieceres atbilstību Madonas novada teritorijas plānojumam”Aigars Šķēls
27148Par dzīvokļa īpašumu Bērzu iela 13A-7, Aizpurve, Dzelzavas pagasts, Madonas novads, nodošanu atsavināšanaiAigars Šķēls
28149Par dzīvokļa īpašumu “Aiviekstes māja 32”- 8, Aiviekstes, Kalsnavas pagasts, Madonas novads, nodošanu atsavināšanaiAigars Šķēls
29150Par dzīvokļa īpašumu Kalna iela 2-12, Jaunkalsnava, Kalsnavas pagasts, Madonas novads, nodošanu atsavināšanaiAigars Šķēls
30151Par nekustamā īpašuma Kalnrozes, Liezēres pagastā, reģistrēšanu zemesgrāmatā un nodošanu atsavināšanai rīkojot izsoliAigars Šķēls
31152Par pašvaldībai piekrītoša nekustamā īpašuma Kalna Ziedaiņi, Liezēres pagasts, Madonas novads, nodošanu atsavināšanaiAigars Šķēls
32153Par nekustamā īpašuma Lubeja, Liezēres pagastā, sadalīšanu, jauna īpašuma izveidošanu un nodošanu atsavināšanaiAigars Šķēls
33154Par nekustamā īpašuma “Jaunzemu mājas”, Dzelzavas pagastā, nodošanu atsavināšanai rīkojot izsoliAigars Šķēls
34155Par pašvaldības nekustamā īpašuma Bullēni, Sarkaņu pagasts, Madonas novads, nodošanu atsavināšanaiAigars Šķēls
35156Par pašvaldības nekustamā īpašuma Veikals, Sarkaņu pagasts, Madonas novads, nodošanu atsavināšanaiAigars Šķēls
36157Par pašvaldībai piekrītoša nekustamā īpašuma ar kadastra numuru 70900040208, Sarkaņu pagasts, Madonas novads, nostiprināšanu zemesgrāmatā un nodošanu atsavināšanaiAigars Šķēls
37158Par pašvaldībai piekrītoša nekustamā īpašuma Akmentiņi, Barkavas pagasts, Madonas novads, nostiprināšanu zemesgrāmatāAigars Šķēls
38159Par nekustamā īpašuma Augustu mājvieta”, Aronas pagastā, Madonas novadā, nodošanu atsavināšanai rīkojot izsoliAigars Šķēls
39160Par pašvaldībai piekrītoša nekustamā īpašuma Masīvs 5-141, zemes gabals Nr.5A, Aronas pagasts, Madonas novads, nodošanu atsavināšanaiAigars Šķēls
40161Par pašvaldības nekustamā īpašuma Lazdonas iela 47, Madona, Madonas novads, nodošanu atsavināšanaiAigars Šķēls
41162Par pašvaldības nekustamā īpašuma – dzīvokļa īpašuma Oskara Kalpaka iela 19-5, Madonā, Madonas novadā, nodošanu atsavināšanaiAigars Šķēls
42163Par pašvaldībai piekrītoša nekustamā īpašuma Auziņi, Barkavas pagasts, Madonas novads sadalīšanu un nodošanu atsavināšanaiAigars Šķēls
43164Par Administratīvās komisijas izveidošanu un sastāva apstiprināšanuĀris Vilšķērsts
44165Par Apbalvojumu piešķiršanas komisijas izveidošanu un sastāva apstiprināšanuĀris Vilšķērsts
45166Par Administratīvo aktu strīdu komisijas izveidošanu un sastāva apstiprināšanuĀris Vilšķērsts
46167Par Dzīvokļu jautājumu komisijas izveidošanu un sastāva apstiprināšanuĀris Vilšķērsts
47168Par Pašvaldības iepirkumu komisijas izveidošanu un sastāva apstiprināšanuĀris Vilšķērsts
48169Par Madonas pilsētas koku ciršanas komisijas izveidošanu un sastāva apstiprināšanuĀris Vilšķērsts
49170Par Komisijas energoefektivitātes pasākumu veikšanas atbalstam izveidošanu un sastāva apstiprināšanuĀris Vilšķērsts
50171Par Pašvaldības īpašuma iznomāšanas un atsavināšanas izsoļu komisijas izveidošanu un sastāva apstiprināšanuĀris Vilšķērsts
51172Par Pašvaldības īpašuma iznomāšanas un atsavināšanas izsoļu komisijas nolikuma apstiprināšanu
Pielikums
Āris Vilšķērsts
52173Par Zvejniecības un medību tiesību komisijas izveidošanu un sastāva apstiprināšanuĀris Vilšķērsts
53174Par Zvejniecības un medību tiesību komisijas nolikuma apstiprināšanu
Pielikums
Āris Vilšķērsts
54175Par kopīgās iestādes “Cesvaines, Lubānas un Varakļānu novadu apvienotā būvvalde” likvidēšanuĀris Vilšķērsts
55176Par kapitālsabiedrību kapitāla daļu īpašnieku maiņuĀris Vilšķērsts
56177Par sabiedriskā pakalpojuma līguma slēgšanu ar SIA “Cesvaines siltums”
Pielikums
Āris Vilšķērsts
57178Par Maigas Pickas iecelšanu par Ērgļu vidusskolas direktora amata pienākumu izpildītājuSolvita Seržāne
58179Par Madonas novada pašvaldības noteikumu Nr.21 “Covid-19 infekcijas ierobežošanas pamatprincipu un no tiem izrietošo prasību nodrošināšana Madonas novada pašvaldības izglītības iestādēs” apstiprināšanu
Pielikums
Solvita Seržāne
© 2008-2024 Madonas novads. Visas tiesības aizsargātas. Izgatavoja GlobalPro »
Datu privātuma politika · Sīkdatņu politika · Pielāgot sīkdatnes · Piekļūstamības paziņojums