MADONAS NOVADA PAŠVALDĪBAS ĀRKĀRTAS DOMES SĒDE

2021. gada 23. martā
Ievietots: 26/03/2021 plkst. 15:15
Labots: 26/03/2021 plkst. 15:39
Nr.p.k.Lēmuma Nr.JautājumsZiņotājs
193Par pašvaldības telpu nodošanu bezatlīdzības lietošanā biedrībai “Pauze AD”Agris Lungevičs
294Par pašvaldības dzīvokļa īpašuma ar adresi Meža iela 2-34, Mārciena, Mārcienas pagasts, Madonas novads, atsavināšanuAgris Lungevičs
395Par pašvaldības nekustamā īpašuma “Masīvs 5-141, zemes gabals Nr.276”, Aronas pagasts, Madonas novads, nodošanu atsavināšanai, rīkojot izsoli
Pielikums
Agris Lungevičs
496Par nekustamā īpašuma Aizkuja, Sarkaņu pagasts, Madonas novads, nosacītās cenas un izsoles noteikumu apstiprināšanu
Pielikums
Agris Lungevičs
597Par pašvaldības nekustamā īpašuma “Vilciņi”, Mētrienas pagasts, Madonas novads, atsavināšanuAgris Lungevičs
698Par speciālistam izīrējamas dzīvojamās telpas statusa noteikšanu pašvaldības dzīvojamai telpaiAgris Lungevičs
799Par projekta pieteikuma “Zivju resursu pavairošana Madonas novada Mētrienas pagasta Odzienas ezerā” iesniegšanuAgris Lungevičs
8100Par projekta pieteikuma “Līdaku mazuļu ielaišana Madonas novada Ļaudonas pagasta Sāvienas ezerā” iesniegšanuAgris Lungevičs
9101Par projekta pieteikuma “Zandartu mazuļu ielaišana Madonas novada Vestienas pagasta Kālezerā” iesniegšanuAgris Lungevičs
10102Par projekta pieteikuma “Līdaku mazuļu ielaišana Madonas novada Ošupes pagasta Lubāna ezerā” iesniegšanuAgris Lungevičs
11103Par finansējuma piešķiršanu skolotāju un atbalsta personāla individuālo konsultāciju apmaksai mācību satura apguvei Covid-19 pandēmijas laikā Madonas novada pašvaldības vispārējās izglītības iestādēs
Pielikums
Agris Lungevičs
12104Par programmai “Latvijas skolas soma” paredzēto valsts budžeta līdzekļu sadali Madonas novada pašvaldības vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības iestādēm
Pielikums
Agris Lungevičs
13105Par papildus finansējuma piešķiršanu piemaksām Madonas novada pašvaldības izglītības iestādēs pirmsskolas izglītības pakāpē nodarbinātajiem darbiniekiem
Pielikums
Agris Lungevičs
14106Par jaunu nosaukumu piešķiršanu un nekustamā īpašuma lietošanas mērķa noteikšanu zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem 7070 003 0005 un 7070 003 0006, kas atrodas Ļaudonas pagastā, Madonas novadāAgris Lungevičs
15107Par jauna nosaukuma piešķiršanu un nekustamā īpašuma lietošanas mērķa noteikšanu zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 7082 007 0090, kas atrodas Ošupes pagastā, Madonas novadāAgris Lungevičs
16108Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa noteikšanu zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 7062 011 0491, kas atrodas Kalsnavas pagastā, Madonas novadāAgris Lungevičs
17109Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 7082 012 0191, kas atrodas Ošupes pagastā, Madonas novadāAgris Lungevičs
18110Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu un nekustamā īpašuma lietošanas mērķa noteikšanu plānotajām zemes vienībām nekustamajā īpašumā “Pļavu Vecbaldones”, kadastra numurs 7050 006 0003 Dzelzavas pagastā, Madonas novadā
Pielikums
Agris Lungevičs
19111Par zemes ierīcības projekta grozījumu apstiprināšanu un nekustamā īpašuma lietošanas mērķa noteikšanu plānotajām zemes vienībām nekustamajā īpašumā “Strautiņi K”, Liezēres pagastā, Madonas novadā
Pielikums
Agris Lungevičs
20112Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu un nekustamā īpašuma lietošanas mērķa noteikšanu plānotajām zemes vienībām nekustamajā īpašumā “Alūksnīte”, Ļaudonas pagastā, Madonas novadā
Pielikums
Agris Lungevičs
21113Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu un zemes lietošanas mērķa noteikšanu plānotajām zemes vienībām nekustamajā īpašumā “Avotiņi”, kadastra numurs 7076 005 0045, Mētrienas pagasts, Madonas novads
Pielikums
Agris Lungevičs
22114Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu un nekustamā īpašuma lietošanas mērķa noteikšanu plānotajām zemes vienībām nekustamajā īpašumā “Meža Doreskalns”, Liezēres pagastā, Madonas novadā
Pielikums
Agris Lungevičs
23115Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu un nekustamo īpašumu lietošanas mērķu noteikšanu plānotajām zemes vienībām nekustamajā īpašumā “Veclubeja”, Liezēres pagastā, Madonas novadā
Pielikums
Agris Lungevičs
24116Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu un nekustamā īpašuma lietošanas mērķa noteikšanu plānotajām zemes vienībām nekustamajā īpašumā “Breses lauks”, Sarkaņu pagastā, Madonas novadā
Pielikums
Agris Lungevičs
25117Par zemes vienības Miera ielā 4B, Madonā, iegādiAgris Lungevičs
26118Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7076 008 0480 un nosaukumu Centra iela 35D, Mētrienā, Mētrienas pagastā, Madonas novadā, pārņemšanu Madonas novada pašvaldības īpašumāAgris Lungevičs
27119Par 2020. gada 30.septembra lēmuma Nr. 384 “Par nekustamā īpašuma ar kadastra apzīmējumu 7076-008-0377, Mētrienas pagastā, Madonas novadā nodošanu atsavināšanai” atcelšanuAgris Lungevičs
28120Par Madonas novada Attīstības programmas 2013.- 2021. gadam investīciju plāna aktualizāciju
Pielikums
Agris Lungevičs
29121Par Madonas novada pašvaldības 2021. gada 16. februāra saistošo noteikumu Nr. 5 “Grozījumi 31.10.2018. saistošajos noteikumos Nr.16 “Par materiālās palīdzības pabalstiem Madonas novadā” precizēšanu
Pielikums 1 Pielikums 2
Agris Lungevičs
30122Par Madonas novada pašvaldības 2021. gada 19. janvāra saistošo noteikumu Nr. 1 “Grozījumi Madonas novada pašvaldības 2018. gada 31. oktobra saistošajos noteikumos Nr. 15 “Par Madonas novada pašvaldības sociālajiem pabalstiem”” precizēšanu
Pielikums
Agris Lungevičs
© 2008-2024 Madonas novads. Visas tiesības aizsargātas. Izgatavoja GlobalPro »
Datu privātuma politika · Sīkdatņu politika · Pielāgot sīkdatnes · Piekļūstamības paziņojums