MADONAS NOVADA PAŠVALDĪBAS ĀRKĀRTAS DOMES SĒDE

2021. gada 16. februārī
Ievietots: 18/02/2021 plkst. 10:15
Labots: 18/02/2021 plkst. 14:22
Nr.p.k.Lēmuma Nr.JautājumsZiņotājs
152Par saistošajiem noteikumiem Nr.5 “Grozījumi 31.10.2018. saistošajos noteikumos Nr. 16 “Par materiālās palīdzības pabalstiem Madonas novadā””
Pielikums 1 Pielikums 2
Agris Lungevičs
253Par projekta “Lubānas mitrāja informācijas centra ekspozīcijas koncepcijas izstrāde un īstenošana” iesnieguma iesniegšanu un nepieciešamā līdzfinansējuma nodrošināšanuAgris Lungevičs
354Par sociālā dzīvokļa statusa anulēšanuAgris Lungevičs
455Par pašvaldības dzīvokļa īpašuma ar adresi Dambja iela 2A-2, Ļaudona, Ļaudonas pagasts, Madonas novads, atsavināšanuAgris Lungevičs
556Par pašvaldības dzīvokļa īpašuma ar adresi Brīvības iela 14-16, Barkava, Barkavas pagasts, Madonas novads, atsavināšanuAgris Lungevičs
657Par pašvaldības nekustamā īpašuma “Namnieki”, kadastra numurs 7042 007 0080, Aronas pagasts, Madonas novads, nodošanu atkārtotā izsolē
Pielikums
Agris Lungevičs
758Par pašvaldības dzīvokļa īpašuma ar adresi Raiņa iela 20-3, Madona, Madonas novads, atsavināšanu Agris Lungevičs
859Par ikmēneša pabalsta piešķiršanuAgris Lungevičs
960Par Madonas novada pašvaldības projekta “Jauniešu karjeras izvēle un amata prasmju apguve” 2021.gada nolikumu
Pielikums
Agris Lungevičs
1061Par grozījumiem 2021. gada 19.janvāra Madonas novada pašvaldības lēmumā Nr. 16 “Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu un nekustamā īpašuma lietošanas mērķa noteikšanu plānotajām zemes vienībām nekustamajā īpašumā “Suņupi”, Ļaudonas pagastā, Madonas novadā, kadastra numurs 7070 011 0006”Agris Lungevičs
1162Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu un zemes lietošanas mērķa noteikšanu plānotajām zemes vienībām nekustamajā īpašumā “Vidus Ruļmurēni”, kadastra numurs 7068 013 0061 , Liezēres pagastā, Madonas novadā
Pielikums
Agris Lungevičs
1263Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu un nekustamā īpašuma lietošanas mērķa noteikšanu plānotajām zemes vienībām nekustamajā īpašumā “Lejas Viļķeni”, kadastra numurs 7046 006 0027, Bērzaunes pagasts, Madonas novads
Pielikums
Agris Lungevičs
1364Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu un nekustamā īpašuma lietošanas mērķa noteikšanu plānotajām zemes vienībām nekustamajā īpašumā “Dudsalas 2”, kadastra numurs 7044 010 0025, Barkavas pagastā, Madonas novadā
Pielikums
Agris Lungevičs
1465Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu un nekustamā īpašuma lietošanas mērķa noteikšanu plānotajām zemes vienībām nekustamajā īpašumā “Liedes 1”, kadastra numurs 7050 003 0172, Dzelzavas pagastā, Madonas novadā
Pielikums
Agris Lungevičs
1566Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu un nekustamā īpašuma lietošanas mērķa noteikšanu plānotajām zemes vienībām nekustamajā īpašumā “Saulītes”, kadastra numurs 7044 003 0006, Barkavas pagasts, Madonas novads
Pielikums
Agris Lungevičs
1667Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu un nekustamā īpašuma lietošanas mērķa noteikšanu plānotajām zemes vienībām nekustamajā īpašumā “Druvmaļi”, Ļaudonas pagastā, Madonas novadā
Pielikums
Agris Lungevičs
1768Par zemes lietošanas mērķa noteikšanu nekustamā īpašuma Kalna ielā 41, Madonā, Madonas novadā, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7001 001 0146 daļai
Pielikums
Agris Lungevičs
1869Par ceļa servitūta līguma noslēgšanu
Pielikums 1 Pielikums 2
Agris Lungevičs
1970Par nekustamā īpašuma “Jūriņceļš”, Vestienas pagastā, Madonas novadā, ar kadastra apzīmējumu 96 001 0136, nodošanu bez atlīdzības valsts īpašumāAgris Lungevičs
2071Par Madonas novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.6 “Grozījumi Madonas novada pašvaldības 05.11.2020. saistošajos noteikumos Nr.16 “Par atbalstu ēdināšanas izdevumu segšanai attālinātā mācību procesa laikā”” apstiprināšanu
Pielikums
Agris Lungevičs
2172Par finansējuma piešķiršanu mācību līdzekļu un mācību literatūras iegādei Kristiāna Dāvida pamatskolai 2021.gada I pusgadāAgris Lungevičs
2273Par pašvaldības finansējuma piešķiršanu mācību līdzekļu iegādei Madonas novada pašvaldības izglītības iestādēm 2021.gada I pusgadā
Pielikums
Agris Lungevičs
2374Par Madonas novada pašvaldības izglītības iestāžu uzturēšanas izmaksu apstiprināšanu 2021.gadam
Pielikums 1 Pielikums 2
Agris Lungevičs
2475Par grozījumiem 30.12.2020. domes lēmumā Nr.564 “Par Madonas novada pašvaldības pagastu pārvalžu, Madonas pilsētas un to iestāžu un Madonas novada pašvaldības administrācijas amata vienību sarakstu apstiprināšanu” pielikumā Nr.22 Agris Lungevičs
© 2008-2024 Madonas novads. Visas tiesības aizsargātas. Izgatavoja GlobalPro »
Datu privātuma politika · Sīkdatņu politika · Pielāgot sīkdatnes · Piekļūstamības paziņojums