MADONAS NOVADA PAŠVALDĪBAS DOMES SĒDE

2021. gada 27. maijā
Ievietots: 04/06/2021 plkst. 10:22
Labots: 04/06/2021 plkst. 10:24
Nr.p.k.Lēmuma Nr.JautājumsZiņotājs
1210Par iesniegumuHelmuts Pujats
2211Par finansējumu remontdarbu izmaksām un Sociālā dienesta un Bāriņtiesas telpu aprīkojumam Blaumaņa ielā 3, MadonāIlze Fārneste
3212Par sociālā atbalsta pakalpojuma deleģēšanas līgumu ar nodibinājumu “Latvijas Evaņģēliski luteriskās Baznīcas Diakonijas centrs”
Pielikums
Zigfrīds Gora
4213Par grozījumiem Madonas novada pašvaldības domes 29.03.2018. lēmumā Nr.138 (protokols Nr.5, 31.p.) “Madonas novada pašvaldības maksas pakalpojumu cenrāža apstiprināšana”Līvija Zepa
5214Par Madonas novada bāriņtiesas locekļa ievēlēšanuZigfrīds Gora
6215Par pašvaldībai piekrītoša īpašuma Dzērvītes, Ošupes pagasts, Madonas novads, nodošanu atsavināšanaiAigars Šķēls
7216Par pašvaldībai piekrītoša īpašuma Strēlnieki, Ošupes pagasts, Madonas novads, sadalīšanu un nodošanu atsavināšanai
Pielikums
Aigars Šķēls
8217Par nekustamā īpašuma ar kadastra numuru 7042 006 0663, Aronas pagasts, Madonas novads, nodošanu atsavināšanai, rīkojot izsoli ar pretendentu atlasiReinis Silups
9218Par finansējuma piešķiršanu SIA “Madonas siltums” pamatkapitāla palielināšanaiGuntis Ķeveris
10219Par zemes vienības ar kadastra numuru 7001 001 1504 Madonā, Madonas novadā, nodošanu atsavināšanai, rīkojot izsoli ar pretendentu atlasiGuntis Ķeveris
11220Par LIAA Madonas biznesa inkubatora vadītājas Ivetas Vabules iesniegumuGuntis Ķeveris
12221Par grozījumiem Madonas novada pašvaldības domes 20.04.2021. lēmumā Nr.153 (protokols Nr.9., 13.p.) Madonas novada pašvaldības investīciju projekta Inese Solozemniece
13222Par Madonas novada pašvaldības 2021.gada budžeta grozījumiem
Pielikums 1 Pielikums 2
Dina Bojaruņeca
14223Par Madonas novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.11 “Par augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas aprites kārtību Madonas novadā” izdošanu
Pielikums
Ramona Vucāne
15224Par deleģējuma līguma slēgšanu
Pielikums
Ramona Vucāne
16225Par esošās ceļa servitūta teritorijas pārcelšanu apvidū un jaunu ceļa servitūta dibināšanu par labu nekustamam īpašumam “Lejaspuisēni”, Mārcienas pagastā, Madonas novadā
Pielikums
Ramona Vucāne
17226Par zemes ierīcības projekta grozījumu apstiprināšanu un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanu plānotajām zemes vienībām nekustamajā īpašumā “Saulītes”, Barkavas pagastā, Madonas novadā
Pielikums
Dace Haide Dzelzkalēja
18227Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu zemes vienību savstarpējo robežu pārkārtošanai nekustamajos īpašumos Rūpniecības ielā 45 un Rūpniecības ielā 45C, Madonā, Madonas novadā
Pielikums
Dace Haide Dzelzkalēja
19228Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu un nekustamā īpašuma lietošanas mērķa noteikšanu plānotajām zemes vienībām nekustamajā īpašumā “Tropiņi”, Barkavas pagastā, Madonas novadā
Pielikums
Dace Haide Dzelzkalēj
20229Par līdzekļu piešķiršanu profesionālās ievirzes izglītības pedagoģiskajiem darbiniekiemSolvita Seržāne
21230Par Madonas novada pašvaldības Jaunatnes iniciatīvu projektu konkursa – 2021 projekta pieteikuma biedrībai “Ģimeņu centrs TuTi” finansēšanuSolvita Seržāne
22231Par Madonas novada pašvaldības Jaunatnes iniciatīvu projektu konkursa – 2021 projekta pieteikuma biedrībai “Pauze AD” finansēšanuSolvita Seržāne
23232Par papildus finansējuma piešķiršanu piemaksām Madonas novada pašvaldības izglītības iestāžu pedagoģiskajiem darbiniekiem
Pielikums
Solvita Seržāne
24233Par Madonas novada pašvaldības nekustamā īpašuma ar adresi Kārļa iela 7, Sauleskalns, Bērzaunes pagasts, nomas tiesību izsoli
Pielikums 1 Pielikums 2 Pielikums 3
Ilze Vogina
25234Par Madonas novada pašvaldības nekustamā īpašuma ar adresi Kārļa iela 1B, Sauleskalns, Bērzaunes pagasts, nomas tiesību izsoli
Pielikums 1 Pielikums 2 Pielikums 3
Ilze Vogina
26235Par Madonas novada pašvaldības nekustamā īpašuma ar adresi Kārļa iela 9, Sauleskalns, Bērzaunes pagasts, nomas tiesību izsoli
Pielikums 1 Pielikums 2 Pielikums 3
Ilze Vogina
© 2008-2024 Madonas novads. Visas tiesības aizsargātas. Izgatavoja GlobalPro »
Datu privātuma politika · Sīkdatņu politika · Pielāgot sīkdatnes · Piekļūstamības paziņojums